Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES643 İlköğretimde Sanat ve Yaratıcılık 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı ilköğretimde sanat eğitimi derslerinde yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinin neden gerekli olduğunun kavratılmasıdır. Çeşitli materyal ve yollarla yaratıcı düşüncenin öğretilmesi ve ilköğretim öğrencilerinin sanat yoluyla becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Sevgi Koyuncu, sevgikoyuncu@yahoo.com .

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Creativity in the classroom: schools of curious delight Yazar: Alane J. Starko, Routledge, 2004 2. Creativity in the classroom: schools of curious delight Yazar: Alane J. Starko, Yayınlayan: Longman Publishers USA, 1995 Orijinalin kaynağı Michigan Üniversitesi, Dijital Ortama Aktarılma: 31 Eki 2008 3. Kazım ARTUT, Sanat Eğitimi Yöntemleri ve Kavramları 4. Art education’s historical development. 5.İnci SAN, “Sanat ve Eğitim” İnci San, SANATSAL YARATMA, ÇOCUKTA YARATICILIK, 6. Tülay Üstündağ, Yaratıcılığa Yolculuk. Pegem Yayıncılık, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaratıcı düşünce, yaratıcılık, ilköğretim sanat eğitimi, çocukların yeteneklerinin gelişimi konularının üzerinde durularak, yaratıcı düşüncenin oyun ya da okul ortamının dışında ki çeşitli yollarla benimsetilmesi ve eğiticiye ve öğrenciye düşen rollerin tanımlanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.