Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES701 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 927003 1 1 8

Dersin Amacı

çağdaş sanat eğitimi yerine sanat eğitiminde çağdaş modeller kavramının teorik açılımı. Sanat, Sanatlar, Görsel kültür, Çok Kültürcülük ve teknolojik etkenlerin sanat eğitimine yansıyan çağdaş yönelimleri olması ve model özelliklerini yapılandırması süreçlerine yönelik içeriklerin çeşitlendirilmesi ve kapsamlaştırılması bu dersin genel amacını ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin Eker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CARY, Richard. Critical Art Pedagogy (Foundations for Postmodern Education), Garland Pub. Inc. A Member of The Taylor Francis Group, New York and London 1998. NEPERUD, Rolandç Context, Content and Community in Art Education (Beyond Postmodernism), Roland W. Neperud (Edt.), Teachers Colloge Press, New York - London........ STANKİEVİCZ, Mary Ann. “Discipline and Future of Art Education”, Studies in Art Education, V:41, No:4, Summer 2000, ss.301-313. SEVİGNY, Maurice J. “Discipline-Based Art Education and Teacher Education”, Journal of Aesthetic Education, V:21, No:2, Summer 1987, ss.95-126. HAGAMAN, Sally. “Feminist Inquiry in Art History, Art Criticism, and Aesthetics: An Overview for Art Education”, Studies in art Education (A Journal of Issues and Research), V:32, No:1, 1990, ss.27-35. GARDNER, Howard. “Zero-Based Arts Education: An Introduction to Arts Propel”, Studies in Art Education, V:30, No:2, Winter 1989, ss.71-83.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern dönem sanat eğitiminin çağdaşlık göstergelerinin de ötesinde, 21.yüzyılın sanat ve sanatlar eğitimi anlayışlarına temellenen modeller. Disiplin Temelli sanat Eğitimi, Proje Zero, Feminist Sanat Eğitimi, Yaşam İçin Sanat Eğitimi, Görsel Kültür Eğitimi, Yeniden Yapılandırmacı Sanat Pedogojisi, Post- Yapısalcı Sanat eğitimi, Eleştirel Sanat Pedogojisi, Çok Kültürlü Sanat Eğitimi gibi modeller ve uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 sanat eğitiminin sanatsal gelişim grafiğini inceleme
2 sanat eğitiminin modernist dönem içindeki gelişimine etki eden faktörleri değerlendirebilme
3 sanat eğitiminin çağdaş belirleyenlerinin neler olduğu hakkında incelemeler yapma
4 çağdaş sanat ile sanat eğitimi arasında entegrasyon olanaklarını ve biçimlerini tanıma
5 sanat eğitiminde çağdaş kurguların profil ya da model özelliklerini irdeleme, model kavramının içeriğini değerlendirme
6 postmodern dönem içinde sanat eğitimi modelleri hakkında bilgi sahibi olma
7 disiplin yönelimli sanat eğitimi model çalışmalarını inceleme
8 çağdaş sanat eğitimine en önemli model oluşturan disiplin temelli sanat eğitimini (DBAE) detaylı olarak inceleme
9 disiplin temelli sanat eğitiminin ikinci model kurgularının irdelenmesi ve dört disiplin olarak sanat tarihi, estetik, eleştiri ve sanat uygulamalarının model özelliklerinin incelenmesi
10 sanat eğitiminde çağdaş model kurgularına etki eden ve güncelliğini devam ettiren çalışmalar olarak; eleştirel sanat pedegojisi, çok kültürlü sanat eğitimi, görsel kültür eğitimi, post-yapısalcı sanat eğitimi, zero projesi vs incelenmesi
11 ara sınav
12 sanat eğitiminde çağdaş modellerin ya da model arayışlarının günümüzdeki ivmelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi
13 sanat eğitiminin sanat ve sanat dışı olgular ile birlikte sanat eğitiminin gelecekçi model ya da profil tasarımlarındaki müfredat içeriklerinin ihtimallerinin değerlendirilmesi
14 genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
83035 1162688 sanat eğitiminin çağdaş anlamı, içeriği, yönelimleri hakkında bilgi sahibi olur; ilişkili disiplinleri tanır ve disiplinlerarası ilişkilere sahip olur
83036 1167976 sanat eğitiminde çağdaş anlamda oluşturulan profil ya da model tiplaerinin hakkında bilgi sahibi olurlar sanat eğitimi alanındaki teknolojik sosyal ve kültürel ilerlemeyi takip eder
83037 1152126 sanat eğitiminin çoklu ve dinamik muhteva ve müfredat içeriklerini bilirler.
83038 1163662 çağdaş sanat eğitiminde gelecekçi müfredat ayırımlarının ve yönelimlerinin gerekleri ve ihtiyaçları hakkında ön bilgilere ve ön belirlemelere sahip olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.