Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES711 Biçim ve Biçimlendirme 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin biçimlendirmeye temel olan bilişsel ve duyuşsal bileşenler hakkında bilgilerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Memduh Erkin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alexandrov V.V./Gorsky, N.D. FROM HUMANS TO COMPUTERS COGNITION THROUGH VİSUAL PERCEPTION, World Scientific Pub.Co.He.Ltd. Print Singapore 1991. Arbib Michael A./Hanson, Allen R. “Vision, Brain and Cooperative Computation: An Overview” VISION, BRAIN AND COOPERATIVE COMPUTATION, Arbib-Hanson, The MIT Pres, Cambridge, Massachussets, London 1987. Arık, Alev. YARATICILIK, Kültür Bakanlığı Yay. No.8, Ankara 1990. Arnheim, Rudolf. ART AND VISUAL PERCEPTION a Psychology of the Creative Eye, University of California Pres, Berkeley-Los Angeles 1954. Arnheim, Rudolf. VISUAL THINKING, Faber and Faber Ltd., London 1970. Barie, Ann Marie Seward. VISUAL INTELLIGENCE, State Uni. Of NewYork Pres, New York 1997. Bevlin, Marjorie Eliot. DESIGN THROUGH DISVOVERY, Holt-Rinehart and Winston Inc., USA 1970. Bilgin, Nuri. EŞYA VE İNSAN, Gündoğan, Ankara 1991. Bozkurt, Nejat. SANAT VE ESTETİK KURAMLAR, Sarmal Yayınevi, İstanbul 1995. Caudwell, Christopher. YANILSAMA VE GERÇEKLİK, Çev.Mehmet H.Doğan, Payel, İstanbul 1988. Cornforth, Maurice.BİLGİ TEORİSİ, Çev.H.Selman, Yorum Yay., İstanbul 1993. Demir, Ömer. BİLİM FELSEFESİ. Alternatif Üniversite Yay. İstanbul 1992. Denel, Bilgi. TASARIM ÜZERİNE BİR DENEME, Yükselen Matbaası, İstanbul 1970. Denkel, Arda. BİLGİNİN TEMELLERİ, Metis Yay. İstanbul 1984. Dorn, Charles M. MIND IN ART, LEA Publish, London 1999. Fichner-Rathus.Lois.UNDERSTANDING ART, Prentive-Hall, New Jersey 1995. Fiell, Charllotte-Peter. DESIGN OF THE 20 TH CENTURY, Tachen, Köln 1999. Gropius, Walter-Ise/Bayer, Herbert. BAUHAUS, Charles T.Branfor, Boston 1952. Itten, Johannes. DESIGN AND FORM The Basic Course at the Bauhaus, Hudson, London 1967. İnceoğlu, Metin. TUTUM-ALGI-İLETİŞİM, V Yay., Ankara Mart 1993. Laborit, Henri. YARATICI İNSAN, Çev. Bertan Onaran, Payel Yay, İstanbul Haziran 1996. Lauer, David A. DESIGN BASICS, Holt-Rinehart and Winston, USA 1985. Lazzari, Margaret L./ Lee, Clayton. ART AND DESIGN FUNDAMENTALS, Van Nostrand Reinhold, New York 1990. Lektorsky, Victor. ÖZNE NESNE BİLİŞ, Çev.Şükrü Alpagut, Akış Yayınları, İstanbul Mart 1992. Lupton, Ellen-Miller, Abbott J.THE ABC’S OF [triangle square circle]: THE BAUHAUS AND DESIGN THEORY, Princeton Architectural Pres, New York 1993. Margaret R.Lazzarı-Clayton Lee, ART AND DESIGN FUNDAMENTALS, by Van Rostrand Reinhold, USA 1990. May, Rollo. YARATMA CESARETİ, Çev.Alper Oysal, Metis Yay. İstanbul 1987. Mengüşoğlu, Takiyettin. İNSAN FELSEFESİ, Remzi Kitabevi, İstanbul Nisan 1988. Miller, Arthur J.INSIGHTS OF GENIUS-IMAGERY AND CREATIVITY IN SICIENCE AND ART, Edied by Ellen Lupton and J.Abbott Miller, MIT Pres, New York 2000. Naylor, Gillian. THE BAUHAUS REASSESSED, E.P. Dutton Pres, USA 1985. Ocvirk, Otto G./Stinson, Robert E./ Wigg, Philip R./Bone, Robert O.ART FUNDAMENTALS Theory and Practice, Wm.C.Brown Publishers, USA 1990. Popper, Karl. “Olağan Bilim ve Tehlikeleri”, BİLGİNİN GELİŞİMİ VE BİLGİNİN GELİŞİMİYLE İLGİLİ TEORİLERİN ELEŞTİRİSİ, Imre Lakatos-Alan Musgrave, Çev: Hüsamettin Aslan, paradigma yay., İstanbul 1992. Ristant, Gwendolyn, DESIGN IN GERMANY, Prestel-Verlag, Münich 1990. Jeannie Fiedler and Peter Feirabend, BAUHAUS, Könemann, Germany 1999. Shaffer, Jerome A.ZİHİN FELSEFESİ AÇISINDAN BİLİNÇ, Çev. Turan Koç, Ruh ve Ötesi, İz Yay. İstanbul 1991. Soykan, Naci. KURAM EYLEM BİRLİĞİ OLARAK SANAT, Kabalcı Yay., İstanbul Kasım 1992. Stor, Anthony. YARATMA DÜRTÜSÜ, Çev. İpek Babacan, Yayınevi Yayıncılık, İstanbul 1992. Sungur, Nuray. YARATICI DÜŞÜNCE, Özgür Yay., İstanbul 1992. Toka, Cemil. İNSAN ARAÇ BAĞINTISINDA ERGONOMİK TASARIM İLKELERİ, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul DGSA Yay.No.73, İst.1978 Thompson, George. İNSANIN ÖZÜ, Çev. Celal Üster, Payel Yay., İst.1991. Tunalı, İsmail. TASARIM FELSEFESİNE GİRİŞ, Yem Yayınları, İstanbul Mayıs 2002. Wong, Wucius, PRINCIPLES OF COLOR DESIGN, Von Nostrand Reinhold Co.New York 1997. Yıldırım, Cemal. MATEMATİKSEL DÜŞÜNME, Remzi, İstanbul 1988. Yıldırım, Ramazan. YARATICILIK VE YENİLİK, Sistem Yayınları., İstanbul 1998. Zelanski, Paul. DESIGN PRINCIPES AND PROBLEMS, Rinehart and Winston, New York 1984. Zusne, Leonard.VISUAL PERCEPTION OF FORM, Academic Pres, New York- London 1970.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kapsam. Tanımlar. Paradigmalar. Kendi bağlamı içinde biçim – biçimlenme ve biçimlendirme. Kavram olarak doğa. Doğal yapılaşmada estetik ve fonksiyon. İnsanın algı doğası. Algılama ve estetik haz. Yeni – Yenilik – İlginç. Özgünlük ve çağdaşlık. Yanılsama ve gerçeklik. Deneyimin sürekliliği. Biliş – duyuş ve nesneye bağlı pratik etkinlik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
9 Problem Çözümü 14 1 14
10 Tartışma 4 1 4
11 Soru-Yanıt 5 1 5
12 Takım/Grup Çalışması 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 5 2 10
24 Seminer 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kapsam
2 Tanımlar
3 Paradigmalar
4 Kendi bağlamı içinde biçim-biçimlenme ve biçimlendirme
5 Kavram olarak doğa
6 Doğal yapılaşmada estetik ve fonksiyon
7 İnsanın algı doğası
8 Algılama ve estetik haz
9 Yeni-yenilik-ilginç
10 Özgünlük ve çağdaşlık
11 Ara sınav
12 Yanılsama ve gerçeklik
13 Deneyimin sürekliliği
14 Biliş-duyuş ve nesneye bağlı pratik etkinlik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108483 1192973 Bu dersi başaran öğrenciler, biçim-biçimlenme-biçimlendirme bağlamını değişik örnekler üzerinde açıklayabilir, yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.