Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES717 Tasarım Kuramları ve Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin tasarlama olgusunu açıklamaya, maddelemeye çalışan kuramsal felsefi ve yöntembilgisel yaklaşımlar hakkındaki bilgilerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Memduh Erkin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arbib Michael A./Hanson, Allen R. “Vision, Brain and Cooperative Computation:An Overview”, VISION, BRAIN AND COOPERATIVE COMPUTATION, Arbib-Hanson, The MIT Pres, Cambridge, Massachussets, London 1987. Arık, Alev. YARATICILIK, Kültür Bakanlığı Yay.No.8, Ankara 1990. Arnheim, Rudolf. VISUAL THINKING, Faber and Faber Ltd., .London 1970. Asatekin, Mehmet. ENDÜSTRİ TASARIMNDA ÜRÜN-KULLANICI İLİŞKİLERİ, ODTÜ mfy, Ankara 1997. Barie, Ann Marie Seward. VISUAL INTELLIGENCE, State Uni. Of New York Pres, New York 1997. Barnard, Malcolm. SANAT, TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR, Çev.Güliz Korkmaz, Ütopya yayınevi, Ankara 2002. Bayazıt, Nigan. TASARLAMA KURAMLARI VE METOTLARI. Birsen Yayınevi, İstanbul 2004. Bayazıt, Nigan. TASARIMI ANLAMAK, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2008. Bayazıt, Nigan. /Çorbacı, F.Kamil/Günal, Demet. TASARIMDA EVRENSELLEŞME, 2. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul 1996. Bevlin, Marjorie Eliot. DESIGN THROUGH DISCOVERY, Holt-Rinehart and Winston Inc. USA 1970. Bilgin, Nuri EŞYA VE İNSAN, Gündoğan, Ankara 1991. Cornforth, Maurice. BİLGİ TEORİSİ, Çev. H.Selman, Yorum Yay., İstanbul 1993. Demir, Ömer. BİLİM FELSEFESİ, Alternatif Üniversite Yay., İstanbul 1992. Denel, Bilgi. TASARIM ÜZERİNE BİR DENEME, Yükselen Matbaası., İstanbul 1970. Denkel, Arda. BİLGİNİN TEMELLERİ, Metis Yay. İstanbul 1984. Fiell, Charllotte-Peter. DESIGN OF THE 20 TH CENTURY, Taschen, Köln 1999. Fiell, Charllotte –Peter. DESIGNING THE 21 ST CENTURY, Köln 2005 Gropius, Walter-Ise / Bayer, Herbert. BAUHAUS, Charles T. Branfor, Boston 1952. Heath, Adrian/Heath, Ditte/Jensen, Aage Lund. 300 YEARS OF INDUSTRIAL DESIGN, Herbert, Pres, London 2000. Itten, Johannes. DESIGN AND FORM The Basic Course at the Bauhaus, Hudson, London 1967. Jeannie Fiedler and Peter Feirabend, BAUHAUS, Könemann, Germany 1999. Laborit, Henri. YARATICI İNSAN, Çev.Bertan Onaran, Payel Yay. İstanbul Haziran 1996. Lauer, David A. DESIGN BASICS, Holt-Rinehart and Winston, USA 1985. Lazzari, Margaret L./ Lee, Clayton. ART AND DESİGN FUNDAMENTALS, Van Nostrand Reinhold, New York 1990. Lektorsky, Victor. ÖZNE NESNE BİLİŞ, Çev.Şükrü Alpagut, Akış Yayınları, İstanbul Mart 1992. Lupton, Ellen-Miller, Abbout J. THE ABC’S OF [triangle square circle]: THE BAUHAUS AND DESIGN THEORY, Princeton Architecrual Pres, New York 1993. May, Rollo. YARATMA CESARETİ, Çev.Alper Oysal, Metis Yay. İstanbul 1987. Mengüşoğlu, Takiyettin. İNSAN FELSEFESİ, Remzi Kitabevi, İstanbul Nisan 1988. Miller, Arthur J.INSIGHTS OF GENIUS-IMAGERY AND CREATIVITIY IN SICIENCE AND ART, Edited by Ellen Lupton and J.Abbott Miller, MIT Pres, New York 2000. Naylor, Gillian. THE BAUHAUS REASSESSED, E.P. Dutton Pres, USA 1985. Popper, Karl. “Olağan Bilim ve Tehlikeleri”, BİLGİNİN GELİŞİMİ VE BİLGİNİN GELİŞİMİYLE İLGİLİ TEORİLERİN ELEŞTİRİSİ, Imre Lakatos-Alan Musgrave, Çev:Hüsamettin Aslan, Paradigma yay. İstanbul 1992. Shaffer, Jerome A. ZİHİN FELSEFESİ AÇISINDAN BİLİNÇ, Çev. Turan Koç, Ruh ve Ötesi, İz Yay. İstanbul 1991. Stor, Anthony. YARATMA DÜRTÜSÜ. Çev. İpek Babacan, Yayınevi Yayıncılık, İstanbul 1992. Sungur, Nuray. YARATICI DÜŞÜNCE, Özgür yay., İstanbul 1992. Toka, Cemil. İNSAN ARAÇ BAĞINTISINDA ERGONOMİK TASARIM İLKELERİ, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul DGSA Yay. No.73, İst. 1978 Thompson, George. İNSANIN ÖZÜ, Çev. Celal Üster, Payel Yay., İst. 1991. Tunalı, İsmail. TASARIM FELSEFESİNE GİRİŞ, Yem Yayınları, İstanbul Mayıs 2002. Yıldırım, Cemal. MATEMATİKSEL DÜŞÜNME, Remzi, İstanbul 1988. Yıldırım, Ramazan. YARATICILIK VE YENİLİK, Sistem Yayınları., İstanbul 1998. Zelanski, Paul. DESIGN PRINCIPLES AND PROBLEMS, Rinehart and Winston, New York. 1984.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsanın varolalı beri her düzeydeki koşullar bağlamında durağan ve devingen çevresini kendine göre oluşturma çabası ekseninde geliştirebildiği tasarım olgusunu açıklamaya çalışan değişik kuramsal, felsefi ve yöntembilimsel yaklaşımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 1 5
14 Gözlem 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 3 5 15
23 Proje Sunma 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kapsam, tanımlar, kavram çerçevesi
2 Bir çaba konusu olarak tasarım. İnsana özgü bir varoluş ve gerçekleştirim alanı olarak tasarım.
3 Tasarımın değişik bilgi ve uygulama alanları ile çok yönlü sarmal ve devingen özellikler taşıyan organik bütünlüğü
4 Ürün olarak tasarım, endüstri ve tasarım
5 Tasarımda problem belirleme, problem çözme.
6 Tasarım süreci, Tasarlamada bilgi toplama, bilgilerin kullanılabilir duruma getirilmesi.
7 Yapılabilirlik etüdü. Teknoloji ve tasarım.
8 Karar kavramı
9 Yeni fikir bulma ve yaratma
10 Beyin fırtınası. sinektirk.
11 Morfolojik tasarlama, Fizyolojik tasarım, antropometrik tasarım, biomekanik tasarım, kronometrik tasarım, bildirişim tasarım
12 Kavram üreterek tasarım yaklaşımı
13 Sistemci yaklaşım, bilişbilimsel yaklaşımlar
14 Genel Değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125632 1410805 Kuramsal ve felsefi planda tasarım kültürüne, temel oluşturacak genel bilgi birikimine sahip olur.
125633 1414829 Tasarımın insana özgü bir varoluş ve gerçeklştirim alanı olarak değiişk bilgi ve uygulama alanları ile çok yönlü sarmal ve devingen özellikler taşıyan, organik bir bütünlük oluşturduğunu bilir ve açıklayabilir.
125634 1420886 Bu birikimlerini sezgileriyle, imgelem gücü ile birleştirerek, bir tasarım sorununun çözümlenesine veya bir tasarım ürününün değerlendirilmesinde kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.