Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES741 Sanatta Modernizm 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Geleneksel sanat anlayışının yıkılmasıyla ortaya çıkan Modern sanata ilşkin estetik anlayışın içinde oluştuğu ve bir parçası olduğu kültür ortamı içinde, dönemin sanat kuramları ve eleştirel yaklaşımlarıyla (B. Croce’nin estetik dizgesi ya da W. Worringer’in modern estetik anlayışı vb.) ele alınması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Çağatay Karahan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suut Kemal Yetkin, Estetik Doktrinler, 2007, Palme Yayıncılık Mehmet Yılmaz, Sanatın Felsefesi, 2004, Ütopya Yayıncılık Mehmet Küçük, Modernite Versus Postmodernite, 1993, Vadi Yayıncılık Nazan İpşiroğlu, Sanattan Güncel Yaşama, 1998, Pan Yayıncılık Leo Bersani, Fakir Sanat, 2006, Dost Yayıncılık Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı, 2004, İletişim Yayıncılık Peter Bürger, Avangard Kuramı, 2003, İletişim Yayıncılık Besim Dellaloğlu, Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, 1995, Bağlam Yayıncılık Marc Jimenez, Estetik Nedir, 2007, Doruk Yayıncılık Walter Benjamin, Pasajlar, 1993, Yapı Kredi Yayıncılık Gencay Şaylan, Postmodernizm, 1999, İmge Yayıncılık Cynthıa Freeland, Sanat Kuramı, 2001, Dost Yayıncılık Wilhem Worringer, Soyutlama ve Özdeşleyim, Remzi Yayıncılık F. Walther, Art of the 20.th Century, Taschen

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

19. Yüzyıl’ın ilk yarısında biçimlenmeye başlayan sanayi devrimi, yüzyılın ikinci çeyreğinde büyük ve kapsamlı bir dönüşüm olarak gündeme gelmiştir. Bu dönüşüm sadece ekonomik ilişkileri ve yapıyı, toplumun sosyolojik ve politik özelliklerini köklü biçimde etkilemekle kalmayıp, düşün alanında da büyük ve kapsamlı değişimi ifade etmektedir. Sanat anlayışı da bu değişimden payını alarak yeniden kurulma süreci içine girmiştir. 19. Yüzyıl ortalarına doğru ortaya çıkan ve klasik sanat anlayış ve estetiğinden kopuş olarak da betimlenebilen modern sanat anlayışı; kısa bir süre sonra tüm Avrupa’da egemen konuma yükselecek, postmodern estetik tartışmalarının ortaya çıktığı 1960’lı yıllara kadar egemen anlayış olmaya devam edecektir. Görsel sanatlar alanında natüralizm, ekspresyonizm, sembolizm, kübizm, dadaizm, fütürizm, konsrüktivizm, sürrealizm gibi genel olarak bir öncekine göre avant-garde sayılan yaklaşım ya da okulların kısa bir zaman dilimi içinde ortaya çıkması; sanatçının özgürlüğünü, bakış biçimini, algılama ve yorumlamasının önemini ifade etmektedir. Ancak kapitalizmle beraber sanatın metalaşması sorunu ortaya çıkarak kendi içinde bir ikileme yol açacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 1 5
10 Tartışma 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 5 5
22 Proje Hazırlama 14 1 14
23 Proje Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
47 Laboratuvar Sınavı 1 1 1
48 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modernizmin tanımı, süreçleri ve sanatta etkileri, izdüşümleri
2 Modern sanatın belli karakterleri ve yapıt örnekleri ile anlatımı( sunum)
3 Modernist dönemin düşüncesi, estetik ölçütleri (ödev)
4 Modern sonrası dönemin sanatta etkileri ve izdüşümü
5 Postmodern sanatın belirli karakterleri ve yapıt örnekleri ile anlatımı
6 Postmodern dönemin düşüncesi, estetik ölçütleri ( ödev)
7 Modern ve Postmodern dönemin karşılaştırması ( ilgili düşünürlerin yorumları)
8 Modern ve Postmodern dönemin karşılaştırması ( ilgili düşünürlerin yorumları
9 Yapıtlar üzerinden karşılaştırma
10 ara sınav
11 Yapıtlar üzerinden karşılaştırma
12 Yapıtlar üzerinden karşılaştırma
13 Final proje
14 Final proje

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184130 Geleneksel sanat anlayışının yıkılmasıyla ortaya çıkan Modern sanata ilşkin estetik anlayışın içinde oluştuğu ve bir parçası olduğu kültür ortamı içinde, dönemin sanat kuramları ve eleştirel yaklaşımlarıyla ele alır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek