Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES718 Postmodern Sanat Eğitimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Postmodern sanat eğitimi, modernist sanat eğitiminin 20. Yüzyılın son çeyreği ile 21. Yüzyılın başlarındaki dinamik ve karmaşık değişimini postmodern pedagojik bir dönüşüme taşımak ve sanat eğitiminin gelecekçi model kurgularını etraflıca incelemek ve yeni bakış açılarına zemin hazırlayıcı problematikleri fark ettirmek ve multi-disiplinel sanat eğitimi profil ve modellerini çözümlemek amacındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin Eker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Sanat Eğitiminde çağdaş Modeller dersinin genel kapsamı ve kapsam oluşumlarının bir bölümü, bu ders için önerilen bir ön koşul olarak ele alınabilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARONOWİTZ, Stanley-GIROUX, Henry A. Postmodern Education, University of Minnesota Press, Minneapolis 1991. CARY, Richard. Critical Art Pedagogy (Foundations for Postmodern Education), Garland Pub. Inc. A Member of The Taylor Francis Group, New York and London 1998. CLARK, Roger. Art Education (Issues In Postmodernist Pedagogy), The National Art Education Association. Roston-Virginia 1996. EFLAND, A.-FREEDMAN, K.-STUHR, P. Postmodern Art Education (An Approach To Curriculum), The National Art Education Association, Drive-Reston-Virginia 1996. NEPERUD, Rolandç Context, Content and Community in Art Education (Beyond Postmodernism), Roland W. Neperud (Edt.), Teachers Colloge Press, New York - London........

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş sanat eğitimini dönemsel paradigmalarla eşleşik tutma ve sosyo-kültürel bağlamlarda karakterize etme amacı güden postmodern pedagojinin sanat eğitimsel izdüşümlere ait profilleri ve modelleri serimleme, inceleme ve çözümleme süreçlerini kapsayan bir ders içeriği sergilemektedir. Disiplin-Bazlı sanat Eğitimi (DBAE), Zero Projesi (Project Zero), Ulusal Sanat Eğitimi Birliği Müfredatı (NEAEC), Eleştirel Sanat Pedagojisi (CAE), Yaşam İçin Sanat Eğitimi (AEL), Görsel Kültür Sanat Eğitimi (VCAE), Feminist sanat Eğitimi (FAE) gibi genel modeller ile; Sanat eğitiminde fragmantasyon, yapı-bozum, pastiş-parodi, kolaj-montaj, simulakr/simulasyon, eklektisizm-çifte kodlama, ironi, kitsch ve reprodüksiyon gibi atölye analitik-kurgusal çağcıl çalışmalar ve bunlara ilave olarak; toplumsal yapılarla ilişkisinde, ideoloji ile ilişkisinde, kültürel oluşumlar ile ilişkisinde, teknolojik gelişim ile ilişkisinde ve ticaret ve eğlence dünyası ile ilişkisinde profil özelliklerine altyapı sergileyebilecek doğrultuların ortaya koyduğu bir sanat eğitimi kurgusunun, postmodern sanat eğitiminin genel içeriğini oluşturması söz konusudur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
19 Beyin Fırtınası 6 1 6
27 Makale Yazma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
48 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modern eğitim ile postmodern eğitim arasındaki benzerlik ya da farklılıkların incelenmesi
2 Postmodern pedagoji ile genel sanat pedagojisinin ortak paydalarının ve yeni montajların değerlendirilmesi
3 Sanat eğitimini post-modern kılan niteliklerin, etkilerin, faktörlerin incelenmesi
4 Sanat eğitiminde sınıflama ya da kategorileştirme çabalarını yönlendiren bir potansiyel olarak postmodern sanat ile postmodern sanat eğitiminin bileşkelerinin gözlemlenmesi
5 Postmodern sanat eğitimini karakterize eden görsel kültür, eleştirel pedagoji, teknoloji ve kültür endüstrisinin genel argümanlarının sanat eğitimindeki yansı alanlarının ve biçimlerinin incelenmesi
6 Disiplin bazlı sanat eğitiminin, sanat eğitimsel gelişimdeki konumunun irdelenmesi
7 Ulusal sanat eğitimi birliğinin sanat eğitimi müfredat çalışmalarının incelenmesi
8 Zero projesinin çözümlenmesi
9 Yaşam için sanat eğitimi anlayışının incelenmesi
10 Postmodern üretim ve tüketim süreçlerinde etkisinde tüketim estetiğinin sanat eğitimsel yansılarının değerlendirilmesi
11 Ara sınav
12 Postmodern sanat eğitiminin gelecekçi projeksiyonlarının incelenmesi
13 Postmodern sanat eğitiminin eleştirel sanat pedagojisi, görsel kültür eğitimi, medya eğitimi, çoklu okuryazarlıklar gibi genel pedagojik çağdaş yönelimler içindeki konumunun tartışılması
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82703 1392422 Postmodern pedagoji ile postmodern sanat pedagojisi arasındaki ilişkiyi betimler, sanat eğitimsel temeller ile bütünleştirir.
82705 1401239 Postmodern sanat eğitiminin sanatsal, kültürel sosyolojik, teknolojik ve pedagojik bileşkelerini oluşturur., disiplinlerası bağlamları sentezler.
82706 1378519 Sanat eğitimine postmodern montajlar açısından yaratıcı ve eleştirel motivasyonları çokkültürcü, feminist, çevreci, yapı-bozumcu, anlatısal, eklektik ve gelecekçi içeriklerde düşünür, uygular.
82707 1381004 Postmodern dönem içindeki sanat eğitimsel modeller ya da profilleri postmodern kültür etkileşimleri içinde yeniden yorumlar, değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.