Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES740 Görsel Kültür Eğitimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Görsel kültür eğitimi, Batı eğitim sistemleri içinde sanat eğitimi derslerinin yeni adı ve kimliği olarak, üretim ve tüketim süreçlerini sanatsal etkileşim formasyonu içinde ele alınan estetik süreçleri değerlendirmek; görsel kültürü, kültürel yeni bir alan olarak değerlendirmek; görsel kültürü imaj mühendisliği ve toplum mühendisliği kavramlarının ekseni olarak konumlandırmak; sanat eğitiminin kültürel dinamikler açısından misyonunun dönüşümünü açımlamak vs. gibi amaçlar ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin Eker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Görsel Algı ve Yaratıcılık dersine ilişkin uygun ilişkilerin önkoşul olarak değerlendirilmesi söz konusudur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ADORNO, Theodor W. (2007). Kültür Endüstrisi, (Çev.N.Ülner-M.Tüzel-E.Gen), İletişim Yayınları, İstanbul . BUCKİNGHAM, David –GREEN, Julian Sefton (1994). Cultural Studies Goes To School (Reading and Teaching Popular Media), Taylor and Francis Ltd., London. DUNCUM, Paul (2002). “Visual Culture Art Education: Why, What and How”, International Journal of Art and Design Education, February, V:22, I:1, ss.15-23. DUNCUM, Paul (2001). “Visual Culture: Devolopments, Definitions, and Directions for Art Education”, Studies in Art Education, Winter, V:42, No:2, ss.101-112. BARNARD, Malcolm (2002). Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, (Çev.Güliz Korkmaz), Ütopya Yayınları, Ankara. BAYNES; Ken (2000). ”Gallery of The Future: New Directions In Art Education”, International Journal of Art and Design Education, February, V:19, I:1, ss. 37-43. SMİTH, Peter J. (2003). “Visual Culture Studies Versus Art Education”, Art Education Policy Review, March-April, V:104, No:4, ss.3-8.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat’tan sanatlar eğitimine doğru yapısal değişimler yaşayan sanat eğitiminin gelişen kitle iletişim araçları, medya teknolojileri, görüntü üretim sistemleri ve simulasyon çağı, imaj mühendisliğinin kapsamları, moda ve modanın ticari döngüsü, reklam endüstrisi ve nihayetinde kültür endüstrisi gibi bağlamlar içinde görsel kültürün potansiyelleri, bu potansiyellerin yansı alanları, çözümlenme süreçleri ve metotları ile kurgusal olanakların tüm çevresel etkileşim doğrultularının incelenmesi bu dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
9 Problem Çözümü 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
27 Makale Yazma 2 3 6
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel, görsellik, görüntüsellik, görsel tasarım,sanat,sanat yapıtı, görsel kültür kavramlarının içeriklerini inceleme
2 Görsel kültürün pedagojik gerekleri ile potansiyellerini paralel düşünüp değerlendirme
3 Görsel kültür eğitiminin özellikle ve öncelikle görsel ve kültürel-görsel metinlerin çözümlenmesi, yorumlanması, değerlendirilmesi veya yeniden kurgulanmasında gerekli yöntem ve yolları inceleme
4 Görsel kültür eğitiminin geleneksel sanat eğitiminin sistematik karakterinden günümüz ve gelecekteki sanat eğitiminin stratejik karakterine geçiş olanaklarını ve pozisyonlarını ön plana çıkarma
5 Görsel kültür eğitimi ile okur-yazarlık eğitiminin paralelliklerinin kurulması
6 Görsel kültür eğitimi ile medya eğitimi ve medya okuryazarlığı eğitimi arasındaki paralelliklerin kurulması
7 Görsel kültür eğitimi ile teknolojik gelişim, dijitalleşme ve sanal dünya arasındaki etkileşim alanlarının keşfedilmesi
8 Görsel kültür eğitiminin kamusal sanat eğitiminin temellerini oluşturacak altyapılara gereksiniminin değerlendirilmesi
9 Yaşam için sanat eğitimi anlayışı ile görsel kültür eğitiminin müfredat benzerliklerinin genişletilmesi
10 Sanat-kültür, sanat-reklam, sanat-ticaret, sanat-moda, sanat-tüketim, sanat-yaşam stili gibi gruplandırmalarda görsel kültür eğitiminin algısal, yorumsal, paylaşımsal yönelimlerin öneminin vurgulanması
11 Ara sınav
12 Görsel kültür eğitimi ile çoklu kültürel ayırımların denetlenmesi, benimsenmesi, eğitim ortamlarına taşınması, güncel hayat içinde eritilmesine ilişkin olanakların değerlendirilmesi
13 Görsel kültür eğitiminin
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82090 1154286 Görsel Kültürün sanat, medya, teknoloji, reklam moda ve benzeri alanlara ait üretim ve tüketim biçim ve yöntemlerini içerdiğini bilir.
82091 1163005 Görsel kütür eğitiminin kültürel bağlamından ötürü stratejik bir eğitim sürecini gerektirdiğini bilir ve kültürel çeşitlilikler ya da değişkenliklerin sürekliliği ve dinamizminin eğitsel ortamlarında esnek ve okul dışında kabul eder.
82092 1149403 Sanat eğitiminde disiplinler arası ilişkileri değerlendirir, görsel kültür eğitiminin uzmanlık altyapılarını bilir.
82093 1158712 Geniş görüş ufku kazanarak yeni durum ve oluşumlarda görsel kültür eğitimine ilişkin problemlere çözümler üretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.