Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES719 Estetik 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders ile kuramsal estetik ve sanat felsefesine giriş, sanat, sanatta güzel kavramları ve onların metodolojik olarak irdelenmesi ile antik dönemden günümüze kadar olan düşünürlerin estetik ve güzel kavramına kuramsal yaklaşımlarının lisans düzeyinde kazandırılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Benan ÇOKOKUMUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yetkin, Suut Kemal. Estetik ve Doktrinler, Bilgi Yayınları, Ankara. 1972 Timuçin, Avşar. Estetik, BDS yayınları, İstanbul. 1993 Kagan, Moeses. Estetik ve Sanat Dersleri, İmge Kitabevi, Ankara. 1993 Tunalı, İsmail. Grek Estetiği ve Güzellik Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 1996 Bozkurt, Nejat. Estetik, Sarmal Yayınevi, İstanbul. 1995 Jimenez, Marc. Estetik Nedir?, Doruk Yayınları, İstanbul. 2008 Townsend, Dabney. Estetiğe Giriş, İmge Kitabevi, Ankara. 2002 Ziss, Avner. Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi Estetik, Hayalbaz Y.Evi.,İstanbul. 2009 Cömert, Bedrettin. Estetik, De Ki Yayınları, Ankara. 2006 Lukacs, Georg. Estetik I-II-III, Payel Yayınları, İstanbul. 1999 Delauze - Guattari, Felsefe Nedir?, Y.K.Y., İstanbul. 2001 Yılmaz, Mehmet. Sanatın Felsefesi-Felsefenin Sanatı, Ütopya Yayınları, Ankara. 2004 Lenoir, Beatrice. Sanat Yapıtı, Y.K.Y., İstanbul. 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Estetik ve güzel kavramlarının tanımlanarak, sanat, sanatçı, sanat ürünü, sanat eseri, sanat yapıtı kavramlarının irdelenmesi. İçeriğe yönelik literatürün ve kaynakların tanıtımı. Antik dönemden günümüze düşünürlerin güzele yönelik görüşleri. Günümüz sanatına yönelik estetik ve eleştirel bakış açısı kazandırılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı, ders literatür ve kaynak önerisi. Estetik ve güzel kavramının tanımı ve örnekler
2 Estetik ve güzel kavramının temel taşları sanat, sanatçı ve alıcı kavramlarının açılımı
3 Terminolojiye yönelik sanat ürünü, sanat eseri, sanat yapıtı kavramlarının örneklerle yorumlanması ve açıklanması.
4 Sanatın ve estetiğin psikolojik bakış yönünün açıklanması ve yorumlanması
5 Estetik yargı kavramının tanımlanması ve örnekler
6 Antik yunanın güzele ve sanata bakışlarının sanat eserleri ile birlikte tarihsel değerlendirilmesi
7 Güzeli sistematik olarak inceleyen ilk düşünür Platon’nun görüşleri
8 Sanatı sistematik olarak inceleyen ilk düşünür Aristo’nun görüşleri
9 Poesis, Mimesis ve Katharsis kavramlarının güzel ve sanatla ilişkilendirilmesi
10 Ara Sınav
11 Estetik ve güzel kavramlarının resim, heykel ve mimari v.b. sanatlarlla değerlendirilmesi
12 Kısaca Croce, Tein ve Lalo’nun kuramları ve günümüze etkileri.
13 Günümüz sanatının estetik açıdan yorumlanması ve öneriler
14 Genel değerlendirme ve eleştiri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230312 Sanatta estetik ve güzele yönelik kavramları tanımlayabilir.
2 1230313 Çağlar boyu güzele yönelik düşünürlerin görüşlerini açıklayabilir.
3 1230314 Derste aldıkları teorik bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilir.
4 1230315 Günümüz sanatına yönelik estetik ve eleştirel bakış açısı kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68084 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 68085 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 68086 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 68088 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 68087 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.