Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES747 Çağdaş Sanatta Malzeme ve Teknik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Günümüz sanatı birbirinden çok farklı eğilim ve akımlara yönelse de yaratıda düşünceyi öne çıkaran tavır göze çarpmaktadır. Tarih boyunca sanat düşüncesini yönlendiren kuramların sanatın değerini onun gerçeği yansıtmadaki yetisine göre ölçtüğü söylenebilir. Modernizm sonrası sanatın en belirgin niteliği, çağın malzeme ve teknik olanaklarını, biçim ve düşünce arasındaki ilişkileri başarıyla değerlendirmesidir. Günümüz sanatı, teknik ve pratik aracılığıyla olduğu kadar gözlemcinin kendi bedeni ve sinir sistemine ait öznel yetenekleriyle de şekillenmektedir. Son 125 yılda insani yeteneklerin ciddi ölçülerde makinelere aktarıldığını; bu aktarımda özellikle görme gücü, düşünce ve belleği kapsayan yeteneklerin makinelere aktarımının, bilgi depolama, iletişim ve görselleştirme bağlamında hala hiç eksilmeden sürdüğünü görmekteyiz. Algı ve enformasyon tekniklerinin durmadan çoğalması, günümüz küresel dünyasında hayati önem taşıyan paradokslardan biriyle ilintilidir. Bu bağlamda, değişimin farkına varılması ve sanatın kendini, kökten bir dönüşüm geçirmiş olan biliş ve deneyim usulleriyle ilişkisi içinde yeniden konumlandırması oldukça önemlidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

prof. Çağatay inam karahan

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hal Foster, Gerçeğin Geri Dönüşü, 2009, Ayrıntı Yayınları Charles Harrison, Sanat ve Kuram, 2011, Küre Yayınları Jean Baudrillard, Radikal Belirsizlik, 2005, Doğu-Batı Yayınları Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, 2005, Doğu Batı Yayınları Nicolas De Oliveria Yeni Milenyumda Enstalasyon Sanatı, 2005, Akbank Kültür Sanat Yayınları Nicolas Buurriaud, Postprodüksiyon, 2004, Bağlam Yayınları Alper Altunay, Mekanik Sanattan Elektronik Sanata Geçiş, 2004, Anadolu Üniversitesi Yayınları Peter Bürger, Avangard Kuramı, 2004, İletişim Yayınları Marc Jimenez, Estetik Nedir, 2008, Doruk Yayınları Malcom Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, 2002, Ütopya Yayınları

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bugün toplumun ezici çoğunluğu, iletişim ve enformasyon teknolojisiyle algısal ve bilişsel düzeydeki ilişkisinde yabancılaşmıştır ve buna devam edecektir. Çünkü yeni ürünlerin ortaya çıkışındaki ve teknolojik sistemlerin yeniden konumlanışının gerçekleşmesindeki hız inanılmazdır. Fotoğraf, film, video ve televizyon olarak adlandırdığımız şeyler artık kalıcı bir kimliğe sahip olmadıkları gibi, daha geniş kapsamlı teknolojik dönüşümlerin parçası olarak, giderek daha sık gerçekleşen mutasyonlara uğramaktadır. Bu bağlamda, araç (medium) nosyonuna bağımlı olan estetik tartışmaların güncellikle ilişkisi kaybolmuş durumdadır. Bu teknik ve düşünsel çeşitlilik içindeki birikimle ortaya konulan çalışmaların proje, sergi ve düzenlemelerle bireysel yaratıcı potansiyeli geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75816 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
2 75817 • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
3 75818 • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
4 75820 Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
5 75819 • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.