Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EST618. Demokrasi Tarihi ve Eğitim 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İlgili insan hakları belgeleri, yapılaştırılan organları ve usulleriyle bir bütün olan ulusalüstü insan hakları hukukunun, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartlarının ortaya koyulmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yay., 6. Baskı, İstanbul, Ekim 2007. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri Cilt I ? Bölgesel Sistemler, Legal Yay., 2010 Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri Cilt II ? Uluslararası Sistemler, Legal Yay., 2010 Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayınları, 2004 GÖZÜBÜYÜK ? GÖLCÜKLÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, 2007 Münci KAPANİ, Kamu Hürriyetleri, Yetkin, 1993 Burak GEMALMAZ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Beta, 2009

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin İçeriği Devlet iktiranının birey lehine sınırlanmasını ifade eden ve bireyi bu iktidarın kötüye kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar vazeden insan hakları anlayışının günümüzdeki önemi giderek artmaktadır. Nitekim ülkemizi de yakından ilgilendirdiği üzere dünyanın hemen her bölgesinde ve global ölçekte kurulmuş bulunan hükümetler-arası örgütlere girmenin birinci ve en önemli koşuludur. İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir. Bölgesel ve Uluslararası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin anahtarı olan ?usul hukuku? boyutu ele alınmaktadır. Bu belgelerin bir çoğuna Türkiye?nin taraf bulunduğu; Anayasa (md.90) uyarınca bu belgelerin iç hukukun bir parçasını teşkil ettiği; yargı yerleri dahil ulusal yetkili makamları bu standartların bağladığı; özellikle ulusal yüksek yargı yerleri tarafından olmak üzere, genel olarak ulusal mahkemelerce üretilen kararlarda anılan belgelerin değerlendirildiği ve kullanıldığı gözönünde bulundurularak, ders işlenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması
2 Bölgesel Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması
3 İnsan Hakları Hukukunda Denetim Sistemleri
4 Hakların Kayıtlanması Rejimi
5 Vaka analizi metodu
6 Pratik Çalışma 1: Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı
7 Pratik Çalışma 2: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
8 Pratik Çalışma 3: Adil Yargılanma Hakkı
9 Pratik Çalışma 4: Özel Yaşam ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı
10 Pratik Çalışma 5: Düşünce, İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü
11 Pratik Çalışma 6: Çevre Hakkı
12 Pratik Çalışma 7: Sosyal Hakların Dolaylı Korunması
13 Pratik Çalışma 8: Mülkiyet Hakkı
14 Değerlendirme-özet
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125822 1435546 Hak arama özgürlüğünde son noktanın, ulusal hukuk olmadığını ve gerek uluslararası gerekse de bölgesel hak arama yolları bulunduğunu öğrenecekler.
125823 1439629 Bölgesel sistemlerde insan haklarının korunmasını öğrenecekler.
125824 1445830 Hakların kayıtlanması rejimini öğrenecekler.
125825 1422611 Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını öğrenecekler.
125826 1423967 Düşünce ve ifade özgürlüğünü öğrenecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75635 Bu program kişiye eğitimin temel disiplinleri hakkında bilgi kazandırır.
2 75637 Dinamik bir alan olan eğitimin etkilendiği temel disiplinlerle ilişkisini kurar.
3 75638 eğitimin birey ve toplumsal açısından getirdiği yenilikleri gündeme getirir.
4 75636 Alanda yapılacak teorik çalışmaların uygulamaya dönüşmesini sağlar
5 75650 yeni düşünceler ve yeni yöntemler veya var olan yöntemleri yeni amaçlar doğrultusunda kullanmaya çalışmak girişimcilik ruhunu parlatır.
6 75641 Eleştirel ve sorgulayıcı olmayı talep etmesi bağımsız karar vermeyi gerektirir
7 75649 Eğitimin mevcut amaçlarına karşılık yeni yollar ve hedefler bulmaya çalışması alanın ruhunda vardır
8 75640 Eğitim politik karar verme süreci olduğundan mevcut politikalara alternatif düşünce geliştirir
9 75639 Program temel araştırma yaptırdığı için özgür ve özerk düşünmeyi sağlar
10 75644 Eğitimin çok yönlülüğü dolayısıyla hayata top yekün bakmayı kazandırır
11 75643 Çift kutuplu bir çalışma alanı olması dolaysıyla analitik bir zihniyet geliştirir
12 75642 Eğitime temel disiplinler açısından bakması dolayısıyla eleştirel bir zihniyet kazandırır.
13 75646 Her ne kadar düşünce temelli bir alan olmakla beraber eğitim üzerine çalışması onun sosyal olayları yakından takip etmesini gerektirir
14 75645 Eğitim başlı başına bir iletişim alanı olduğundan diğer disiplinlerle ilişki kurması açısından bu alana yardım eder.
15 75651 Bir taraftan felsefi yöntemleri diğer taraftan bilimsel yöntemleri kullanabilme de diğer alanlardan farklı olarak bir yetkinlik ortaya çıkarır
16 75648 Temel disiplinlerin sonuçlarından faydalanmasına karşılık yeni teoriler geliştirmeye çalışması da ona özel bir yetkinlik kazandırır.
17 75647 Bağımsız düşünmesi,eleştirel ve sorgulayıcı olması daima yeni düşünceler geliştirmesi kişinin kendine has özgünlüğünü ortaya çıkarır