Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501046212010 İlköğretimde Fen Deneyleri I İfbe607 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Her koşulda fen bilgisi konuları ile ilgili deneyler yapılabileceğini ve bunun fen öğretimi konusunda önemli olduğunu ortaya koymak. Biyoloji, fizik ve kimya konularında uygun araç ve gereçlerle deney yapma yöntemlerinin geliştirilmesi. Ayrıca çok basit araç ve gereçler kullanılarak bazı konuların somut hale getirilip öğretimini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. M.Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Atasoy, B. ,(2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Asil Yayın. Ankara. 2)Aydoğdu, M.,(2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık. Ankara. 3)Demirel, Ö.,(2006). Eğitimde Yeni Yönelimler. Pagema Yayıncılık. Ankara. 4)Gilbert, J.K., Watts, D.M.,(1983). Concepts, Misconceptions and Alternative Conceptions, Studies in Science Education, 10,67-98. 5) Novak, J. D. and Gowin, D. B. ,(1984). Learning how to learn- Cambridge University Pres. UK. 6)Akgün Ş.,(2001).Fen Bilgisi Öğretimi. Pagema Yayıncılık. Ankara. 7)Demirel, Ö., Seferoğlu, S.S. ve Yağcı, E. ,(2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pagema Yayıncılık. Ankara. 8)İlköğretim Fen Öğretimi, YÖK – DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. 9)Topsakal, S. ,(1999). Fen Öğretimi. Alfa Yayıncılık. İstanbul. 10) Gabel, D. L.,(1994). Handbook Of Research On Science Teaching And Learning, Macmillan, New York. 11) Presley, M. and McCormick, C., (1995). Cognition, Teaching and Assessment, New York: HarperCollins 12) Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. M.E.B. Yayınları. İstanbul. 13) National Research Council (NRC), (1996). National science education standards.Washington, DC: National Academy Press. 14) Zimmerman, B.J. and Schunk, D.H. (2001). Self-regulated learning and academic achievement: theoretical perspectives. Mahwah, N. J., Erlbaum. 15) Uşun, S., 2000. Dünyada ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pegema Yayıncılık, Ankara. 16) Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara. 17) Demirel, Ö. (2002). Öğretme Sanatı., Pagem Yayıncılık Basımevi. Ankara. 18) Aydoğdu, M., Kesercioğlu, T., Orhan, A.T., Balım, A.G., Kıyıcı, F.B., Bağ, H., Mutlu, M., Uşak, M., Doğru, M., Hevedanlı, M., Yetişir, M.İ., Yenice, N., Serin, O., Bozkurt, O., Karamustafaoğlu, O., Olgun, Ö.S., Efe, R., Karamustafaoğlu, S.,Yaman, S., 2005. İlköğretimde Fen Ve Teknoloji Öğretimi. (Editörler: M. Aydoğdu, T. Kesercioğlu), Anı Yayıncılık, Ankara. 19) Çepni, S., Ayas, A., Akdeniz, A.R, Yiğit, N., Özmen, H., Ayvacı, H.Ş., 2007. Kuramdan Uygulamaya Fen Ve Teknoloji Öğretimi. (Editör: S. Çepni), Pegema Yayıncılık, Ankara. 20) Demirel, Ö., 2002. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Pegema Yayıncılık, Ankara. 21) Erbil, O.,( 2003). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Milli Eğitim Basımevi, Ankara. 22) Kutlu, O., Bozkurt, M.C., 2003. Okulda ve Sınavlarda Adım Adım Başarı. Çizgi Kitapevi, 242 s, Konya. 23) MEB., (2006). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflar Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, 81 s, Ankara. 24) National Education Association, (1993). Student portfolios. Washington, D.C., National Education Association. 25) Stiggins, R.J., (1994), Student-Centered Classroom Assessment. Merrill Publishing Co, New York. 26) Tan, Ş., Erdoğan, A., 2004. Öğretimi Planlama Ve Değerlendirme. Pegema Yayıncılık, Ankara. 27) Atılgan, H., Doğan, N., Kan, A., 2006. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme . (Editör: Hakan Atılgan). Anı Yayıncılık, Ankara 28) http://www.tojet.net/articles/4410.htm 29)http://www.tojet.net/articles/4112.htm 30)YÖK Raporu, (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi, Ankara. 31)Lawson, A. E. (1995). Science teaching and the development of thinking. Wadsworth Pres.,California. 32)Çilenti, K. (1985). Fen eğitimi teknolojisi. Kadıoğlu Matbaası, Ankara. 33)Collette, E.L. & Chiapetta, A. (1989). Teaching science in middle and secondary schools. Berril Publishing Company, Toronto. 34)Ayas, A., Çepni, S. ve Akdeniz, A. R. (1994). Fen bilimleri eğitiminde laboratuarın yeri ve önemi; tarihsel bir bakış. Çağdaş Eğitim, 204, 21-25.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen bilgisi eğitiminin tanımı, kapsamı, önemi, amaçları ve temel ilkeleri; Laboratuvar çalışmalarının fen eğitimindeki etkisi ve önemi; Laboratuvarların kurulması ve düzenlenmesi; Laboratuvarlarda kullanılacak malzemeler; İlköğretim biyoloji, fizik ve kimya konuları ile ilgili deneylerin yapılması; Yeni deneylerin tasarlanması ve uygulanması; Deney sonuçlarının yorumlanıp raporlaştırılması; Deneylerle ilgili model ve maket geliştirilmesi; Ders kapsamında yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 25 1
6 Uygulama/Pratik 14 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 14 25 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı
2 Fen bilgisi eğitiminin tanımı, kapsamı, önemi, amaçları ve temel ilkeleri,
3 Laboratuvar çalışmalarının fen eğitimindeki etkisi ve önemi
4 Laboratuvarların kurulması ve düzenlenmesi
5 Laboratuvarlarda kullanılacak malzemeler
6 İlköğretim biyoloji, fizik ve kimya konuları ile ilgili deneylerin yapılması
7 İlköğretim biyoloji, fizik ve kimya konuları ile ilgili deneylerin yapılması
8 Yeni deneylerin tasarlanması ve uygulanması
9 Yeni deneylerin tasarlanması ve uygulanması
10 Yeni deneylerin tasarlanması ve uygulanması
11 Deney sonuçlarının yorumlanıp raporlaştırılması
12 Deney sonuçlarının yorumlanıp raporlaştırılması
13 Deneylerle ilgili model ve maket geliştirilmesi
14 Ders kapsamında yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87604 1213277 Fen bilgisi eğitiminin tanımı, kapsamı, önemi, amaçları ve temel ilkelerini anlar ve açıklar
87605 1213199 Laboratuvarlarda kullanılacak malzemeleri tanır ve kullanır, laboratuvarların kurulması ve düzenlenmesini anlar ve uygular,
87606 1213209 İlköğretim biyoloji,fizik ve kimya konuları ile ilgili deneylerin yapılmasını planlar ve uygulayarak elde edilen sonuçları yorumlar,
87607 1213251 Yeni deneyler tasarlar ve uygular , deney sonuçlarını yorumlar ve raporlaştırır, deneylerle ilgili model ve maket tasarlayarak geliştirir
87614 1213261 Ders kapsamında yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaları saptayarak tartışır ve karşılaştırır.
87621 1213275 Laboratuvar çalışmalarının fen eğitimindeki etkisi ve önemini anlar ve yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.