Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE623 Fen Eğitiminde İstatistik İfbe623 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı fen eğitimi alanında nicel araştırma verilerine sahip olan araştırmacıların ellerindeki verileri anlamlaştırırken kullanacakları istatistiksel yöntemler hakkında bilgi vermek ve bu verilerin bilgisayar ortamında SPSS programında nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Özdamar K. (1999) Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, 535 sayfa [2] Büyüköztürk Ş., Bökeoğlu Çokluk Ö., Köklü N. (2000) Sosyal bilimler için istatistik, 263 sayfa [3] Büyüköztürk Ş. (2008) Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, pegem yayıncılık, 216 sayfa [4] Özdamar K. (2003) SPSS ile Biyoistatistik, Kaan Kitabevi, 506 sayfa [5] Tavşancıl E. (2006) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Nobel yayın, 224 sayfa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Fen eğitiminde istatistiksel veri analizinde kullanılacak temel kavramlar, bu kavramların bilgisayarda ele alınması ve istatistiksel veri analizinde kullanılan paket programlardan olan SPSS’ın veri analizinde kullanılması ile ilgili bilgi verilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 6 84
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve amacı hakkında öğrencilerin bilgilendirmesi
2 Fen eğitimi çalışmalarında kullanılan istatistiğe ilişkin temel kavramların tanımlanması
3 Frekans dağılımları ve bu dağılımların betimlenmesi
4 Olasılık, standart normal dağılım ve standart puanların irdelenmesi
5 Fen eğitimde hazırlanan ölçme araçlarının sahip olması gereken özelliklerin irdelemesi
6 Fen eğitimde anlam çıkartıcı istatistiğin örneklerle irdelenmesi
7 Fen eğitimde yapılan çalışmalarda ortalamalar arası farkların test edilmesi
8 SPSS programına giriş
9 Fen eğitimde çalışmalarında elde edilmiş verilerin SPSS programına girişi
10 Fen eğitimde çalışmalarında elde edilmiş verilerin SPSS programına girişi
11 Fen eğitimde çalışmalarında elde edilmiş verilerin SPSS programında analizi
12 Fen eğitimde çalışmalarında elde edilmiş verilerin SPSS programında analizi
13 Fen eğitimde çalışmalarında elde edilmiş verilerin SPSS programında analizi
14 Fen eğitimde çalışmalarında elde edilmiş verilerin SPSS programında analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225555 Fen eğitim ile ilgili nicel araştırmada kullanılan temel istatistik kavramlarını bilir.
2 1225557 fen eğitiminde kullanılan istatistiği anlar.
3 1225567 Fen eğitimi çalışmalarında elde edilmiş verilerin SPSS programında veri girişini uygular.
4 1225572 Fen eğitimi çalışmalarında elde edilmiş verilerin SPSS programında analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.