Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ709 İleri Dolaşım Fizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kalbin bir pompa gibi nasıl çalıştığını incelemek, kalbin elektriksel aktivitesini, EKG’nin temel mekanizmasını anlamak , organizmanın ihtiyacına göre kalbin aktivitesinin nasıl düzenlendiğini, kan akımı ve kan basıncının düzenlenme mekanizmalarını incelemek. Ayrıca kan basıncı değişmeleri ve dolaşım şokları hakkında klinik temel oluşumuna yardımcı olmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kan, kan akımı ve basınç fiziği, Dolaşım fiziği, Kan akımının dokular tarafından lokal kontrolü ve sinirsel hormonal düzenlenmesi, Arter basıncının düzenlenmesi, Kalp debisi, venöz dönüş ve düzenlenmeleri, Akciğer dolaşımı, Koroner dolaşımı kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalp ve kalp döngüsü
2 Kalp ve kalp döngüsü
3 Kalbin ritmik uyarılması
4 EKG
5 EKG
6 Kan akımı, Kan basıncı ve direnç
7 Vize Sınavı
8 Kan ve lenf damarları
9 Arteryel ve venöz sistemlerin işlevleri
10 Dolaşım tipleri, mikrodolaşım ve lenfatik sistem
11 Dolaşım sisteminin düzenlenmesi
12 Dolaşım sisteminin düzenlenmesi
13 Kalp debisi, venöz dönüş ve bunların düzenlenmesi
14 Dolaşım sistemi fizyopatolojisi
15 Dolaşım sistemi fizyopatolojisi
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128956 1221103 Kalbin ileti sisteminin yapısını ve işlevini açıklayabilmeli, EKG kaydedilme yöntemini, EKG dalgalarını ve EKG ile kalbin elektriksel ekseni arasındaki ilişkiyi izah edebilmeli.
128957 1184032 Dolaşım sistemini oluşturan kan ve lenf damarlarının tiplerini ve onların ana bileşeni olan hücre tiplerinin düzenlenmesini ve işlevini tanımlayabilmeli.
128958 1186663 Reseptörler, afferent ve efferent sinir yolakları, merkezi sinir sistemi entegrayon yolakları ve olaya katılan efektör organ mekanizmaları da dahil arteriyel kan basıncını ve kalp hızını düzenleyen sinirsel mekanizmaları özetleyebilmeli.
128961 1187009 Dolaşım tipleri,kalp debisi, venöz dönüş ve kan akımı fiziği konularında detaylı bilgi sahibi olmalı
128973 1190904 Dolaşım sistemi fizyopatolojisi hakkında detaylı bilgi sahibi olmalı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67156 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır .
2 67157 Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
3 67155 Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4 67160 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 67163 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olmak.
6 67166 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
7 67169 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
8 67171 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunmak.
9 67159 Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alanı ile ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
10 67162 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek.
11 67165 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
12 67168 Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67170 Doktora eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
14 67158 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılamak, tasarlamak, yönetmek, uygulamak ve sonuçlandırmak.
15 67161 Fizyoloji alanında en yeni bilgilere ulaşmak, bunları kavramak, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri üst düzeyde kullanma yeterliliği kazanmak.
16 67164 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
17 67167 Fizyoloji alanındaki teknolojik gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme; sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle aktarabilme yetkinliğini kazanmak.