Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO612 Nükleik Asit Biyokimyası 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amaçları; nükleik asitlerin temel birimi bazlardan başlamak üzere, nükleozid, nükleotid, DNA/RNA zinciri, gen, kromatin iplik, kromozom kavramlarının tanım ve yapısının öğretilmesi, bu kavramlarla ilişkili biyokimyasal süreçler olan DNA replikasyonu, RNA alt tiplerinin transkripsiyonu, protein sentezi, gen ifadesinin düzenlenmesi, rekombinant DNA teknikleri ve moleküler kanser biyolojisine dair yüksek lisans düzeyinde akademik bilgi yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Birşen BİLGİCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

LEHNİNGER Biyokimyanın İlkeleri 5. Baskı Lippincott Biyokimya 3. Baskı MARKS' Tıbbi Biyokimyanın Esasları Klinik Yaklaşım 2. Baskı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği; Nükleik Asitlerin Yapısı, DNA Sentezi, Transkripsiyon: RNA'nın Sentezi, Translasyon: Proteinlerin Sentezi, Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Tıpta Rekombinant DNA Tekniklerinin Kullanımı ve Kanser Moleküler Biyolojisi olmak üzere yedi ana başlıktan ve bunlara ait alt başlıklardan oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA'nın ve kromozomların yapısı
2 RNA alt tiplerinin yapısı
3 Prokaryotlarda DNA sentezi Ökaryotlarda DNA sentezi
4 DNA tamiri Revers transkriptaz
5 RNA polimerazların etkisi ve tipleri Bakteriyel genlerin transkripsiyonu
6 Ökaryotik genlerin transkripsiyonu Ökaryotik ve Prokaryotik DNA arasındaki boyut farkları
7 Genetik kod Mutasyonların etkileri
8 Aminoaçil-tRNA oluşumu Translasyon süreci
9 Polizomlar Proteinlerin işlenmesi
10 Posttranslasyonel modifikasyonlar Proteinlerin hücre içi ve hücre dışı lokasyonlara hedeflenmesi
11 Gen ifadesine genel bakış Prokaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi
12 Ökaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi
13 Rekombinant DNA teknikleri Hastalık tanısı için rekombinant DNA teknikleri kullanımı
14 Hastalığın önlenmesi ve tedavisi için rekombinant DNA teknikleri kullanımı Proteomiks
15 Kanser nedenleri ve mutasyona neden olan DNA hasarı Onkogenler ve tümör baskılayıcı genler
16 Kanser ve apopitoz Virüsler ve insan kanseri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283978 Baz, nükleozid, nükleotid, DNA/RNA zinciri, gen, kromatin iplik, kromozom kavramlarının tanımını yapabilmeli ve yapısını bilmeli
2 1283979 DNA replikasyonunu, RNA alt tiplerinin transkripsiyonunu ve protein sentezi aşamalarını bilmeli ve sıralayabilmeli
3 1283980 Gen ifadesinin düzenlenmesini bilmeli
4 1283981 Rekombinant DNA teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalı
5 1283982 Moleküler kanser biyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67065 Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
2 67066 İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
3 67072 Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
4 67070 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
5 67069 Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
6 67071 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
7 67073 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.
8 67074 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
9 67068 Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
10 67067 İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli