Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS602 Regresyon Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bir yanıt değişkeni üzerinde bir veya daha fazla bağımsız değişkenin etkisini bulmak, gelecek yanıt değişkenlerini tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Parametre kestiriminin özellikleri ve aşırı gözlemlerin etkileri incelenmektedir. Regresyon tekniğinin iyi bilinmesi, tüm lineer modellerin anlaşılması ve ileri analiz tekniklerinin esaslarının kavranabilmesi için çok önemlidir. Dersin amacıda bu teknikleri öğretmektir. Öğrenciler, basit ve çoklu dogrusal regresyon modellerinin ne amaçla kullanıldığını, modellerin nasıl kurulduğunu, nasıl çözümlendiğini, çeşitli istatistiksel yazılımlar yardımıyla bu çözümlemelerin nasıl yapıldıgı ögrenecek ve bu tür sorunları kendi baslarına çözebilir ve yorumlayabilir konuma geleceklerdir. Ayrıca, dogrusal olmayan regresyon modelleri konusunda da belirli düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Chatterjee S. and Price B. Regression Analyisi by Example. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1991. 2. Freund RJ. and Wilson Wj. Regression Analysis: Statistical Modelling of a response Variable. acedemic Press, New York, 1998. 3. Montgomery C.M. and Peck E. Introduction to Linear Regression Analysis. John wiley and Sons, Inc., New York, 1991. 4. Alpar, R. Çok Degiskenli statistiksel Yöntemlere Giris I. Nodel Yayın-Dagıtım, Ankara, 2003.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğrusal regresyonun amacı, kullanım yerleri, varsayımları, önemlilik testleri ve güven aralıkları, çoklu kısmi ilişki katsayıları, modellerin yeterlik ve geçerlik ölçüleri, değişken seçim yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nokta dağılım grafikleri kullanımı ve model bulmak
2 Basit lineer regresyon, parametrelerin enküçük kareler kestirimleri
3 Kestirimlerin özelliklerinin ve örneklem dağılışlarının incelenmesi
4 Rezidüyallerin çeşitleri ve hesaplanma ve grafikleme teknikleri
5 Çoklu regresyon analizi
6 Bağımsız değişkenler arası ilişkilerin incelenmesi ve bağımsızlık kontrol istatistikleri
7 Parametre kestirimleri ile ilgili hipotez testleri
8 Normallik kontrolü ve dönüşümlerin uygulanması (Box ve Cox dönüşümü)
9 Aşırı gözlemlerin etkisi
10 Değişken seçimi, en iyi modelin belirlenmesi
11 Lineer olmayan regresyon modelleri
12 Korelasyon, korelasyon çeşitleri
13 Korelasyon için önem testleri (bir veya daha fazla korelasyon katsyısının kontrolü)
14 Uygulamalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432077 Doğrusal regresyon Analizi
2 1435156 Çoklu regresyon analizi
3 1441357 Rezidüyallerin incelenmesi ve aşırı gözlemlerin etkisi
4 1448270 Değişken seçimi, en iyi modelin bulunması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74857 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 74858 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 74859 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 74860 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 74861 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 74862 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 74863 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 74864 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 74865 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 74866 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 74867 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 74868 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 74869 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 74870 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 74871 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 74872 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4 5
2 3 3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 3 5 4 3 5
3 4 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 5
4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek