Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS603 Parametrik Olmayan İstatistik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Parametrik Olmayan İstatistiksel yöntemlerin öğretilmesi, gerçek hayatta karşılaşılacak problemlerde hangi tür analiz yöntemlerini kullanacaklarını ve nasıl sonuç çıkaracaklarını öğrenciye kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Leman Tomak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gamgam, H. Ve Altunkaynak, B.,” Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler” 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2013, Ankara 1. Daniel, W.W., 1978, Applied Nonparametrics Statistics, Boston. 2. Sprent, P., 1989, Applied Nonparametrics Statistical Methods. 3. Gönen, S. ve Tatlıdil, H., 1985, Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, Ankara, H.Ü. Fen Fakültesi ders notu. 4. Kartal, M., 2006, Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri: Parametrik ve Nonparametrik Teknikler, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemlerin Karşılaştırılması, Sıralı İstatistikler ve Sayı-Sıralı İstatistikler, Tek örneklem, iki bağımsız örneklem, iki bağımlı örneklem, üç veya daha fazla bağımsız örneklem verileri kullanan parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, bağımsızlık ve homojenlik için Ki-Kare testleri, uyum iyiliği testleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 13 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 13 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 3 45
9 Problem Çözümü 14 2 28
11 Soru-Yanıt 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parametrik olmayan istatistik hakkında genel bilgi ve temel kavramlar. Parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin karşılaştırılması.
2 Uyun İyiliği Testleri: Ki-Kare Uyum İyiliği Testi, Kolmogorov-Smirnov Uyum İyiliği Testi
3 Uyun İyiliği Testleri: Lilliefors testi, Shapiro- Wilk testi
4 Varyansların Homojenliği İçin Testler: Levene Testi, Brown-Forsythe Testi
5 Tek grup için Binom Testi, İşaret Testi ve konu ile ilgili uygulama.
6 Tek grup için Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi, Rastgelelik İçin Dizi Parçaları (Run) Testi ve konu ile ilgili uygulama.
7 İki bağımsız grup karşılaştırması için Medyan Testi, Mann-Whitney U-testi ve konu ile ilgili uygulama
8 Ara sınav
9 İki bağımsız grup karşılaştırması için Wald Wolfowitz Dizi Parçaları Testi, KolmogoroSmirnov Testi, Fisher Tam Olasılık Testi.
10 İki bağımsız grup karşılaştırması için Mood testi, Siegel-Tukey Testi ve konu ile ilgili uygulama.
11 İki Bağımlı grup karşılaştırması için İşaret testi ile Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi, Mc Nemar testi ve konu ile ilgili uygulama
12 İkiden fazla bağımsız grup karşılaştırması için Medyan Testi, Kruskal-Wallis H-testi ve konu ile ilgili uygulama.
13 Kruskal-Wallis H-testinde Ki-Kare yaklaşımı, çoklu karşılaştırmalar ve konu ile ilgili uygulama
14 İkiden fazla bağımlı örnekler için Friedman’ın S testi, Cochran’ın Q testi ve konu ile ilgili uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309611 Gerçek hayatta, hangi tür verilere parametrik olmayan tekniklerin uygulanabileceği becerisini kazanır.
2 1309612 Verilerin analiz edilmesi, raporlanması ve yorumlanmasını sağlar.
3 1309613 Parametrik teknikler ile Parametrik olmayan teknikleri karşılaştırma, ayırt etme becerisi kazanır.
4 1309614 Parametrik olmayan yöntemlerle analiz edilmesi gereken bir veriye hangi tür parametrik olmayan yöntemin uygulanması gerektiğine karar verir.
5 1309615 Analitik düşünme yeteneği kazandırır ve kullanma becerisi sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67125 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 67126 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 67127 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 67128 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 67129 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 67130 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 67131 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 67132 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 67133 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 67134 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 67135 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 67136 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 67137 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 67138 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67139 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 67140 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5
3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek