Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS607 Denemelerin Planlaması ve Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Deneysel çalışmaların tasarım ve analizi dersin kapsamı içinde öğretilecektir. Bağımsız araştırma planlamak, analiz edip sonuçların raporlanması amaçlanmaktadır. Bu dersi alan öğrenciler amaca en uygun, deneysel hatayı en aza indirgeyebilecek deney tasarımını seçebilecek, model denklemini yazabilecek, uygulayabilecek, ve çözümleye bilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Leman TOMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Deneylerde hata ve değişkenlik kaynakları, rasgelelilik, rasgelelik üzerine kısıtlar, değişik deney düzenleme teknikleri ve çözümleme yöntemleri üzerinde durulur. Dersler sorumlu öğretim üyesinin konu anlatımı, öğrenci seminerleri, örnek problem çözümleri ve tartışma biçiminde yürütülür.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Montgomery, DC., Design and Analysis of Experiments, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1984. 2. Mason, RL., Gunst, RF., Hess, JL., Statistical Design and Analysis of Experiments, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1989. 3. Diaz, AG., Phillips, DT., Principles of Experimental Design and Analysis. Chapman and Hall, London, 1985. 4. Hicks, CR., Fundamental Concepts in the Design of Experiments. 2nd. ed., Holt, Rinehart and Winston, New York, 1973. 5. Conover, WJ., Practical Nonparametric Statistics. 2nd ed., John Wiley and Sos Inc., New York, 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deney planlaması ilkeleri, rasgelelik kavramı, deneysel hata ve azaltma yolları, tek etkenli denemeler, blok düzenleri. Latin kare deney düzeni, Greko-Latin kare, çok etkenli denemeler, çapraz düzenler, kısmi tekrarlar ve eksik veri durumları ile kovaryans çözümlemesi konuları işlenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 11 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veri yönetimi ve SPSS kullanımı
2 Deneme planlarının esasları
3 Etki çeşitleri, sabit, şansa bağlı, karışık etkili modeller, beklenen değerleri hesabı
4 Tek yönlü ANOVA Bilgisayar çözümlemesi
5 İki yönlü ANOVA, interaksiyonsuz ve interaksiyonlu Bilgisayar çözümlemesi
6 Faktöriyel denemeler, interaksiyon kavramı ve hesabı Bilgisayar çözümlemesi
7 İç-içe sınıflanmış denemeler, çapraz sınıflardan farkı, analiz ve yorumlaması Bilgisayar çözümlemesi
8 Üç faktörlü çapraz sınıflanmış denemeler Bilgisayar çözümlemesi
9 Latin Karesi deneme planları Bilgisayar çözümlemesi
10 Üç faktörlü içiçe sınıflanmış denemeler Bilgisayar çözümlemesi
11 Tekrarlanan ölçümlü, tek faktörlü deneme Bilgisayar çözümlemesi
12 Tekrarlanan ölçümlü faktöriyel denemeler Bilgisayar çözümlemesi
13 Karışık model analizi Bilgisayar çözümlemesi
14 Uygulamalar Bilgisayar çözümlemesi
15 Deneme planlarının niçin her çalışma için özel tercih edilmesi ve uygulama sonuçlarının yorumu Bilgisayar çözümlemesi
16 Sonuçların Raporlanması Bilgisayar çözümlemesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183704 Deneme planlamanın esaslarını bilmeli
2 1186265 Sabit, şansa bağlı ve karışık etki içeren planları karşılaştırabilimeli
3 1192012 Çapraz ve düz sınıflamanın farklarını ortaya koyabilmeli
4 1192872 Farklı planları kurabilmeli ve analiz edip sonuçlarını yorumlayabilimeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67125 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 67126 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 67127 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 67128 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 67129 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 67130 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 67131 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 67132 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 67133 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 67134 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 67135 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 67136 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 67137 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 67138 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67139 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 67140 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 3 4 5 3 3 4 5 4 4 3 4 4
2 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 3 4
3 4 4 5 4 5 3 3 3 5 5 3 3 4 3 4 5
4 3 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek