Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS613 R Programı ve İstatistiksel Veri Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Açık kodlu istatistik programı olan R programı öğrencilere kavratılması. Temel istatistiksel analizlere ait paket kullanımı, tek ve çok değişkenli grafiklerin hazırlanması, grafiklere yeni verilerin veya değişkenlerin aktarılması anlatılır. Simülasyon çalışmalarında kullanılan kuramsal dağılımlara ait verilerin üretilmesi ayrıntılı olarak anlatılır. Tek örneklem, bağımlı ve bağımsız iki örneklem, bağımlı ve bağımsız k örneklem hipotez testleri, doğrusal regresyon analizi ve sonuçların yorumlanması üzerinde durulur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.N. Veneables, D.M. Smithand the R Development Core Team, An Introduction to R, R project, 2008 2. Michael J. Crawley, The R Book, John Wiley & Sons Inc., 2007. 3. Joaquim P.Marques de Sa, Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R, Springer Berlin Heidelberg, New York,2007. 4. Arslan, İ. R ile İstatistiksel Programlama, Pusula Yayıncılık, Ankara, 2015 5. R tutorial sistemi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

R program kurulumu, temel paketlerin programa yüklenmesi, Programlama dilinin esasları, Veri manipülasyonu, Farklı programlardan veri aktarımı, R'da fonksiyon yazımı, Tanımlayıcı istatistiksel analizler, R grafiklerine genel bakış, standart ve ileri düzey grafik fonksiyonlar, Kuramsal dağılımlar, Yapay veri üretilmesi, Tek, İki ve k Örneklem Hipotez Testleri, Doğrusal Regresyon Analizi ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 R Program kurulumu ve temel paketlerin programa yüklenmesi
2 R Programlama Dilinin Esasları -1 (Vektörler, Matrisler)
3 R Programlama Dilinin Esasları -2 (Listeler, Elektronik Tablolar)
4 Veri Manipülasyonu, Yeniden Düzenlenmesi ve Farklı Programlardan Veri Aktarımı
5 R’da Veri Türetimi
6 R'da Fonksiyon Kullanımı
7 R'da Tanımlayıcı İstatistiksel Analizler
8 R Grafiklerine Genel Bakış
9 Standart ve İleri Düzey Grafik Fonksiyonları
10 Kuramsal Dağılımlar ve Yapay Veri Üretilmesi
11 Bağımsız Örneklemler İçin Hipotez Testleri
12 Bağımlı Örneklemler İçin Hipotez Testleri
13 R'da Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
14 Uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208656 Programcılık yeteneklerinin arttırılması
2 1208680 R yazılımı ile istatistiksel analizlerin yapılması
3 1208682 R yazılımı ile grafik çizimi yapılması
4 1242788 Amacına yönelik olarak mevcut kodları değiştirerek analizler yapılabilmesi
5 1242789 R programında kod yazılarak yeni fonksiyonlar elde edilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67125 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 67126 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 67127 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 67128 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 67129 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 67130 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 67131 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 67132 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 67133 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 67134 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 67135 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 67136 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 67137 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 67138 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67139 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 67140 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 3 5
2 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 4 4
3 4 5 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 5
4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3 5
5 5 4 4 4 5 3 3 5 3 5 4 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek