Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS605 Çok Değişkenli İstatistik Analizi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Çok değişkenli rasgele değişken (rasgele vektör) yapısını kavratmak ve çok boyutlu parametreler hakkında sonuç çıkarımı yapmanın yanısıra, hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Leman Tomak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rencher, A.C. "Methods of Multivariate Analysis", John Wiley&Sons, 2002. 1. Johnson, R.A and Wichern, D.W. "Applied Multivariate Statistical Analysis", Prentice-Hall,1982. 2.Tatlıdil, H. "Uygulamalı Çok değişkenli İstatistiksel Analiz", Engin Yaynları, 1992. 3. Alpar, R. "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 4. Tuncer, Y. "Çok Değişkenli İstatsitiksel Analize Giriş, Normal Teori" Bıçaklar Kitabevi, Ankara, 2002. 5. Özdamar, K. "Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2", Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çok Değişkenli veri yapısı , düzenleme ve örnekleme dayalı tanımlayıcı istatistikler; Özdeğer ve özvektörler; İstatistiksel uzaklık kavramı; Çok Değişkenli normal dağılım ve özellikleri; Marjinal ve Koşullu dağılımlar; Çok değişkenli hipotezle testleri, Çok değişkenli iki bağımsız örneklemin karşılaştırılmasına yönelik testler; Çok değişkenli ikiden fazla bağımsız örneklemin karşılaştırmasına yönelik testler (MANOVA)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 12 3 36
11 Soru-Yanıt 8 4 32
29 Bireysel Çalışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok Değişkenli İstatistik Kavramı ve Amacı Hakkında Genel Bilgiler
2 Matris Cebiri Hakkında Bilgiler
3 Çok Değişkenli Verinin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi
4 Çok Değişkenli Dağılımlar, Çok Değişkenli Normal Dağılım İçin Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu,Moment Üreten Fonksiyonu, Karakteristik Fonksiyonu ve Momentler.
5 Çok Değişkenli Normal Dağılımda Rasgele Vektörün Parçalanması, Marjinal ve Şartlı dağılımlar, Alt Vektörlerin Bağımsızlığı
6 Çok değişkenli Normal Dağılımda Olasılık Fonksiyonu Belli iken Parametrelerin Bulunması, Parametre Tahmini, Normal Dağılıma Sahip Rasgele Vektörün Doğrusal Fonksiyonlarının Dağılımı
7 Rasgele Karesel Form ve Dağılımı,Kitle Ortalama Vektörü ile İlgili güven Bölgesinin Belirlenmesi
8 Ara sınav
9 Çok Değişkenli Kitle Ortalama Vektörü Hakkında Sonuç Çıkarma, Hotelling-T^2İstatistiği
10 Güven Bölgeleri ve Kitle Ortalama Bileşenlerinin Eşanlı Karşılaştırmaları
11 İki Bağımsız Çok Değişkenli Kitle Ortalamasının Karşılaştırılması
12 İkiden Fazla Çok Değişkenli Kitle Ortalamasının Karşılaştırılması (MANOVA)
13 İkiden Fazla Çok Değişkenli Kitle Ortalamasının Karşılaştırılması (MANOVA)
14 İkiden Fazla Çok Değişkenli Kitle Kovaryans Matrislerinin Karşılaştırılması, Homojenlik Testi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309631 Hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışır.
2 1309632 Çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin teorik yapısını tanır.
3 1309633 Bu yöntemlerin doğru ve uygun bir şekilde uygulanmasının fizibilitesini araştırır.
4 1309634 Çok değişkenli analizde kullanılan veri kümesinin uygunluğunu belirler.
5 1309635 Çok değişkenli istatistiksel verileri analiz etmek için SPSS ve Minitab kullanılır.
6 1309636 Analitik düşünme yeteneğini geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67125 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 67126 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 67127 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 67128 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 67129 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 67130 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 67131 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 67132 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 67133 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 67134 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 67135 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 67136 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 67137 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 67138 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67139 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 67140 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
2 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek