Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS610 Biyoistatistik ve İstatistik Paket Program Kullanımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin kendi konuları ile ilgili veri toplamasını sağlayarak, özetleme ve karar verme süreçlerinde kantitatif değerlendirme yapabilmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ. DR.LEMAN TOMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Alpar Reha,“Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik – Güvenirlik”, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, 2016, Ankara,ISBN 978-605-5681-87-6 2.Sümbüloğlu Kadir, Sümbüloğlu Vildan,“Biyoistatistik”, 16. Baskı. Hatiboğlu Yayınevi, 2014. 3.Dişçi Rian,“Temel ve Klinik Biyoistatistik”, Medikal Yayıncılık, 2012, İstanbul. 4. Özdamar, Kazım. “Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I-II”, Kaan Kitabevi, 1999, Eskişehir. İlgili öğretim üyesinin ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Verilerin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi (Grafiksel Özetleme, Sayısal Özetleme) Tanımlayıcı İstatistikler Hipotezin Tanımlanması ve İstatistiksel İfadesi Hata Kavramı ve Hipotezde işlenen Hata Tanımları Testlerdeki Varsayımlar, Parametrik ve Nonparametrik Test Ayırımı Kategorik Verilerle İlgili Hipotez Testleri Sürekli Verilerle İlgili Hipotez Testleri Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 5 1
54 Ev Ödevi 2 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoistatistik nedir?
2 Değişken tipleri ve ölçme düzeyleri
3 Örneklem ve yöntemleri
4 Tanımlayıcı İstatistikler; Merkezi Eğilim Ölçüleri
5 Tanımlayıcı İstatistikler; Dağılış Ölçüleri
6 Hipotezler ve Hata tipleri, alfa ve p değeri
7 Kategorik veri analizleri, Oran testi
8 Kategorik veri analizleri, Ki_kare testi, Fisher Kesin Olasılık testi
9 İki bağımsız grup Karşılaştırılması (Student-t, MW-U)-1
10 İki bağımsız grup Karşılaştırılması (Student-t, MW-U)-2
11 İki bağımlı grup Karşılaştırması (Eşli-t; Wilcoxon SSİT)-1
12 İki bağımlı grup Karşılaştırması (Eşli-t; Wilcoxon SSİT)-2
13 Üç ve daha fazla bağımsız grup karşılaştırılması (ANOVA-Tukey vb.)
14 Üç ve daha fazla bağımsız grup karşılaştırılması (Kruskal Wallis testi ve MW-U)
15 Üç ve daha fazla bağımlı grup karşılaştırılması
16 Regresyon ve korelasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283634 Olasılıklı ve olasılıksız örneklem yöntemlerini açıklayabilmeli
2 1283635 Sağlık alanında elde edilen verilerin düzenlenmesi ve özetlenmesini açıklayabilmeli ve yorumlayabilmeli
3 1283631 Tanımlayıcı istatistikleri bilmeli ve neden kullanıldığını açıklayabilmeli
4 1283632 İstatistikte hipotez ve ilişkili olarak hata, istatistiksel önemlilik tanımlarını yapabilmeli
5 1283633 Testlerdeki varsayımları bilmeli, parametrik ve nonparametrik test ayırımını yapabilmeli
6 1283636 Kategorik verilerle ilgili hipotez testlerinin genel prensiplerini bilmeli ve açıklayabilmeli
7 1283637 Nicel verilerle ilgili hipotez testlerinin genel prensiplerini bilmeli ve açıklayabilmeli
8 1283638 Analiz sonuçlarını yorumlayabilmeli ve raporlandırılmasını açıklayabilmeli
9 1283639 İstatistik paket program kullanabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67125 Biyoistatistik ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunlar çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2 67126 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3 67127 Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4 67128 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5 67129 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
6 67130 Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
7 67131 Biyoistatistik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
8 67132 Biyoistatistik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
9 67133 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
10 67134 Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 67135 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
12 67136 Biyoistatistik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
13 67137 Biyoistatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
14 67138 Biyoistatistik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67139 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda strateji,politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16 67140 Biyoistatistiğin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası politika çalışmalarına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3
2 2 4 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4
3 2 4 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4
4 2 3 3 5 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3
5 2 4 3 4 5 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3
6 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3
7 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3
8 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3
9 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek