Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS701 Tıbbi Araştırmalarda Linear Modeller 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Model kavramı ve istatistik modellerin oluşturulması, farklılıkları ve kullanım alanlarını öğretmek ve uygulanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Leman Tomak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Rencher, Alvin C., 2007. Linear models in statistics/Alvin C. Rencher, G. Bruce Schaalje. – 2nd ed. p. cm. Includes bibliographical references. ISBN 978-0-471-75498-5 (cloth). John Wiley & Sons, Inc. 2. N.H. Bingham • John M. Fry., 2010. Regression, Linear Models in Statistics, Springer-Verlag London Limited 2010. 3. C. Radhakrishna Rao. Helge Toutenburg. 1999. Linear Models: Least Squares and Alternatives, Second Edition. Springer-Verlag, New York Inc.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matris çözümleme ve linear model çözümlemelerinde kullanımı. Regresyon esaslı linear modeller. deney tasarımı esaslı linear modeller. Varyans ve kovaryans matris çözümlemeleri. Genelleştirilmiş lineer modeller. Sabit ve şansa bağlı model kavramı. Beklenen değer farklılıkları. Karışık modeller. Kuadratik form ve lineer modellerde hipotez testleri. Kovaryans analiz modelleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Model kavramı ve istatistik modelleme
2 Matris çözümlemelerinin lineer modellerin çözümlemesinde kullanımı
3 Varyans ve kovaryans matrisleri oluşturulması, farklılıkları ve modellemede kullanımı
4 Çok değişkenli analizde veri matrisi ve tanımlayıcı istatistikler( R, S, SSCP matrisleri), genelleştirilmiş varyans.
5 Tam (full) model ve indirgenmiş (reduced) model kavramları ve hipotez testlerinde kullanımı
6 Basit lineer regresyon modelleri
7 Çoklu Regresyon modelleri
8 Regresyon modellerinde hipotez testleri
9 Varyans analizi modelleri, sabit model ve şansa bağlı model kavramı
10 Lineer modellerde parametre kestirim yöntemleri OLS, ML, RML vs.
11 Beklenen değer tahminleri, varyans unsurları kestirim yöntemleri
12 Tasarım matrisleri oluşturulması ve regresyon modeli ve deney modellerinde tasarım matrisleri farklılıkları
13 Kovaryans modelleri ve çözümlemeleri
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309756 Model kavramının ve istatistik modellemenin yapısını öğrenmek
2 1309757 Regresyon modelleri ile deney tasarım modellerinin farklılıklarını ve çözümlerini kavramak ve yorumlamak
3 1309758 Kovaryans modellerini çözümleyebilmek
4 1309759 Karışık model kavramı, sabit ve şansa bağlı etki ve çözümleme farklılıkları
5 1309760 Farklı modellemelerde hipotez testleri, yorumlanması, uygulama alanlarına göre yorum farklılıkları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67110 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 67111 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 67112 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 67113 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 67114 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 67115 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 67116 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 67117 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 67118 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 67119 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 67120 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 67121 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67122 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 67123 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 67124 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3
2 4 3 5 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4
3 5 5 4 3 4 3 3 5 4 4 5 3 3 5 5
4 5 5 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 4 5 5
5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 3 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek