Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS706 İleri Regresyon Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Basit ve çoklu doğrusal regresyon modellerinin ne amaçla kullanıldığını, modellerin nasıl kurulduğunu, nasıl çözümlendiğini ve yorumlandığını, çeşitli istatistiksel yazılımlar yardımıyla bu çözümlemelerin nasıl yapıldığı öğretmek. Doğrusal olmayan regresyon modelleri konusunda da belirli düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Daniel, Wayne W. Biostatistics 9th Edition, New York: John Wiley&Sons, 2009. 2. Montgomery D.C., Peck E.A., Vining G. G. Introduction to Linear Regression Analysis. 5th Edition, John Wiley-Sons, Inc. Publications, New Jersey, 2012. 3. Kleinbaum D. G., Kupper L. L., Nizam A., Muller K. E. Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods. 4th Edition, Thomson, New York, 2008. 4. Chatterjee S. and Hadi A. S. Regression Analysis by Example. 5th Edition, John Wiley-Sons, Inc. Publications, New Jersey, 2012. 5. Alpar R. Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık, Ankara, 2013.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğrusal regresyonun amaçları, Doğrusal regresyonun kullanım yerleri, Doğrusal regresyonun varsayımları, Basit doğrusal regresyon, Doğrusal olmayan regresyon modelleri, Çoklu doğrusal regresyon, Modellerin yeterlik ölçüleri, Niteliksel bağımsız değişkenler olduğunda regresyon modelleri, Değişken seçim yöntemleri, Temel bileşenler regresyonu, Regresyon modellerinin geçerliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğrusal regresyonun amacı, kullanım yerleri
2 Doğrusal regresyonun özellikleri, varsayımları
3 Doğrusal olmayan regresyon modelleri ve doğrusallaştırılabilen doğrusal olmayan modeller
4 Çoklu doğrusal regresyon analizi
5 Regresyon modellerinin yeterliği ile ilgili ölçüler; artıkların incelenmesi (ham artıklar, standartlaştırılmış artıklar vb.)
6 Regresyon modellerinin yeterliği ile ilgili ölçüler (Cook uzaklığı, gözlem uzaklığı, Mahalanobis uzaklığı, DFBETA, DFITS, vb.)
7 Regresyonda değişen varyanslılık sorunu, belirlenmesi ve giderilmesi
8 Regresyonda çoklubağlantı sorunu, belirlenmesi ve giderilmesi.
9 Artıkların normalliği ve özilişki sorunu. Özilişki (otokorelasyon) sorununun giderilmesi
10 Modelde nitelik değişkenin varlığında göstermelik (kukla) değişkenlerin kullanımı.
11 Değişken seçim yöntemleri
12 Temel bileşenler regresyonu
13 Tıp literatüründen makale inceleme
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300746 Basit ve çoklu doğrusal regresyon modellerinin ne amaçla kullanıldığını bilir
2 1300747 Basit ve çoklu doğrusal regresyon modellerinin nasıl kurulduğunu bilir
3 1300748 Çeşitli istatistiksel yazılımlar yardımıyla çözümlemeleri yapar
4 1300749 Sonuçları yorumlayabilir
5 1300750 Doğrusal olmayan regresyon modelleri konusunda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67110 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 67111 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 67112 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 67113 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 67114 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 67115 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 67116 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 67117 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 67118 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 67119 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 67120 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 67121 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67122 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 67123 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 67124 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4
2 3 3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 3 5 4 3
3 4 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4
4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4
5 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek