Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS708 Hayvan Deneyleri Kurulması ve Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin deneylerde hayvan kullanımını bilimsel ve etik açıdan değerlendirebilmesi, hayvan kullanımını gerekçelendirilebilmesi ve hayvan araştırmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ulaşabilmesi ve elde edilen verileri analiz edebilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bankowskı;Howard,J.N.(1984). Biomedical Research Involving Animals : Proposed International Guiding Principles (Proceeding of the XVIII CIOMS Round-table Conference), CIOMS, Geneva. 2. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete 13.12.2011-28141) Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 3. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete 06.07.2006-26220) Çevre ve Orman Bakanlığı 4. Kutlay, N.Y.(1996). Etik ve Hukuk Yönleriyle Deney Hayvanları, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvan deneylerinin etik ve bilimsel bütünlüğünü sağlamanın temeli olarak, yerine getirilecek ön gereklilikler ve uygulanacak ilkeler, örneklem büyüklüğünün hesaplanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan hakları kavramının tartışılması
2 Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
3 Hayvan deneylerinin tanımlanması ve günümüzde hayvan deneyleri yapılan alanların belirlenmesi
4 Deney hayvanı
5 Araştırmacı-deney hayvanı ilişkisinde araştırmacı sorumluluğu
6 Laboratuvar hayvanları kullanım ilkeleri
7 Sağlık Bilimlerinde en çok hayvan deneylerinin yapıldığı alanlar ve yaşanan sorunlar
8 Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’nun çalışma prensipleri
9 Deney hayvanı kullanım sertifikaları
10 OMÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi
11 Konu ile ilgili ülkemizdeki etik ve yasal düzenlemeler
12 Hayvan Deneyleri İçin gerekli olan örneklem boyutunun hesaplanması
13 Hayvan deneylerinin planlanması
14 Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1467588 Araştırmalarda hayvan kullanımı ile ilgili etik sorun alanlarını tanımlayabilir
2 1467589 Araştırmalarda hayvan kullanımı ile ilgili etik sorun çözme yollarını bilir.
3 1467590 Araştırmalarda hayvan kullanımını gerekçelendirebilir.
4 1467591 Alanla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ulaşabilir.
5 1467592 Elde ettiği sonuçları analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74842 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 74843 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 74844 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 74845 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 74846 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 74847 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 74848 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 74849 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74850 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 74851 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74852 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 74853 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 74854 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 74855 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 74856 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 3 4 5 3 3 4 5 4 4 3 4
2 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 3
3 4 4 5 4 5 3 3 3 5 5 3 3 4 3 4
4 3 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 5 3 3
5 5 3 4 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek