Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS720 Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Testlerin/ölçeklerin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemleri öğretmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Baykul Y. Egitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması, ÖSYM Yayınları, Ankara, 2000.Sümbüloglu K ve Sümbüloglu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık, Ankara, 2003. 2. Anastasi A. Psychological Testing. Mc Millan Publishing Campany, New York, 1988. 3. Alpar R. Spor Bilimlerinde Uygulamalı statistik. Nobel Yayın-Dagıtım, Ankara, 2001. 4. Alpar r. Çok degiskenli statistiksel yöntemlere Giris I. Nobel Yayın-Dagıtım. Ankara, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel istatistiksel kavramlar, bazı hipotez testleri (iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, varyans analizleri, vb.), korelasyon katsayıları, basit ve çoklu doğrusal regresyon, vb., Testlerin amaçları, Geçerlik-güvenirlik kavramları. Geçerlik ve güvenirlik ölçüleri. Madde analizi. Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Test çeşitleri, özellikleri
2 Geçerlik ve güvenirlik kavramları ve çeşitleri
3 Tanımlayıcı istatistikler, temel hipotez testleri
4 Korelasyon katsayıları
5 Geçerlik çeşitleri ve geçerlik ölçüleri, hata türleri ve Bland-Altman Grafiği
6 Yapı geçerliği, geçerlik katsayısı, Tanı testleri ve geçerlik.
7 Veri türü niceliksel olduğunda kesim noktasının belirlenmesi, ROC analizi
8 Güvenirlik, güvenirlik türleri ve güvenirlik ölçüleri
9 Paralel testler yöntemi, test-tekrar test yöntemi
10 Testin iki yarıya bölünmesi yöntemi, Sınıfiçi korelasyon katsayısı (ICC), Cronbach alfa, KR20 ve KR21 katsayıları
11 Uyum oranı, Kappa katsayısı, ağırlıklı Kappa, vb.
12 Yapı geçerliği ve açıklayıcı faktör analizi
13 Doğrulayıcı Faktör analizi
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244065 Test geliştirme konusundaki genel bilgi düzeyi artması
2 1244066 Testlerin geçerliği ile ilgili istatistiksel yöntemleri öğrenme
3 1244067 Testlerin güvenirliği ile istatistiksel yöntemleri öğrenme
4 1244068 İstatistiksel yazılımları kullanarak, test geçerliği ve güvenirliği ile ilgili testleri uygulama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67110 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 67111 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 67112 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 67113 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 67114 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 67115 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 67116 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 67117 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 67118 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 67119 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 67120 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 67121 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67122 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 67123 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 67124 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 5 3
2 5 3 5 4 3 3 4 4 3 5 4 3 5 4 5
3 3 3 5 4 5 5 3 4 3 5 4 4 3 5 5
4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 3 3 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek