Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS730 Log-Linear Modeller 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Lineer modeller çatısı altında, loglineer modellerin genel yapısı, tahmin eşitlikleri ve analiz yöntemlerinin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Leman Tomak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alexander von Eye Eun‐Young Mun. Log‐Linear Modeling: Concepts, Interpretation, and Application 2013 John Wiley & Sons, Inc.Print ISBN:9781118146408 |Online ISBN:9781118391778.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 5 50
24 Seminer 3 3 9
54 Ev Ödevi 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Log-lineer modellerin temeli
2 Uyum iyiliği
3 Hiyerarşik log-lineer modeller ve odds ratio analizleri
4 Uygulama 1: Temel log-lineer modelleme
5 Tasarım Matriks Yaklaşımı
6 Genelleştirlmiş Lineer modeller için önemli dağılımlar
7 Parametre Yorumlanması ve Önem Testleri
8 Uygulama 2: Tasarım Matrisleri ve Poisson GLM
9 Nonhiyerarşik ve nonstandart log-lineer modeller
10 Uygulama 3: Nonstandart modeller
11 Örnek şemaları ve Kikare analizi
12 Simetrik Modeller
13 Değerlendirici uyumu için log-lineer modeller
14 Alt Tablolardaki İlişkinin Karşılaştırılması: İlişki Homejenitesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526867 Öğrenciler lineer modeller ailesini tanır
2 1526866 Log lineer modelleri analiz edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74842 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 74843 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 74844 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 74845 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 74846 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 74847 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 74848 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 74849 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74850 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 74851 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74852 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 74853 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 74854 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 74855 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 74856 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5
2 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek