Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS705 Parametrik Olmayan Regresyon 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Parametrik regresyon analizi için gerekli olan varsayımların sağlanmadığı durumlarda kullanılabilecek olan regresyon yöntemlerinin kavranması ve uygulanması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Takezawa K., Introduction to Nonparametric Regression, ISBN: 978-0-471-74583-9 2005. 2. Randall L. Eubank, Nonparametric Regression and Spline Smoothing, Second Edition, CRC Press, 1999. 3. Härdle W., Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press, 1990.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Parametrik olmayan regresyon yöntemleri, bu yöntemlerin uygulandığı durumlar, sonuçlarının yorumlanması, Kernel tahmin edicisi, Polinomial regresyon, k-en yakın komşuluk tahmin edicisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parametrik olmayan regresyona giriş
2 Parametrik olmayan regresyonun kullanıldığı durumlar
3 Parametrik olmayan basit regresyon
4 Kernel tahmin edicisi
5 Polinomial regresyon
6 Polinomial regresyon için istatistiksel çıkarımlar
7 Parametrik olmayan çoklu regresyon
8 Yarı parametrik modeller
9 Etkileşimli modeller
10 Genelleştirilmiş parametrik olmayan regresyon
11 Mood-Brown Yöntemi
12 Theil Yöntemi
13 k-En Yakın Komşuluk Tahmin Yöntemi (k-NN)
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468362 Parametrik olmayan regresyonların kullanılacağı durumları bilir
2 1468363 Parametrik olmayan regresyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1468364 Parametrik olmayan regresyon yöntemlerini uygular
4 1468365 Sonuçları yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74842 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 74843 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 74844 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 74845 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 74846 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 74847 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 74848 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 74849 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74850 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 74851 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74852 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 74853 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 74854 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 74855 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 74856 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4
2 3 3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 3 5 4 3
3 4 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4
4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek