Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS707 Genetik İstatistik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bir kitlenin genetik yapısı, akrabalı yetiştirme, akrabalı yetiştirmenin sonuçları, Genetik Ortalama ve Varyanslar ile Heritabilite konularında bilgi vermektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Toktamış Ö., 1995, Genetik ve Populasyon Genetiğine Giriş , Emel Matbaacılık, Ankara. 2. Crow J. F. And Kimura M., 1970, An Introduction to Population Genetics Theory, Harper and Row Publishers. 3. Li, C.C.,1972, Population Genetics,University of Chicago Press, U.S.A. 4. Balding, D. J. ,Bishop M. Ve Cannings , C., 2007, Handbook of Statistical Genetics, Wiley&Sons, Ltd. West Sussex, England.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir kitlenin genetik yapısı, Hardy Weinberg yasası, Gen frekanslarının değişimi, Göç, mutasyon ve seleksiyon, Akrabalı yetiştirme, akrabalı yetiştirme ve akrabalık katsayıları, Genetik Ortalama ve Varyanslar, Heritabilite

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rastgele Eşleşmeli Kitleler
2 Hardy-Weinberg Yasası
3 Dominans olması Durumunda Gen ve Genotip Frekanslarının Tahmini
4 Uygulamalar
5 İki Cinsiyette Başlangıç Gen Frekanslarının Farklı Olması Durumunda Hardy-Weinberg Yasası
6 Gen Frekanslarının Değişmesine Neden Olan Etkenler
7 Mutasyon
8 Mutasyon ve Seleksiyonun Birlikte Etkileri
9 Akrabalı Yetiştirme, Akrabalı Yetiştirme Sistemleri
10 Akrabalı Yetiştirme ve Akrabalık Katsayıları
11 Değerler ve ortalamalar
12 Varyanslar
13 Heritabilite
14 Uygulamalar ve Tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244297 Gen ve genotip frekansları hakkında bilgi sahibi olur
2 1244298 Hardy Weinberg yasası hakkında bilgi sahibi olur
3 1244299 Gen frekanslarının değişimi hakkında bilgi sahibi olur
4 1244300 Akrabalı yetiştirme hakkında bilgi sahibi olur
5 1244301 Kalıtım hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67110 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 67111 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 67112 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 67113 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 67114 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 67115 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 67116 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 67117 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 67118 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 67119 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 67120 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 67121 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67122 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 67123 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 67124 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 4 5 4 5 3 3 4 4 3 5 3
2 5 5 3 3 5 4 5 4 3 3 5 3 3 5 5
3 4 3 4 5 5 4 3 3 3 5 5 4 3 5 5
4 4 5 3 3 3 5 3 3 3 4 3 5 3 5 3
5 3 3 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek