Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS712 Tıbbi Araştırmalarda Deney Tasarımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Deneylerde hata ve değişkenlik kaynakları, rasgelelilk, rasgelelik üzerine kısıtlar, değişik deney düzenleme teknikleri ve çözümleme yöntemleri üzerinde durulur. Öğrencilerin herhangi bir araştırma için amaca en uygun, deneysel hatayı en aza indirgeyebilecek deney tasarımını seçebilmesi, model denklemini yazabilmesi, uygulayabilmesi ve çözümleyebilmesi sağlanır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Montgomery, DC., Design and Analysis of Experiments, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1984. 2. Mason, RL., Gunst, RF., Hess, JL., Statistical Design and Analysis of Experiments, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1989. 3. Diaz, AG., Phillips, DT., Principles of Experimental Design and Analysis. Chapman and Hall, London, 1985. 4. Hicks, CR., Fundamental Concepts in the Design of experiments. 2nd. ed., Holt, Rinehart and Winston, New York, 1973.ve Geçerlik-Güvenirlik, Detay Yayıncılık, Ankara, 2016, 4. Baskı.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deney planlaması ilkeleri, rasgelelik kavramı, deneysel hata ve azaltma yolları, tek etkenli denemeler, blok düzenleri. Latin kare deney düzeni, Greko-Latin kare, çok etkenli denemeler, çapraz düzenler, kısmi tekrarlar ve eksik veri durumları ile kovaryans çözümlemesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 11 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veri yönetimi ve SPSS kullanımı
2 Deneme planlarının esasları
3 Etki çeşitleri, sabit, şansa bağlı, karışık etkili modeller, beklenen değerleri hesabı
4 Tek yönlü ANOVA Bilgisayar çözümlemesi
5 İki yönlü ANOVA, interaksiyonsuz ve interaksiyonlu Bilgisayar çözümlemesi
6 Faktöriyel denemeler, interaksiyon kavramı ve hesabı Bilgisayar çözümlemesi
7 İç-içe sınıflanmış denemeler, çapraz sınıflardan farkı, analiz ve yorumlaması Bilgisayar çözümlemesi
8 Üç faktörlü çapraz sınıflanmış denemeler Bilgisayar çözümlemesi
9 Latin Karesi deneme planları Bilgisayar çözümlemesi
10 Üç faktörlü içiçe sınıflanmış denemeler Bilgisayar çözümlemesi
11 Tekrarlanan ölçümlü, tek faktörlü deneme Bilgisayar çözümlemesi
12 Tekrarlanan ölçümlü faktöriyel denemeler Bilgisayar çözümlemesi
13 Karışık model analizi Bilgisayar çözümlemesi
14 Uygulamalar Bilgisayar çözümlemesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243445 Deneme planlamanın esaslarını bilmeli
2 1243446 Sabit, şansa bağlı ve karışık etki içeren planları karşılaştırabilimeli
3 1243447 Çapraz ve düz sınıflamanın farklarını ortaya koyabilmeli
4 1243448 Farklı planları kurabilmeli ve analiz edip sonuçlarını yorumlayabilimeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67110 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 67111 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 67112 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 67113 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 67114 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 67115 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 67116 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 67117 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 67118 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 67119 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 67120 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 67121 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67122 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 67123 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 67124 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 3 4 5 3 3 4 5 4 4 3 4
2 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 3 3
3 4 4 5 4 5 3 3 3 5 5 3 3 4 3 4
4 3 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek