Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİS726 R Diline Giriş 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Açık kodlu istatistik programı olan R programı öğrencilere kavratılması. Temel istatistiksel analizlere ait paket kullanımı, tek ve çok değişkenli grafiklerin hazırlanması, grafiklere yeni verilerin veya değişkenlerin aktarılması anlatılır. Simülasyon çalışmalarında kullanılan kuramsal dağılımlara ait verilerin üretilmesi ayrıntılı olarak anlatılır. Tek örneklem, bağımlı ve bağımsız iki örneklem, bağımlı ve bağımsız k örneklem hipotez testleri, doğrusal regresyon analizi ve sonuçların yorumlanması üzerinde durulur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.N. Veneables, D.M. Smithand the R Development Core Team, An Introduction to R, R project, 2008 2. Michael J. Crawley, The R Book, John Wiley & Sons Inc., 2007. 3. Joaquim P.Marques de Sa, Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R, Springer Berlin Heidelberg, New York,2007. 4. Arslan, İ. R ile İstatistiksel Programlama, Pusula Yayıncılık, Ankara, 2015 5. R tutorial sistemi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

R program kurulumu, temel paketlerin programa yüklenmesi, Programlama dilinin esasları, Veri manipülasyonu, Farklı programlardan veri aktarımı, R'da fonksiyon yazımı, Tanımlayıcı istatistiksel analizler, R grafiklerine genel bakış, standart ve ileri düzey grafik fonksiyonlar, Kuramsal dağılımlar, Yapay veri üretilmesi, Tek, İki ve k Örneklem Hipotez Testleri, Doğrusal Regresyon Analizi ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 R Program kurulumu ve temel paketlerin programa yüklenmesi
2 R Programlama Dilinin Esasları -1 (Vektörler, Matrisler)
3 R Programlama Dilinin Esasları -2 (Listeler, Elektronik Tablolar)
4 Veri Manipülasyonu, Yeniden Düzenlenmesi ve Farklı Programlardan Veri Aktarımı
5 R’da Veri Türetimi
6 R'da Fonksiyon Kullanımı
7 R'da Tanımlayıcı İstatistiksel Analizler
8 R Grafiklerine Genel Bakış
9 Standart ve İleri Düzey Grafik Fonksiyonları
10 Kuramsal Dağılımlar ve Yapay Veri Üretilmesi
11 Bağımsız Örneklemler İçin Hipotez Testleri
12 Bağımlı Örneklemler İçin Hipotez Testleri
13 R'da Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
14 Uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243434 Programcılık yeteneklerinin arttırılması
2 1243435 R yazılımı ile istatistiksel analizlerin yapılması
3 1243436 R yazılımı ile grafik çizimi yapılması
4 1243437 Amacına yönelik olarak mevcut kodları değiştirerek analizler yapılabilmesi
5 1243438 R programında kod yazılarak yeni fonksiyonlar elde edilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67110 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2 67111 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3 67112 Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
4 67113 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
5 67114 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
6 67115 Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
7 67116 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
8 67117 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 67118 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
10 67119 Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 67120 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
12 67121 Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 67122 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 67123 Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
15 67124 Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 3
2 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 4
3 4 5 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3
4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3
5 5 4 4 4 5 3 3 5 3 5 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek