Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere doğal kaynaklar ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgileri dünya ve Türkiye örnekleri ile sunarak doğal kaynakların ekonomi için önemini ortaya koymaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başol K., Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Anadolu Matbaası, Beşinci Baskı, İzmir, 1996. Kuyucuklu N., Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998. Brown L. R., Eko-Ekonomi, Dünya İçin Yeni Bir Ekonomi Kurmak, çeviren: A. Yeşim Erkan, Tema Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003. Weeks J. R., Population, An Introduction to Concepts and Issues, Seventh Edition, Adsworth Publishing Company, 1999, U.S.A. Pearce D. W.;& Turner K. R., Economics of Natural Resources and the Environment, Second Printing , The John Hopkins University Press, Baltimore/ Maryland, 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal Kaynakların Ekonomik Faaliyetler Açısından Önemi, Sınıflandırılması, Yararlanma Kriterleri, Gelecekte Hammadde İhtiyacını Belirleyen Faktörler, Nüfus Artışı, Nüfus Yapısı ile İlgili Sorunlar, Sosyal Gelişme ve Kaynak Kullanımı Arasındaki İlişki, Teknolojik Gelişmelerin Etkileri, Enerji Sorunları ve Enerji Kaynakları, Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevre İlişkileri, Sürdürülebilir Kalkınmayla İlgili Uygulamalar, Temiz Enerji Kavramı, Rüzgar, Güneş ve Hidrojen Enerjisi vs

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre, ekoloji ve çevre ekonomisi kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler, doğal kaynakların tanımı ve kapsamı
2 Doğal kaynakların sınıflandırılması, doğal kaynakların ve çevrenin korunması nedenleri
3 Doğal kaynakların korunma yöntemleri, doğal kaynaklardan yararlanmada öncelik kriterleri ve doğal kaynaklarla ilgili problemler, başlıca doğal kaynak ekonomilerinden maden ekonomisi
4 Başlıca doğal kaynak ekonomilerinden enerji ekonomisi, orman ekonomisi, su ekonomisi
5 Arazi ve doğal ortam ekonomisi, doğal kaynakların fayda ve maliyetinin ölçülmesi
6 Başlıca çevresel sorunlar: hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği
7 Katı atık kirliliği ve gürültü kirliliği, Ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilikte azalma
8 Doğal kaynaklar-ekonomik büyüme ilişkisi, nüfus, nüfus yapısı ve nüfusun hem doğal kaynaklara hem de ekonomik büyümeye etkisi, üretim imkânları
9 Temel iktisadi büyüme modelleri (Klasik Büyüme Teorisi, Neoklasik Büyüme Modeli ve İçsel Büyüme Teorisi) ve ekonomik büyümede, çevre ve doğal kaynakların yeri ve önemi. Az gelişmiş ülkelerin temel özellikleri ile doğal kaynaklar ekonomisi ilişkisi ve sürdürülebilir kalkınma kavramı
10 Sürdürülebilir kalkınmanın boyutları (çevresel, ekonomik, sosyal). Rio Zirvesi, Gündem 21, yerel gündem 21 ve Habitat II (II. İnsan Yerleşmeleri Konferansı) toplantılarının içeriği ve sonuçları ile Kyoto Protokolü, Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, çevresel sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma göstergeleri konuları.
11 Sürdürülebilir dünya ekonomisi ile sürdürülebilirlik kavramı ile yakından ilgili olan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) uygulamaları ve süreçleri
12 Sosyal refah, dışsallık kavramları tanımlanmış ve dışsallık sorunu için önerilen özel çözümler, negatif dışsallıkların içselleştirilmesi; Coase Teoremi, Kaldor-Hiks Yaklaşımı, Scitovsky Yaklaşımı ve sosyal yasaklar.
13 Dışsallık sorunu için önerilen kamusal çözümler, Pigovian Yaklaşımı ve Pareto Yaklaşımı dışsallık sorunlarının çözümünde kullanılan kamusal yaklaşımlar, üretimde negatif dışsallık ve üretim seviyesinin belirlenmesi, sosyal ve özel maliyetler ve optimal üretim seviyesi konuları, Avrupa Birliği?nin çevre politikası gelişimi.
14 Yıl Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125144 1226465 Öğrenci doğal kaynaklar ekonomisini öğrenir.
125145 1187688 doğal kaynaklar ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgileri güncel hayattan örneklerle karşılaştırarak kavramaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.