Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders ile Türk inkılâp tarihi derslerinin ortaya çıkış gerekçesi açıklanır. 1934 yılından bugüne kadar geçirdiği evreler ele alınarak Türk inkılâp tarihi öğretiminde karşılaşılan sorunlar tespit edilir. Atatürkçülüğün dersin ismi ile birlikte ele alınmasının nedenleri, bu bağlamda Atatürk?ün mirasının öğretiminde karşılaşılan sorunlar, dersin öğretimiyle ilişkili sorunlarla birlikte ele alınır ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Büşra Ersanlı Behar (1996). İktidar ve TarihAfa Yayınları, İstanbul. 2. Mustafa Safran, (1998). İnkılâp Tarihi Öğretimine Yaklaşım Sorunları. G.Ü.G.E.F. Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3. 3. Ahmet Şimşek, (2002). İnkılâp Tarihi Derslerinin Gerekçeli Tarihçesi, KEFAD, Cilt 3, S.1, s.1-10. 4. Ahmet Şimşek, (2005). ?Atatürk?ün Mirasının Aktarılmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Deneme?, G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, S.2, s. 469?485. 5. Bülent Tanör, Zafer Toprak, Halil Berktay (1997). İnkılâp Tarihi Dersleri Nasıl Okutulmalı Sempozyumu, İstanbul: Sarmal Yayınları. 6. İlhan Tekeli (2000). Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitabevi, Ankara. 7. Keith Jenkins (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek, (Çev. Bahadır Sina Şener), Dost Yayınları, Ankara. 8. Burke, Peter, (2002). Annales Tarih Okulu, (Çev. Mehmet Küçük), Doğu Batı Yay. Ankara. 9. Mustafa Safran (Ed.) (2010). Tarih Nasıl Öğretilir? Yeni İnsan yayınları, İstanbul. 10. Özbek, Nadir (1997). "Zeki Velidi Togan ve ´Türk Tarih Tezi?, Toplumsal Tarih, 8, (45), 15-23. 11. Erdal Aslan (1994). ?Devrim Tarihi Ders Kitapları? Tarih Öğretimi Ders Kitapları Sempozyumu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 12. Erdal Aslan (1998). Çağdaş Tarih Öğretiminin Yeri ve Sorunları, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir. 13. Ergün Aybars (1990). Durum Tesbiti, Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, Fırat Ünv. Yayınları. Elazığ. 14. Ergün Aybars (1994). ?Türk Devrim Tarihi Dersleri Üniversitelerde Nasıl Verilmelidir? Tarih Öğretimi Ders Kitapları Sempozyumu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 15. Kemal Koçak (1991). ?Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tarih Öğretimi?, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Master Tezi, Ankara. 16. Mustafa Safran (1999). Eğitimbilimi Açısından Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimi, Hacettepe Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimi Sempozyumu, Ankara. 17. H. İbrahim Sağlam (1997). İlköğretim Okullarında ?Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük? Dersi Öğretiminin Değerlendirilmesi, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk inkılâp tarihi dersinin önemi. Alana ilişkin temel kavramlar ve bunların tarihsel anlam farklılaşması. Türk inkılâp tarihi dersinin ortaya çıkış gerekçeleri. Türk inkılâp tarihi dersinin zaman içinde geçirdiği evrim. 1950-60 dönemi gelişmeleri. 1960-80 dönemi gelişmeleri. 1980 ve sonrası gelişmeler. Türk inkılâp tarihi dersinin içerik farklılaşmasındaki siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler. Atatürkçülüğün Türk inkılâp tarihi derslerine eklemlenişi. 1990 sonrası dünyada yaşanan gelişmeler ve bunun Türk inkılâp tarihi yazımı ve öğretimine etkileri. Sosyal bilimler alanlarında ortaya çıkan çağdaş yaklaşımların Türk inkılâp tarihine etkileri. Türk inkılâp tarihi dersinin günümüzdeki sorunları ve çözüm önerileri 1. Türk inkılâp tarihi dersinin günümüzdeki sorunları ve çözüm önerileri 2. Atatürk?ün mirasının yeni nesillere öğretilmesindeki sorunlar ve çözüm önerileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk inkılâp tarihi dersinin önemi
2 Alana ilişkin temel kavramlar ve bunların tarihsel anlam farklılaşması
3 Türk inkılâp tarihi dersinin ortaya çıkış gerekçeleri
4 Türk inkılâp tarihi dersinin zaman içinde geçirdiği evrim
5 1950-60 dönemi gelişmeleri, 1960-80 dönemi gelişmeleri
6 1980 ve sonrası gelişmeler
7 Ara sınav
8 Türk inkılâp tarihi dersinin içerik farklılaşmasındaki siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler
9 Atatürkçülüğün Türk inkılâp tarihi derslerine eklemlenişi
10 1990 sonrası dünyada yaşanan gelişmeler ve bunun Türk inkılâp tarihi yazımı ve öğretimine etkileri
11 Sosyal bilimler alanlarında ortaya çıkan çağdaş yaklaşımların Türk inkılâp tarihine etkileri
12 Türk inkılâp tarihi dersinin günümüzdeki sorunları ve çözüm önerileri 1
13 Türk inkılâp tarihi dersinin günümüzdeki sorunları ve çözüm önerileri 2
14 Atatürk?ün mirasının yeni nesillere öğretilmesindeki sorunlar ve çözüm önerileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.