Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğretim elemanı olduğunuzda çağın gerektirdiği bilgi- beceri ve değerlere sahip etkin birer insan yetiştirmek için gerekli olan, tüm mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke ve yöntemlerine, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin bilgi- beceri ve tutumları eğitimdeki çağdaş yaklaşımlarla birlikte siz doktora öğrencilerin kazandırmaktır. Akademik hayatınız boyunca gerekli olacak olan ürün ve süreci ölçmeye dönük yeni ve alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini bu derste öğreneceksiniz. Bu ders ile hem öğretim yeterlikleriniz artacak, hem de öğrenci kazanımlarını daha net ve kolay ölçebileceksiniz.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İsmail GELEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Sizden istenen; 1-Eğitimde yeni yaklaşımlar ile ilgili olarak size verilen “araştırma ödevini” yapıp, sınıfa sunmak ve araştırma raporu olarak sunmak. 2-Branşınız ile ilgili en az 90 dakikalık (iki ders saatlik) bir “ders” planlayarak, uygulamak. Bunun için öğrendiğiniz bilgilerin tümünü kullanabilirsiniz. 3-Ayrıca bu derste “ölçme ve değerlendirme” ile ilgili olarak bir ölçme aracı hazırlayarak (sınavı) uygulamanız ve sonuçları değerlendirmeniz beklenmektedir. 1.madde ile ilgili ödevinizi sunumunuzu yaptığınız haftadan bir hafta sonra diğer arkadaşlarla (mail ile) paylaşmanız beklenmektedir. 2. madde ile ilgili olarak ders anlatırken yapabildiklerinizi, yapamadıklarınızı ve önerilerinizi ve 3. madde ile ilgili raporunuzu, ders planınızı, yaptığınız sınavı ve CD ve printer çıktısı olarak analizlerini (3 ödevi birlikte) “son hafta derste” teslim edeceksiniz. Ayrıca tüm bunları kendi yaptığınızı (görsel yada yazılı olarak/ örneğin video-foto-resmi yazı-tutanak vb.) ispatlamanız gerekmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derste kullanacağımız “Öğretimde Planlama- Öğretim İlke Ve Yöntemleri ve ölçme ve değerlendirme” ile ilgili kaynakların önemlileri aşağıda verilmiştir:  Açıkgöz, K.Ü.,(2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir  Bilen, M. (2002), Plandan Uygulamaya Öğretim, Anı Yayıncılık, Ankara  Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1996), Genel Öğretim Metodları, Özeğitim Yay., İstanbul  Demirel, Ö., (1994), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara  Demirel, Ö.(1999), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, Ankara  Demirel, Ö. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, Ankara  Demirel, Ö. (Edt.), (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara  Doğanay, A.; Karip, E. (Edt.), (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara  Doğanay, A. (Edt.), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara  Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara  Erginer, E. (2000), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara  Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara  Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara  Hesapçıoğlu, M.(1994), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Beta Yay., İstanbul  İşman, A; Eskicumalı, A.(2003), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, İstanbul  Kemertaş, İ. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Birsen Yayınevi,, İstanbul  Küçükahmet, L., (1997), Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Kitabevi, Ankara  Ocak, G. (Ed.) (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yay., Ankara  Öztürk, M. (Edt.) (2005), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Lisans Yayıncılık, İstanbul  Saracaloğlu, A.S; Bahar, H.H.,(2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans Yay., İstanbul  Sünbül, A.M.; Yılmaz, H. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Mikro Yayıncılık, Ankara  Sünbül, A.M. (2014), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim Yayınevi, Konya  Tan, Ş.; Kayabaşı, Y. ve Erdoğan, A. (2003), Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara  Taşpınar, M. (2009), Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri, Data Yayınevi, Ankara  Vural, B. (2004), Öğretim Faaliyetinde Yöntem, Teknik ve Etkinlikler, Hayat Yayınları, İstanbul  Yavuz, K.E., (2005), Yeniden Yapılanan Sınıflar İçin Aktif Öğrenme Yöntemleri, Ceceli Yayınları, Ankara Derste kullanacağımız Ölçme Değerlendirme ile ilgili kaynakların önemlileri aşağıda verilmiştir:  Altunışık,R.; Coşkun,R.; Bayraktaroğlu,S.; Yıldırım,E., (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya, Sakarya Yay.  Atılgan, H.; Kan, A.; Doğan,N., (2009), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Anı Yay. (4. Baskı)  Bademci,V.,(1999), Hedefin Davranışa Çevrilmesi, Davranışlardan Seçmeli Test Maddeleri Yazılması, Ankara, Gazi Kitabevi Yay.  Bahar, M.; Nartgün, Z.; Durmuş, S.;Bıçak, B., (2006), Geleneksel-Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı, Ankara, PegemA Yay.  Başol, G. (edt.), ve diğ. (2008), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, İstanbul, Lisans Yayınları  Baştürk S. (edt) (2016) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Nobel Yay.  Bekiroğlu, F.O., (2004), Ne Kadar Başarılı? Klasik ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Fizikte Uygulamalar, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım  Berberoğlu,G., Sınıfiçi Ölçme Değerlendirme Teknikleri, İstanbul, Morpa Yay.  Demirtaşlı RN (edt) (2014), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (3. Baskı), Ankara, Edge Akademi  Doğan, N. (2012), Ölçme ve Değerlendirme- KPSS 2012, Ankara, Uzman Kariyer Yayınları  Erkan, S. & Gömleksiz, M. (edt.’s). (2008), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım  Erkuş A (2016) Sınıf Öğretmenleri İçin Ölçme ve Değerlendirme Kavramlar ve Uygulamalar, Ekinoks Yay.  Gömleksiz M, Erkan S (2010), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2. Baskı), Ankara, Nobel Yayın Dağıtım  Güler, N. (2011), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, PegemA Yay.  Kalaycı, Ş. (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Asil Yay.  Karip, E. (edt), (2011), Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, PegemA Yay.  Karaca E, Yurdabakan E, Çetin B, Nartgün Z, Bıçak B, Gömleksiz M (2016), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Nobel Yay.  Komisyon, (2007), Öğretmen Adayları İçin KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, PegemA Yay.  Komisyon, (2012), Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, İhtiyaç Yayıncılık  Küçük M, Geçit Y (2012) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Nobel Yay.  Köklü,N.; Büyüköztürk,S.;Bökeoğlu;Ö.Ç., (2006), Sosyal Bilimleri İçin İstatistik, Ankara, PegemA Yay.  Kutlu,Ö.; Doğan.C.D.; Karakaya,İ., (2008), Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Performansa ve Portfolyay Dayalı Durum Belirleme, Ankara, PegemA Yay.  Özçelik, D.A., (2010), Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, PegemA Yay.  Özçelik, D.A., (2010), Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı, Ankara, PegemA Yay.  Senemoğlu, N. (1999), Öğrenme Ürünleri ve Öğretimi (Modül 2), İlköğretimde Etkili Öğrenme ve Öğretme El Kitabı, Burdur, MEB  Senemoğlu, N. (1999), İlköğretimde Ölçme ve Değerlendirme (Modül 3), İlköğretimde Etkili Öğrenme ve Öğretme El Kitabı, Burdur, MEB  Şeker H, Gençdoğan B (2016) (2016), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Nobel Yay.  Şencan, H., (2005), Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik, Ankara, Seçkin Yay.  Tan, Ş. (2016), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, PegemA Yay.  Tavşancıl, E. (2002), Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara, Nobel Yay.  Tekin, H.,(2000), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Yargı Yay.  Tekindal S, (2009), Okularda Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri, Ankara, Nobel Yay.  Tezci E (2016) (2016), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara,, Detay Yay.  Ural, A.; Kılıç, İ., (2005), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara, Detay Yay.  Uysal M, Öztürk H, Döş İ (2016), (2016), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara, Nobel Yay.  Vural, B.,(2004), Eğitim Öğretimde Planlama- Ölçme ve Stratejiler, Öğretmenler İçin Öğrenci Merkezli Eğitim Seti, İstanbul, Hayat Yay.  Yılmaz, H., (2002), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Konya, Çizgi Kitabevi Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim ilkeleri Öğretim Stratejileri, Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler, Planlama, Syllabus Hazırlama ve Bologna (ECTS) Sistemi Öğrenme Stilleri, Soru Cevap Y. Beyin Fırtınası, Altı Şapkalı Düşünme, (Dokuz Odalı) Problem Çözme, İstasyon T., Kartopu T., Balık Kılçığı T., Kavram Kontrolü T, 5N1K1H1E, Soru Turu vb. Beden Dili, Kubaşık Öğrenme, Androgoji Proje Y., Çeşitli Aktif Öğretim Teknikleri, Neden-Sonuç-Öneri, Sen Olsaydın, Çözümlemeli Öykü/ Senaryo tabanlı Öğrenme vb Çoklu Zekâ Kuramı, Örnek Olay İncelemesi Düşünme Becerileri, Beyin Temelli Öğrenme, 21. YY Eğitim Yeterlikleri Ödevler, Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar, Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler Ölçme Aracı Hazırlama ve Geliştirme Süreci Sınav Planı Yapma, Çoklu Değerlendirme ve Not Verme Geleneksel (Ürün Değerlendirmeye Yönelik) Ölçme ve Değrln. Tekn.leri Alternatif (Süreç Değerlendirmeye Yönelik Ölçme ve Değrln. Tekn.leri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 2 24 48
17 Alan Çalışması 2 18 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersi planlama ve Öğretim ilkeleri
2 Öğretim Stratejileri, Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler, Planlama, Syllabus Hazırlama ve Bologna (ECTS) Sistemi
3 Öğrenme Stilleri, Soru Cevap Y.
4 Beyin Fırtınası, Altı Şapkalı Düşünme, (Dokuz Odalı) Problem Çözme, İstasyon T., Kartopu T., Balık Kılçığı T., Kavram Kontrolü T, 5N1K1H1E, Soru Turu vb.
5 Beden Dili, Kubaşık Öğrenme, Androgoji
6 Proje Y., Çeşitli Aktif Öğretim Teknikleri, Neden-Sonuç-Öneri, Sen Olsaydın, Çözümlemeli Öykü/ Senaryo tabanlı Öğrenme vb
7 Çoklu Zekâ Kuramı, Örnek Olay İncelemesi
8 Düşünme Becerileri, Beyin Temelli Öğrenme, 21. YY Eğitim Yeterlikleri
9 Ödevler, Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar, Ölçme Aracında Bulunması Gereken NiteliKler
10 Vize Sınavı
11 Ölçme Aracı Hazırlama ve Geliştirme Süreci Sınav Planı Yapma, Çoklu Değerlendirme ve Not Verme
12 Geleneksel (Ürün Değerlendirmeye Yönelik) Ölçme ve Değrln. Tekn.leri
13 Alternatif (Süreç Değerlendirmeye Yönelik Ölçme ve Değrln. Tekn.leri
14 Özdeğerlendirme, Ödev/ Rapor Teslimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469858 Mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilkelerini benimsemek
2 1469859 Öğrenme ve öğretim stratejilerini bilmek
3 1469860 Öğretimde kullanacağı aktif öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilmek
4 1488204 Dersi tasarlayarak planlayabilmek
5 1488205 Ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilmek
6 1488210 Temel istatistik becerisine sahip olmak.
7 1488220 Çağdaş eğitim yaklaşımlarının eğitim ortamlarına yansıması hakkında farkındalığı olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75575 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 75576 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 75577 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 75597 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 75581 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 75596 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 75580 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 75579 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 75578 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 75583 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 75582 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 75588 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 75587 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 75586 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 75585 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 75584 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 75595 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 75594 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 75593 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 75592 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 75591 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 75590 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 75589 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 5 3 3 3 3 2 2 4 2 3 4 2 3
2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 1 2 4 2 3
3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 2 5 3 3 3 3 3 2 4 1 3 4 3 3
4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 4 1 3 4 3 3
5 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3
6 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 4
7 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3