Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Eğitimde ve Psikoloji alanında kullanılabilecek Likert tipi bir ölçme aracı geliştirme, yurt dışında geliştirilmiş olan bir ölçme aracının Türkçe'ye uyarlama basamaklarını bilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ezel Tavşancıl (2012) Tutumların ölçülmesi ve SPSS de Veri Analizi. Ankara: Nobel Kitapevi. Adnan Erkuş. (2014) Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme. Ankara: PegemA Yayınları. Hasan Şeker ve Başaran Gençdoğan (2006) Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Likert tipi ölçe aracı geliştirme basamaklarını bilme. yurt dışında geliştirilmiş bir ölçme aracının Türk Kültürüne uyarlama basamaklarını bilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 3 20 60
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
27 Makale Yazma 1 30 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tutum ve tutumun bileşenleri
2 Türkiye' de kullanılan Bireysel ve Grup Zeka Testlerini tanıtmak üzere Samsun Rehberlik Araştırma Merkezinden bir uzmanın derse davet edilmesi ve zeka testlerinin uygulaması ve sonuçlarının yorumlanması hakkında bilgi sahibi olunması, Kişilik testlerinin tanıtılması,
3 Özgün test geliştirmenin basamakları veTeorik yapının incelenmesi
4 Madde Havuzunun oluşuturulması
5 Madde Yazımında göz önünde bulundurulacak ilkeler
6 Madde Seçimi ve pilot uygulama
7 uygulama sonucu analizler
8 Geçerlik ve güvenirlik çalışması
9 Yurt Dışında geliştirilmiş bir ölçme aracının Türkçe'ye Uyarlama (Türkçe'ye Çevirme)
10 Çevirilerin İncelenmesi
11 Çeviri Teste son şeklini verme
12 Dil Geçerliliği uygulaması yapma
13 Dil geçerliği için istatistiksel analizler yapma
14 Teste son şeklini verme ve Geçerlik, güvenirlik çalışması yapma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252047 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimini geliştirme ve derinleştirme düzeyine sahip olma
2 1252048 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
3 1252049 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişimi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 1252050 uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
5 1252051 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etki değerlere uyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 5 4 3 4
2 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4
3 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5
4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4
5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek