Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, geleneksel psikolojik danışma kuramlarına benzer olarak veya tepki olarak ortaya çıkmış ya da bunların bütünleştirilmesiyle oluşmuş son 20-30 yıl içindeki uygulama ve araştırma sonuçları ile desteklenmiş kuramlara ilişkin bilgi kazandırarak, karşılaştırma ve yorumlama becerisi kazandırmak bu dersin genel amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas

Ön Koşul Dersleri

Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Işık, Ş. & Ergüner Tekinalp, B. (2019). Psikolojik danışmada güncel kuramlar. Ankara: Pegem Akademi. Kağnıcı, D. Y. (2019). Kültür ve psikolojik danışma. Ankara: Pegem Akademi. Mocan-Aydin, G. (2000). Western models of counseling and psychotherapy within Turkey: Crossing cultural boundaries. The Counseling Psychologist, 28(2), 281–298. Poyrazlı, S. (2003), Validity of Rogerian Therapy in Turkish culture: A cross‐cultural perspective. The Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, 42, 107-115. Demir, I., & İşmen Gazioğlu, E. (2017). Measuring theoretical orientations of counselor trainees in Turkey: The role of personal and professional variables. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 50, 116-130. Stockton, R., & Güneri, O. Y. (2011), Counseling in Turkey: An Evolving Field. Journal of Counseling & Development, 89, 98-104.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojik danışma kuramları içinde bulundukları kültürel bağlam, zaman, tarihsel gelişimler, teknoloji ve farklı bilimsel alandaki ilerlemeler, yasalar ve danışanların zaman içinde değişen ihtiyaçları doğrultusunda değişir ve farklılaşır. Bazen farklı kuramlar bütünleşir bazen de farklı alanlardan bilgiler bütünleştirilerek yeni kuramlar ortaya çıkar. Bu ders kapsamında, geleneksel psikolojik danışma kuramlarına paralel veya tepki olarak ortaya çıkmış ya da bunların bütünleştirilmesiyle oluşmuş son 20-30 yıl içindeki uygulama ve araştırma sonuçları ile desteklenmiş kuramlara ilişkin bilgi kazandırarak, karşılaştırma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak bu dersin genel amacıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 30 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
27 Makale Yazma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Geleneksel kuramlara ve güncel yaklaşımlara genel bir bakış.
2 Psikolojik danışmada güncel yaklaşımlara giriş, Kültür ve Psikolojik Danışma
3 Öyküsel Terapi
4 İlişkisel Kültürel Kuram
5 Duygu Odaklı Terapi
6 Bağlanma Terapisi
7 Bilişsel Analitik Terapi
8 Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi
9 Ara Sınav
10 Diyalektik Davranışçı Terapi
11 Kabul ve Yüklenim Kuramı
12 Pozitif Psikoterapi
13 Transaksiyonel Analiz
14 Kültürel Bağlam ve Güncel Kuramlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294886 Psikolojik danışmada güncel yaklaşımları ve yaklaşımlara ilişkin kavramları açıklayabilmek
2 1294887 Güncel psikolojik danışma kuramlarının ülkemizde uygulanabilirliğini tartışabilmek
3 1294888 Güncel psikolojik danışma kuramları ile geleneksel yaklaşımları karşılaştırabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 2 1 1 4 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 4 4 2 1 3
3 2 4 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek