Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

PDR ve Eğitimde kullanılabilecek bir Tutum ölçeği geliştirebilme, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapabilme, Yurt dışında geliştirilmiş olan bir psikolojik ölçme aracının Türkçe'ye uyarlama basamaklarını bilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seher Balcı Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Şeker ve Başaran Gençdoğan. (2006) Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme. Nobel Yayınları.Ankara. Ezel Tavşancıl.(2010) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi.Nobel Yayınları, Ankara. A.Ata Tezbaşaran (1997) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Klavuzu. Psikolologlar Derneği Yayınları, Ankara. Adnan Erkuş.(2014). Psikolojide Ölçme ve ölçek geliştirme-I. Temel kavramlar ve işlemler Pegem A Akademik Yayınları. Ankara. Andan Erkuş ve diğerleri (2017). Psikolojide Ölçme ve ölçek geliştirme-II. Temel kavramlar ve işlemler Pegem A Akademik Yayınları. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojik test geliştirme aşamalarını sıralama, Psikolojik testlerin yapısını ve kullanılışını kavrayabilme, Güvenirlik: tanımı, türleri, ölçmenin standart hatası, güvenirliğin değerlendirilmesi. Geçerlik: tanımı, geçerliği belirleme yolları, geçerlik türleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 60 1
36 Rapor 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 7 3 21
21 Rapor Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 32 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tutum ve Tutumun özellikleri nelerdir? Tutum ölçeklerinin özellikleri­ nelerdir? 1-2 hafta.pptx
2 Geliştirilecek tutum ölçeğinin belirlenmesi (Konu seçimi) 1-2 hafta.pptx
3 Konuyla ilgili literatür taramasının yapılması ve uygun örneklem taraması (betimsel çalışma) 3-4 HAFTA.pptx
4 Madde Havuzunun oluşturulması Sunu5-6 (2).pptx
3-4 HAFTA.pptx
5 Oluşturulan maddelerden madde seçimi için pilot uygulama yapılması Sunu5-6 (2).pptx
6 Yapılan Pilot uygulama sonrasında istatistiksel analizlerin yapılması Sunu5-6 (2).pptx
7 Yapılan istatistiksel analizler sonucunda yeni testin oluşturulması Sunu7-8 (1).pptx
8 Pilot uygulamanın yapılması Sunu7-8 (1).pptx
9 Pilot uygulamadan sonra gerekli istatistiksel analizlerin yapılması Sunu 9-10.pptx
10 Teste son şeklinin verilmesi Sunu 9-10.pptx
11 Geçerlik ve güvenrilk ve faktör analizi çalışmalarının yapılması Sunu 11-12.pptx
12 Teste son şeklinin verilerek düzenlenmesi ve ölçme aracı gelşitirme ile ilgili makale yazma çalışması Sunu13.pptx
13 Yurtdışında geliştirilmiş bir psikolojik testi Türkçe'ye uyarlama basamaklarının paylaşılması Ölçme Aracı Uyarlama Çalışması 13-14.pptx
14 Geliştirilen teste son şeklinin verilmesi ve kontrollerin yapılması Ölçme Aracı Uyarlama Çalışması 13-14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198098 Duyuşsal ve bilişsel özelliği ölçen özgün bir test geliştirme basamaklarını açıklayabilme
2 1199592 yurt dışında geliştirilmiş psikolojik bir testin Türkçe\'ye nasıl uyarlanabileceğini açıklayabilme
3 1200273 ölçek maddelerinin taşıması gereken özellikleri açıklayabilme
4 1203571 ölçek maddelerini eleştirebilme
5 1205633 uygun ölçek maddesini fark edebilme
6 1206812 ölçek geliştirmede kullanılacak gerekli istatistik teknikleri bilgisayar ortamında kullanarak hesaplayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5
3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5
4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek