Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD608 Grup Rehberliği 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilere grup rehberliğiyle ilgili temel kavram ve ilkelerle bilgiler kazandırılacaktır. Grup süreci, grup rehberliği becerileri ile ilgili farkındalık kazandırılarak, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik grup rehberliği etkinliklerini uygulama becerilerini kazanmaları sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Seher Balcı Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kaya A.(Edit).(2009). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara : Anı Yayıncılık 2.Bakırcıoğlu R.(2005). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara : Anı Yayıncılık 3.Güven M.(2008). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara : Anı Yayıncılık 4.Aydın B.(Edit.)(2007). Rehberlik. Istanbul:Pegem Yayıncılık 5.Erkan, S. (1995). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara : Pegem Yayınları. 6.Erkan S.(2006). Rehberlik Programlarının Hazırlanması. Ankara: Nobel Yayınevi 7.Ekan S., Kaya A. (Edit.)(2009).Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları I. Ankara:Pegem Yayınevi 8.Ekan S., Kaya A. (Edit.)(2009).Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II. Ankara:Pegem Yayınevi 9.Ekan S., Kaya A. (Edit.)(2009).Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları III. Ankara:Pegem Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Okullarda grup rehberliği gerekli kılan nedenler, grup rehberliği uygulayabilme ve değerlendirebilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grupla Psikolojik Danışma, Grup Türleri, Grupla Psikolojik Danışma için Teorik Çerçeve
2 Etkili Grup Lideri, Yetkinlik ve Grup Lideri Eğitimi, Grup Lideri Becerileri, Co-Liderlik Kişisel Özellikleri
3 Etkili Grup Başkanı, Yetkinlik ve Grup Lideri Eğitimi, Grup Lideri Becerileri, Co-Liderlik Kişisel Özellikleri
4 Grup seçimi Grup Üyeleri, Özellikleri, Grup Eleme Oturum
5 İlk Sahnesi'nde Lideri ve Üye Roller, belirlenmesi Hedefleri, İlk Sahnesi'nde Grup Süreci Kavramlar, Lider ve Üye sorumlulukları: Güven oluşturma Başlangıç ​​Sahnesi'nde Grubu Özellikleri,
6 İlk Sahnesi'nde Lideri ve Üye Roller, belirlenmesi Hedefleri, İlk Sahnesi'nde Grup Süreci Kavramlar, Lider ve Üye sorumlulukları: Güven oluşturma Başlangıç ​​Sahnesi'nde Grubu Özellikleri,
7 ARA SINAV
8 Grup Özellikleri, Zor Grup Üyeleri, Grup Danışmanlık Aktarım ve Karşı aktarım ile başa çıkmak Grup Danışmanlık Direnç ile başa çıkmak
9 Grup Özellikleri, Zor Grup Üyeleri, Grup Danışmanlık Aktarım ve Karşı aktarım ile başa çıkmak Grup Danışmanlık Direnç ile başa çıkmak
10 Grup Danışmanlık Farklı Aşamaları de Üye 'korkusu ile çalışma Çalışma Sahne Özellikleri, Terapötik Faktörler
11 Grup Danışmanlık Farklı Aşamaları de Üye 'korkusu ile çalışma Çalışma Sahne Özellikleri, Terapötik Faktörler
12 Bir Grubun Bitiş Sahnesi Özellikleri,
13 Bir Grubun Bitiş Sahnesi Özellikleri,
14 Bir Grubun Bitiş Sahnesi Özellikleri,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
20637 1230188 Grup rehberliğin tanımı, amacı ve ilkelerini yorumlayabilme becerisini kazanır
58717 1230189 Grup rehberliği tekniklerini kavrayarak uygulama becerisi edinir
58718 1230190 Rehberliğe ihtiyacı olan konuları fark edebilme ve bilgi sahibi olma becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.