Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD602 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin mesleki danışma kuramlarını ve okullarda mesleki danışma uygulamaları ile birlikte süper vizyon altında mesleki psikolojik danışma da kullanılan araçları kullanmayı, uygulamayı ve değerlendirmeyi öğrenmeleri ve danışma becerilerini bireysel ve grupla mesleki danışma yapabilmeleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yar. Doç. Dr. Yaşar Barut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yeşilyaprak, B. (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı: kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı: Kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel. Sharf, R. S. (1992). Applying career development theory to counseling (3rd Ed.). California: Brooks/Cole. Zunker, V. G. (2002). Career counseling. Applied concepts of life planning (6th Ed). California: Brooks/Cole.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Meslek danışmanlığının öğrenciler üzerindeki etkilerini açıklama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 8 3 24
10 Tartışma 7 3 21
11 Soru-Yanıt 6 3 18
12 Takım/Grup Çalışması 4 5 20
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 4 20
20 Rapor Hazırlama 8 4 32
21 Rapor Sunma 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kariyer danışmanlığı ve iş dünyası
2 İlköğretimde gelişimsel kuramlar
3 İkinci kademede kariyer danışmanlığı
4 Lisede kariyer danışmanlığı
5 Üniversite öğrencileriyle kariyer danışmanlığı
6 Kariyer bilgi kaynakları
7 Kariyer danışmanlığında bilgisayar kullanımı
8 Ara sınav
9 Kariyer danışmanlığında değerlendirme
10 Kariyer danışmanlığında stratejiler
11 Kariyer danışmanlığında çağdaş yaklaşımlar
12 Farklı yaklaşımlara göre vaka analizi I
13 Farklı yaklaşımlara göre vaka analizi II
14 Farklı yaklaşımlara göre vaka analizi III
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216920 Mesleki rehberlik ve danışmadaki ölçme araçlarını uygulayabilmeleri
2 1216949 Mesleki rehberlik ve danışmadaki ölçme araçlarını değerlendirebilmeleri
3 1216956 Gelişimsel kariyer programı hazırlayabilme
4 1216979 Kariyer danışmanlığı tekniklerini öğrenme
5 1216990 Bireysel ve grupla kariyer danışmanlığı yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.