Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD605 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin grupla psikolojik danışma ilke ve tekniklerine ilişkin temel kavramlara hakim olmaları, ayrıca dersin öğretim elemanlarının liderliğinde yürütülen etkileşim grubuna katılarak grup yaşantısı deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Corey, M. S. & Corey, G. (2002). Groups: process and practice. (5th. Ed.). Pacific Grove: Brooks/ Cole. Corey, M. S. & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. (7th. Ed.). South Bank: Brooks/ Cole. Carroll, M. R.& Wiggins, J. D. (2008). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. (S. Doğan (Ed.), I. Başaran, M. Aladağ, B. Yaka, Çev.). Ankara: Pegem Corey, G. (2000). Theory and practice of group counseling. (5th. Ed.). Pacific Grove: Brooks/ Cole. Jacobs, E. E., Mason, R. L., & Harvill, R. L. (2006). Group counseling: strategies and skills. Pacific Grove: Brooks/Cole-Thomson Learning, Voltan-Acar, N. (2001). Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Voltan-Acar, N. (2002). Voltan-Acar, N. Grupla psikolojik danışmada alıştırmalar-deneyler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yayıncılık (2001). Demir A. ve Selda Koydemir (Edit.) Grupla Psikolojik Danışma. Pegem A Akademi Yayınları, Ankara, (2011)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grupla psikolojik danışmaya ilişkin kavramlar • Psikolojik danışma grubunun özellikleri ve grup çeşitleri • Grup liderinin özellikleri, yeterlikleri ve rolü • Grup süreci ve grubun evreleri • Grupla psikolojik danışmada terapötik güçler • Grupla psikolojik danışmada direnç ve transferans • Grupla psikolojik danışmada güçlüğü olan üyeler • Grupla psikolojik danışmada alıştırmalar • Grupla psikolojik danışma için etik ilkeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 7 1 7
20 Rapor Hazırlama 7 8 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grupla Psikolojik Danışma, Grup Çeşitleri , Grupla Psikolojik Danışma için Kuramsal Çerçeve
2 Etkili Grup Liderinde olması gereken Kişilik Özellikleri, Grup Liderinin Yeterlikleri ve Eğitimi, Grup Liderlik Becerileri, Yardımcı Liderlik
3 Etkili Grup Liderinde olması gereken Kişilik Özellikleri, Grup Liderinin Yeterlikleri ve Eğitimi, Grup Liderlik Becerileri, Yardımcı Liderlik
4 Grup Üyelerinin Seçimi, Grubun Özellikleri, Grup Ön görüşmesi
5 Başlangıç Aşamasında Grubun Özellikleri , Güven Oluşturulması: Lider ve Üyelerin Rolleri, Amaçların Belirlenmesi, Başlangıç Aşamasında Grup Sürecine İlişkin Kavramlar , Başlangıç Evresinde Liderin ve Üyelerin Sorumlulukları
6 Başlangıç Aşamasında Grubun Özellikleri , Güven Oluşturulması: Lider ve Üyelerin Rolleri, Amaçların Belirlenmesi, Başlangıç Aşamasında Grup Sürecine İlişkin Kavramlar , Başlangıç Evresinde Liderin ve Üyelerin Sorumlulukları
7 VİZE SINAVI
8 Geçiş Aşamasının Özellikleri , Grupla Psikolojik Danışmada Güçlüğü Olan Üyeler, Grupla Psikolojik Danışmada Dirençle Başetme, Grupla Psikolojik Danışmada Transferans ve Karşıt Transferansla Başetme
9 Geçiş Aşamasının Özellikleri , Grupla Psikolojik Danışmada Güçlüğü Olan Üyeler, Grupla Psikolojik Danışmada Dirençle Başetme, Grupla Psikolojik Danışmada Transferans ve Karşıt Transferansla Başetme
10 Eylem Aşamasının Özellikleri, Farklı Evrelerde Üyelerin Korkuları ile Çalışma, Eylem Evresinin Özellikleri, Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Güçler
11 Eylem Aşamasının Özellikleri, Farklı Evrelerde Üyelerin Korkuları ile Çalışma, Eylem Evresinin Özellikleri, Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Güçler
12 Sonlandırma Aşamasının Özellikleri, Grubun Sonlandırılması
13 Sonlandırma Aşamasının Özellikleri, Grubun Sonlandırılması
14 Ergenlerle Psikolojik Danışma Uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216570 Grupla psikolojik danışmaya ilişkin kavramları açıklama
2 1216599 Grubunun özelliklerini ve grup çeşitlerini tanıma
3 1216611 Grup sürecini açıklama
4 1216640 Grubun evrelerini ayırt etme
5 1216670 Grupla psikolojik danışmada terapötik güçleri kavrama
6 1216682 Grupta direnç ve transferansı kavrama
7 1216685 Grup liderinin yeterlikleri, kişisel nitelikleri ve rolünü kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.