Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPT728 Ultrastruktural Patoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bazı hastalıkların patolojik bulgularının ultrastrüktürel olarak incelenmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. M.Yavuz GÜLBAHAR, Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ, Prof.Dr. Murat YARIM, Prof.Dr. Mahmut SÖZMEN, Doç.Dr.Yonca Betil KABAK, Doç.Dr. Banu YARDIMCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bazı önemli hastalıklardaki patolojik bulgular ultrastrüktürel olarak incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektron mikroskobunun kullanım alanları http://me.mam.tubitak.gov.tr/tr/laboratuvarlar/elektron-mikroskop-laboratuvarlari-0
2 Elektron mikroskop çeşitleri https://www.academia.edu/38829832/ELEKTRON_M%C4%B0KROSKOBU_NED%C4%B0R_VE_NE_ZAMAN_YAPILMI%C5%9ETIR
3 Elektron mikroskobu için doku hazırlama teknikleri https://merlab.metu.edu.tr/tr/yuksek-cozunurluklu-transmisyon-elektron-mikroskobu-rtem
4 Hücre çekirdeğinin genel özellikleri, çekirdekçik yapısı, DNA ve RNA sentezinin gerçekleştiği bölgeler. http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2018-09/nukleus-tip-1,2012_1057.PDF
5 Hücre çekirdeğindeki yapısal değişiklikler, mitoz ve hücre bölünmesi. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/10168/mod_resource/content/2/5-H%C3%BCcre%20b%C3%B6l%C3%BCnmeleri.pdf
6 Apoptozis ve viral inklüzyon cisimcikleri. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/23825/253820
7 I. Arasınav
8 Sitoplazmik sekretorik sistemin incelenmesi, ribozomların yapısal özellikleri, proten sentez aşamalarınının özellikleri. https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/11/H%C3%9CCRE-VE-H%C3%9CCRE-ORGANELLER%C4%B0.pdf
9 Granüllü endoplazmik retikulumun özellikleri https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/11/H%C3%9CCRE-VE-H%C3%9CCRE-ORGANELLER%C4%B0.pdf
10 Golgi cisimciğinin özellikleri https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/11/H%C3%9CCRE-VE-H%C3%9CCRE-ORGANELLER%C4%B0.pdf
11 Lizozomlar ve lizozomal değişiklikler, otofagositoz. https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/11/H%C3%9CCRE-VE-H%C3%9CCRE-ORGANELLER%C4%B0.pdf
12 Mitokondri ve mitokondride meydana gelen anormal değişiklikler https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4978969/
13 Peroksizomlar ve peroksizom sistemine ait bozukluklar. https://www.slideshare.net/hassasvatandas/peroksizomal-hastaliklar-10800351
14 Sitolitik partiküller Plazma membranı, hücre yüzey değişiklikleri, hücre hücre , hücre matriks ilişkileri https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/01.cir.26.5.1039

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111469 Bazı hastalıkların patolojisini ultrastruktural olarak öğrenir.
2 1111470 Hayvanlarda görülen bazı depo hastalıklarının ultrastruktural olarak incelenmesi hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67391 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
2 67392 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
3 67393 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
4 67395 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
5 67400 Uzmanlık alanı ile ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 67401 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 67402 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme yetenekleri gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak ilgi alanı ile ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilir.
8 67394 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 67399 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
10 67396 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
11 67398 Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
12 67397 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3
2 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek