Program Tanımları

Kuruluş

“Beden Eğitimi ve Spor Bölümü” 1990-1991 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak kurulmuş olup, 1992-1993 öğretim yılında da II. öğretim programı açılmıştır.
10/06/1997 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu kurulmuştur. Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığının 16/07/1997 tarih ve 13209 sayılı yazısı ile ise Yüksek okulumuz bünyesinde “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” açılmış ve bu bölüm ile Eğitim Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” birleştirilerek Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na aktarılmıştır. 24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’ ne dönüştürülmüştür. Bölümümüz Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nde bünyesinde eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS) mezunlar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” alanında "Lisans derecesi" alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. http://oidb.omu.edu.tr/uluslararasi-ogrenci

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabililer. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili birimin resmi olarak onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan öğrenciler Lisans Yerleştirme Sınav sonuçları belli olduktan sonra öğrenci seçme sınavı kılavuzunda belirlenen şartlar çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Sınav tarihleri Üniversite tarafından tespit edilir. Seçme sınavları Fakülte bünyesinde yer alan dört bölümün programlarının özelliğine göre yapılır. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren kılavuzlar Fakülte tarafından hazırlanarak başvuru esnasında adaylara verilir.
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, teorik ve uygulamalı Alan Bilgisi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” alanında Lisans derecesi alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Eğitmenliği

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Derslerde pratik veya teorik sınavlar uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi.
Kurupelit Kampüsü 55100 Kurupelit / SAMSUN
Doç. Dr. Özgür BOSTANCI
Tel: 0362 457 76 00
Fax: 0362 457 69 24
Email: bostanci@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Mevcut öğretim elemanlarının yeterliliklerinin yüksek olması ve bölümün, eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılan performans laboratuvarı, uygulamalı, eğitim derslikleri gibi imkanları mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan olimpik kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, olimpik atletizm sahası, ve artistik jimnastik salonları, fitnes solonu okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
AİS-1 Alan İçi Seçmeli I SDG 2 2 0 3 4
GKBÖ101 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 1
BSÖ101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Zorunlu 2 1 0 3 4
AEBÖ101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ107 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ105 Genel Cimnastik Zorunlu 1 2 0 2 4
AEBÖ105 Hareket Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 3
AEBÖ103 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
BSÖ103 İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji Zorunlu 4 0 0 4 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 6
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 4
GKBÖ105 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3 0 0 3 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
GKBÖ103 YABANCI DİL 1 Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ109 Yüzme Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 1, Dönem: 2 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
BSÖ104 Artistik Cimnastik Zorunlu 1 2 0 2 5
GKBÖ102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ 2 Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
AEBÖ106 Atleizm Zorunlu 1 2 0 2 0
BSÖ106 Atletizm Zorunlu 2 2 0 3 6
AEBÖ104 Cimnastik Zorunlu 1 2 0 2 4
BSÖ112 Doğa Sporları Zorunlu 1 2 0 2 5
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EĞT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
BSÖ102 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 1 2 0 2 4
AEBÖ102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 0
AEBÖ108 Takım Sporu 1 (Futbol) Zorunlu 1 2 0 2 3
MÜZ102 Temel Müzik Eğitimi Zorunlu 1 2 0 2 3
GKBÖ106 TÜRK DİLİ 2 Zorunlu 3 0 0 3 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
GKBÖ104 YABANCI DİL 2 Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 AE SEÇMELİ 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AESEÇ-1 AE SEÇMELİ 1 SDG 2 0 0 2 0
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
AİS-3 Alan İçi Seçmeli II SDG 2 2 0 3 4
AEBÖ203 Beden Eğitimi Spor Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
BSÖ201 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
GKSEÇ-1 GK SEÇMELİ 1 SDG 2 0 0 2 0
GKS-3 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 4
MBS-3 Mb Seçmeli SDG 2 0 0 2 6
MBSEÇ-1 MB SEÇMELİ 1 SDG 2 0 0 2 0
AEBÖ205 Motor Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 3
EĞT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
BSÖ203 Ritm Eğitimi ve Dans Zorunlu 1 2 0 2 4
AEBÖ207 Takım Sporu 2 (Voleybol) Zorunlu 1 2 0 2 0
GKBÖ203 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASS-4 A Seçmeli I SDG 2 2 0 3 4
AESEÇ-2 AE SEÇMELİ 2 SDG 2 0 0 2 0
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
AİS-4 Alan İçi Seçmeli III SDG 2 2 0 3 5
BSÖ202 Antrenman Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 5
AEBÖ204 Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
AEBÖ206 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
GKSEÇ-2 GK SEÇMELİ 2 SDG 2 0 0 2 0
BSÖ206 Halk Oyunları Zorunlu 2 2 0 3 5
MBSEÇ-2 MB SEÇMELİ 2 SDG 2 0 0 2 0
EĞT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
EĞT204 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
AEBÖ208 Ritim Eğitimi ve Dans Zorunlu 1 2 0 2 0
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASS-5 A Seçmeli II SDG 2 2 0 3 3
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
AİS-5 Alan İçi Seçmeli IV SDG 2 2 0 3 3
BSÖ307 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ303 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 2 0 3 4
GKS-5 Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
BSÖ331 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
EĞT301 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5
BSÖ301 Psikomotor Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 4
BSÖ341 Spor Masajı Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
BSÖ302 Beceri Öğrenimi Zorunlu 3 0 0 3 4
BSÖ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
BSÖ304 Egzersiz ve Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ306 Eğitsel Oyunlar Zorunlu 1 2 0 2 3
GKS-6 Gk Seçmeli III SDG 2 0 0 2 3
EĞT306 Okul Deneyimi-I Zorunlu 1 4 0 3 3
EĞT302 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
EĞT304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ324 Tören ve Kutlamalar Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASS-7 A Seçmeli III SDG 3 0 0 3 6
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
BSÖ431 Drama Eğitimi Zorunlu 1 2 0 2 4
BSÖ401 Engelliler İçin Beden Eğitim ve Spor Zorunlu 1 2 0 2 4
EĞT403 Okul Deneyimi-II Zorunlu 1 4 0 3 6
EĞT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ433 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
BSO404 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7
GKS-8 Gk Seçmeli IV SDG 2 0 0 2 5
BSÖ402 Mezuniyet Projesi Zorunlu 2 2 0 3 7
EĞT402 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 11

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSÖ107 Alan İçi Seçmeli I (Basketbol) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ111 Alan İçi Seçmeli I (Hentbol) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ113 Alan İçi Seçmeli I (Futbol) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ115 Alan İçi Seçmeli I (Voleybol) Zorunlu 2 2 0 3 0
BSÖ107 Alan İçi Seçmeli I (Basketbol) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ111 Alan İçi Seçmeli I (Hentbol) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ113 Alan İçi Seçmeli I (Futbol) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ115 Alan İçi Seçmeli I (Voleybol) Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 3 AE SEÇMELİ 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AEBÖ201 Artistik Cimnastik Zorunlu 2 0 0 2 0
AEBÖ209 Beden Eğitimi Öğretim Modelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
AEBÖ211 Beden Eğitimi Öğretiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
BSÖ107 Alan İçi Seçmeli I (Basketbol) Zorunlu 2 2 0 3 6
BSÖ111 Alan İçi Seçmeli I (Hentbol) Zorunlu 2 2 0 3 0
BSÖ113 Alan İçi Seçmeli I (Futbol) Zorunlu 2 2 0 3 0
BSÖ205 Alan İçi Seçmeli II (Hentbol) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ251 Alan İçi Seçmeli II (Basketbol) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ253 Alan İçi Seçmeli II (Futbol) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ255 Alan İçi Seçmeli II (Voleybol) Zorunlu 2 2 0 3 4
GKBÖ205 Atıcılık Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ207 Binicilik Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ209 Bowling Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ211 Buz Pateni Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ213 Eskrim Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ215 Judo Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ217 Karate Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ219 Step-Aerobik Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ221 Curling Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ223 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ225 Beslenme ve Sağlık Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ227 Bilim Tarihi ve Felsefe Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ229 Ekonomi ve Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 0
BSÖ229 Gk Seçmeli I (Biyoloji) Zorunlu 2 0 0 2 4
BSÖ231 Gk Seçmeli I (Sosyolojiye Giriş) Zorunlu 2 0 0 2 4
BSÖ233 Gk Seçmeli I (Yönetim Bilimine Giriş) Zorunlu 2 0 0 2 4
BSÖ235 Gk Seçmeli I (Sporda Fair Play Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 4
BSÖ237 Gk Seçmeli I (Spor Animatörlüğü) Zorunlu 2 0 0 2 4
BSÖ239 Gk Seçmeli I (İnsan Hakları) Zorunlu 2 0 0 2 4
BSÖ241 Gk Seçmeli I (Felsefeye Giriş) Zorunlu 2 0 0 2 4
BSÖ243 Gk Seçmeli I (Okul Öncesi Eğitim) Zorunlu 2 0 0 2 4
BSÖ207 Mb Seçmeli (Basketbol Eğitimi ) Zorunlu 2 0 0 2 6
BSÖ209 Mb Seçmeli (Futbol Eğitimi ) Zorunlu 2 0 0 2 6
BSÖ211 Mb Seçmeli (Havacılık Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 6
BSÖ213 Mb Seçmeli (Voleybol Eğitimi ) Zorunlu 2 0 0 2 6
BSÖ215 Mb Seçmeli (Su Topu Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 6
BSÖ217 Mb Seçmeli (Halk Dansları Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 6
BSÖ219 Mb Seçmeli (Su Altı Spor. Eğitimi ) Zorunlu 2 0 0 2 6
BSÖ221 Mb Seçmeli (Çim Hokeyi Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 6
BSÖ223 Mb Seçmeli (Masaj Eğitimi ) Zorunlu 2 0 0 2 6
BSÖ225 Mb Seçmeli (Kayak Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 6
BSÖ249 Mb Seçmeli (Karate Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 6
MBBÖ205 Eğitimde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ223 Eğitim Antropolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ225 Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ229 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSÖ208 A Seçmeli I (Yüzme) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ210 A Seçmeli I (Badminton) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ212 A Seçmeli I (Sport.Ritm.Cim.) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ214 A Seçmeli I (Güreş) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ216 A Seçmeli I (Kayak) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ218 A Seçmeli I (Tenis) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ220 A Seçmeli I (Dağcılık) Zorunlu 2 0 0 2 4
BSÖ222 A Seçmeli I (Masa Tenisi) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ224 A Seçmeli I (Bisiklet) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ226 A Seçmeli I (Trambolin) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ228 A Seçmeli I (Kule Atlama) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ230 A Seçmeli I (İzcilik ve Kampçılık) Zorunlu 2 2 0 3 4
BSÖ232 A Seçmeli I (Atletizm) Zorunlu 2 2 0 3 4
AEBÖ202 Hentbol Zorunlu 2 0 0 2 0
AEBÖ210 Beden Eğitimi Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
AEBÖ212 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Eylem Araştırması Zorunlu 2 0 0 2 0
AEBÖ214 Sınıf İçi Öğretmenlerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
AEBÖ216 Temel Müzik Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
BSÖ204 Alan İçi Seçmeli III (Futbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
BSÖ242 Alan İçi Seçmeli III (Hentbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
BSÖ244 Alan İçi Seçmeli III (Basketbol) Zorunlu 2 2 0 3 5
BSÖ246 Alan İçi Seçmeli III (Voleybol) Zorunlu 2 2 0 3 5
GKBÖ204 Spor Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ206 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ208 Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ210 Geleneksel Türk El Sanatları Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ212 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ214 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ216 Kariyer Planlama ve Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 0
GKBÖ218 Kültür ve Dil Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ206 Boks Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ208 Buz Hokeyi Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ210 Cankurtarma Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ212 Çim Hokeyi Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ214 Gösteri Cimnastiği Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ216 Halter Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ218 Okçuluk Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ220 Satranç Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ222 Su Altı Sporları Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ224 Taekwondo Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ226 Eğitimde Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ228 Eleştirisel ve Analitik Düşünce Zorunlu 2 0 0 2 0
MBBÖ230 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSÖ309 A Seçmeli II (Basketbol Öğretim Yöntemleri) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ311 A Seçmeli II (Futbol Öğretim Yöntemleri) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ313 A Seçmeli II (Hentbol Öğretim Yöntemleri) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ317 A Seçmeli II (Gösteri Cimnastiği Öğretim Yöntemleri) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ319 A Seçmeli II (Badminton Öğretim Yöntemleri) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ321 A Seçmeli II (Güreş Öğretim Yöntemleri) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ323 A Seçmeli II (Judo Öğretim Yöntemleri) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ325 A Seçmeli II (Tenis Öğretim Yöntemleri) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ327 A Seçmeli II (Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ329 A Seçmeli II (Atletizm Öğretim Yöntemleri) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ305 Alan İçi Seçmeli IV (Voleybol) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ353 Alan İçi Seçmeli IV (Futbol) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ355 Alan İçi Seçmeli IV (Hentbol) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ357 Alan İçi Seçmeli IV (Basketbol) Zorunlu 2 2 0 3 3
BSÖ333 Gk Seçmeli II (Felsefeye Giriş) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ335 Gk Seçmeli II (Biyomekanik) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ337 Gk Seçmeli II (Türk Folklorü) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ339 Gk Seçmeli II (Bilimsel Araştırma Teknikleri) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ343 Gk Seçmeli II (Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ345 Gk Seçmeli II (Spor Tarihi) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ347 Gk Seçmeli II (Spor ve Turizm) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ349 Gk Seçmeli II (İstatistik) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ351 Gk Seçmeli II (Spor Felsefesi ve Olimpizm) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 Gk Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSÖ312 Gk Seçmeli III (Beden Egtimi ve Sporda Halkla İlişkiler) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ314 Gk Seçmeli III (Spor İşletmeciliği) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ316 Gk Seçmeli III (Geleneksel Sporlar) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ318 Gk Seçmeli III (Spor ve Medya) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ320 Gk Seçmeli III (Spor ve Çevre) Zorunlu 2 0 0 2 3
BSÖ322 Gk Seçmeli III (Felsefeye Giriş) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7 A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSÖ403 A Seçmeli III (Futbol) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ405 A Seçmeli III (Voleybol) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ407 A Seçmeli III (Hentbol) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ409 A Seçmeli III (Basketbol) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ411 A Seçmeli III (Yüzme) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ413 A Seçmeli III (Badminton) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ415 A Seçmeli III (Sportif Ritmik Cim.) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ417 A Seçmeli III (Güreş) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ419 A Seçmeli III (Judo) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ421 A Seçmeli III (Aletli Cimnastik) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ423 A Seçmeli III (Tenis) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ425 A Seçemeli III (Atletizm) Zorunlu 3 0 0 3 6
BSÖ427 A Seçmeli III (Masaj) Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8 Gk Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSÖ406 Gk Seçmeli IV (Spor Sosyolojisi) Zorunlu 2 0 0 2 5
BSÖ408 Gk Seçmeli IV (Türk Eğitim Sisti) Zorunlu 2 0 0 2 5
BSÖ410 Gk Seçmeli IV (Modern Spor. Öğr.) Zorunlu 2 0 0 2 5
BSÖ412 Gk Seçmeli IV (Spor Organizasyon Tek.) Zorunlu 2 0 0 2 5
BSÖ414 Gk Seçmeli IV (Spor Psikolojisi) Zorunlu 2 0 0 2 5
BSÖ416 Gk Seçmeli IV (Yaşam Boyu Spor) Zorunlu 2 0 0 2 5
BSÖ418 Gk Seçmeli IV (Sporda Yetenek Seçimi) Zorunlu 2 0 0 2 5
BSÖ420 GK Seçmeli IV (Girişimcilik) Zorunlu 4 0 0 4 5