Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ortaöğretim Tarih Ders Programlarında yer alan Türk tarihi ile ilgili konuların, işlenilecek konuya uygun yöntem ve tekniklerin kullanılarak öğrenciye öğretilip kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar, Ankara 2005, Anı Yayıncılık; İsmail ÖZÇELİK, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Ankara 2001, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık; Mehmet TAŞPINAR, Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri, Elazığ 2005; Leyla KÜÇÜKAHMET, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara 2001, Nobel Yayın Dağıtım; Cevat ALKAN- Mehmet KURT, Özel Öğretim Yöntemleri (Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi), Ankara, Anı Yayıncılık; Kenneth D. MOORE, Öğretim Becerileri, Editör: Ersin Altıntaş, Çev: Nizamettin Kaya, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Yüksel ÖZDEN, Öğrenme ve Öğretme, Ankara 2003, peGem Yayıncılık; Nurettin FİDAN, Eğitim Psikolojisi, Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara 1985, Alkım Yayıncılık; Ali YILDIRIM- Hasan ŞİMŞEK, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara 2006, Seçkin Yayıncılık; Ali BALCI, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara 1995, peGem Yayıncılık; Cemil ÖZTÜRK- Rahmi OTLUOĞLU, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller, Ankara 2002, peGem Yayıncılık; Roger TRIGG, Sosyal Bilimleri Anlamak, Sosyal Bilimlere Felsefî Bir Bakış, Çev: Beyza Sümer, Filiz Ülgüt, İstanbul 2005, Babil Yayıncılık. Ortaöğretim Tarih Dersi Programları, Lise Tarih Ders kitapları, İşlenilecek konu ile ilgili bilimsel tarih kitapları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk tarihinin öğretiminde yararlanılacak ilke, yöntem, teknik ve stratejiler.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2 Beyin Temelli öğretim ve bunun Türk Tarihinin ööretiminde bir konuya uygulanması. Metefodan yararlanma.
3 Kavram ve Zihin Haritalarının oluşturulması ve bununla ilgili Türk Tarihi konularından örnekler.
4 Balık Kılçığı Diagramı ve bununla ilgili Türk Tarihi konularından örnekler.
5 İşbirliğine Dayalı öğrenme (Kubaşık Öğrenme) ve bunun Türk tarihihin anlatımında uygulama örnekleri
6 Drama (Yaratıcı Drama) Yönteminin kullanımı ve Türk tarihihin anlatımında uygulama örnekleri
7 Rol Yapma Yönteminin kullanımı ve Türk tarihihin anlatımında uygulama örnekleri.
8 Vize Haftası
9 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Türk tarihihin anlatımında uygulama örnekleri.
10 Tartışma tekniği ve özellikle seminer , konferans, sempozyum tekniklerinden yararlanılarak Türk tarihihin öğretimi.
11 Gardener’ın Çoklu zekâ yaklaşımına göre Türk tarihihin öğretimi.
12 Önceden öğrenilenler ile yeni öğrenilecekler arasındaki ilişkilendirmeyi önemseyen bir yaklaşım olan Ausubel’in “Anlamlı Öğrenme” Modeli ile Türk Tarihini öğretimi.
13 Türk tarihinin öğretilmesinde tarihî coğrafya ve harita okuma becerisi.
14 Türk tarihinin öğretilmesinde tarihî coğrafya ve harita okuma becerisi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76001 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 76002 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 76003 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 76004 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 76006 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 76008 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 76010 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 76012 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 76013 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 76005 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 76007 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 76009 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 76011 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.