Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB605 Anlama ve Anlatma Öğretimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Anlama etkinliklerinden okuma ve dinleme becerilerini kuramsal boyutlarıyla tanıtmak, anlatma etkinliklerinden konuşma ve yazma becerileri ile ilgili bilgi,birikim ve donanım kazandırmak. Anlama ve anlatma becerilerinin gelişmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri kavratmak ve uygulatmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.MEB. 2005. Türkçe Öğretim Programı (2005). Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları. 2. Kırkkılıç, Ahmet. Hayati, Akyol. 2007. İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegema Yayıncılık. 3. Güneş, Firdevs.2007. Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 4. Özbay, Murat. 2006. Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Öncü Basımevi. 5.İtalo Calvino, Klasikleri Niçin Okumalı, Deneme, çev. Kemal Atakay, YKY, İstanbul 2002. 6. Umberto Eco-Jean-Claude Carriere, Kitaplardan Kurtulabileceğini Sanmayın, çev. Sosi Dolanoğlu, Can Yayınları, İstanbul 2010. 7.Murat Özbay, Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi, ÖNCÜ Kitap, Ankara 2009. 8. Murat Özbay, Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Akçağ Yay. Ankara 2005. 9. Ed: Murat Özbay, Yama Eğitimi, PegemA Yay. Ankara 2011. 10. Marcel Proust, Okuma Üzerine, çev. Işık Ergüden, Nisan Yayınları, İstanbu 1997. 11. Mehmet Temizkan, Metin Türlerine Göre Okuma Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin kuramsal boyutları, bu becerilerin gelişmesinde kullanılan teknik ve yöntemler, Türkçe öğretiminde dört temel dil becerisinin kazandırılması süreci.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 6 6 36
10 Tartışma 6 5 30
28 Makale Kritik Etme 11 5 55
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlama (okuma-dinleme), anlatma (konuşma-yazma) etkinliklerinin kuramsal boyutları ve programdaki yeri.
2 Okumanın amacı ve hayatımızdaki yeri. Okumanın ögeleri: Fiziksel ögeler ve zihinsel ögeler.
3 Farklı metin türlerini okuma ve anlama. Okuma alışkanlığında okul, aile ve çevrenin önemi.
4 Okuma teknikleri ve okumanın dil gelişimine etkisi.
5 Dinleme sürecinin temel kavramları: Dinleme ve işitme arasındaki farkla; dikkat ve dinleme arasındaki ilişki.
6 Dinlemeyi etkileyen faktörler (Dinleyiciye bağlı faktörler, konuşmacıya bağlı faktörler) Dinleme Türleri
7 Dinleme Becerisini geliştirme Yöntem ve Teknikleri Dinleme ve dinlerken not alma
8 Yazma stratejileri ve yöntemleri.
9 Cümle kurma ve geliştirme çalışmaları. Metin/paragraf kurma ve geliştirme çalışmaları.
10 Ara sınav
11 Cümle çözümleme çalışması. Dönüştürme çalışması.
12 Konuşma, konuşmayı etkileyen unsurlar, konuşmacıda bulunması gereken özellikler
13 Güzel ve etkili konuşma, konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurları.,vurgu ve tonlama uygulamaları
14 Konuşma becerisinin diğer dil becerileri ile ilişkisi
15 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210945 Anlama ve anlatma öğretimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2 1212324 Anlama ve anlatma alanındaki çalışmaları yaşam boyu sürdürür ve alana katkı sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek