Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB610 Klasik Türk Edebiyatında Öykülerin Yapısı ve Öğretimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere klasik Türk edebiyatında öykülerin yapısı ve öğretimi hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yavuz Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuz BAYRAM, “Tahkiye Esaslı Metinlerin Çözümünde Biçimbilimsel Yöntem ve Hüsn ü Aşk Örneği”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Cem Dilçin Özel Sayısı, Ed.Zehra Toska, Harvard University Department of Near Eastern Languages and Civilizations, S.:33/1 2009, s.87-103. Hasibe MAZIOĞLU, “Divan Edebiyatında Hikâye”, Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, TDK Yay., Ankara 2009, s.747-768. A.Atillâ ŞENTÜRK ve Ahmet KARTAL, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul 2004. Âgâh Sırrı LEVEND, “Divan Edebiyatında Hikâye I”, TDAY Belleten, s.71-117. Ahmet MERMER vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara 2008. Âmil ÇELEBİOĞLU, Türk Edebiyatında Mesnevi, Kitabevi Yay., İstanbul 1999. Gonca GÖKALP, “Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1999 Özel Sayı, s.185-202. Halûk İPEKTEN, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul 1994. Hasan KAVRUK ve İskender PALA, “Hikaye, Divan Edebiyatında Hikaye”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1998, C.17, s. 491-493. Hasan KAVRUK, “Klasik Türk Edebiyatında Hikâyenin Tarihî Gelişimi Hakkında”, Galender, Aylık Kültür Sanat Edebiyat ve Fikir Dergisi 1 (Aralık), 2003, s. 13-16. Hasan KAVRUK, “Mensur Hikayeler”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, C.2, s.307-315. Hasan KAVRUK, Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, MEB Yay., İstanbul 1998. Hasibe MAZIOĞLU, “Divan Edebiyatında Hikâye”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, AKM Yayınları, Ankara 1985. İsmail ÜNVER, “Mesnevi”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı-II (Divan Şiiri),TDK Yay., Ankara 1986, s.430-563. Orhan HANÇERLİOĞLU, Türk Hikâyeciliği, İstanbul 1957. Süleyman ÇALDAK, “Nergisi’de Tahkiye Tekniği”, EKEV Akademi Dergisi, S.3, Kasım1998, s.345-353.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik Türk edebiyatında öyküler. Anlatıya dayalı metinler. Mesneviler. İlgili kaynaklar. Gerçekleştirilmiş çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 2 10
27 Makale Yazma 1 22 22
28 Makale Kritik Etme 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
34 Okuma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı ve içeriği. Klasik Türk edebiyatının genel çerçevesi. Dersle ilgili kaynaklar.
2 Mesnevi-anlatı ilişkisi.
3 Klasik Türk edebiyatında mesneviler.
4 Anlatma/tahkiye esaslı mesneviler.
5 Anlatma/tahkiye esaslı metinlerin çözümlenmesine yönelik örnek çalışmaların incelenmesi.
6 Anlatma/tahkiye esaslı metinlerin çözümlenmesine yönelik örnek çalışmaların incelenmesi.
7 Ara sınav.
8 Anlatma/tahkiye esaslı metinlerin incelenmesine yönelik uygulama çalışmaları.
9 Anlatma/tahkiye esaslı metinlerin incelenmesine yönelik uygulama çalışmaları.
10 Anlatma/tahkiye esaslı metinlerin incelenmesine yönelik uygulama çalışmaları.
11 Anlatma/tahkiye esaslı metinlerin incelenmesine yönelik uygulama çalışmaları.
12 Anlatma/tahkiye esaslı metinlerin incelenmesine yönelik uygulama çalışmaları.
13 Anlatma/tahkiye esaslı metinlerin incelenmesine yönelik uygulama çalışmaları.
14 Anlatma/tahkiye esaslı metinlerin incelenmesine yönelik uygulama çalışmaları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1427448 Öğrenciler, klasik Türk edebiyatında ne tür anlatıların bulunduğunu öğrenirler.
2 1427460 Öğrenciler, klasik Türk edebiyatına özgü anlatılardan nasıl yararlanılabileceğini öğrenirler.
3 1427466 Öğrenciler, mesnevi-anlatı ilişkisini çözümler.
4 1427488 Öğrenciler, dersle ilgili temel kaynaklar hakkında bilgi sahibi olur.
5 1427524 Öğrenciler, klasik Türk edebiyatının geniş anlamıyla Türk edebiyatındaki yerini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75795 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 75796 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 75797 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 75798 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 75799 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 75815 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
7 75802 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 75801 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
9 75800 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
10 75804 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
11 75803 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
12 75809 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13 75808 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 75807 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 75806 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
16 75805 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 75814 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
18 75813 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
19 75812 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
20 75811 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
21 75810 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek