Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB603 Dil Eğitbilimi Bağlamında Çocuk Yazını 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Dil eğitbilimi bağlamında çocuk yazının önemini kavratma

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Brown, H. D. (2001 Teaching by Principles: An İnteractive Approach to Language Pedagogy. Second Edition ( First Edition:2000) , New York: Logman. *. Çebi, A (1985), Aktif Öğretim Yöntemlerinden Rol Oynama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniveriseti Sosyal Bilimler Enstitüsü. * çebi, A. (1996) , Öğretim Amaçlı Yaratıcı Drama Yoluyla İmgesel Dil Becerisinin Geliştirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. *Dale, e (1971) , Technigues Of Teaching Vocabulary, Palo Alto, California: Field Educational Publications. * Oğuzkan F, (1977) Çocuk Edebiyatı, Beşinci Basım, Ankara Emel Matbaacılık * Piaget, J. (1987) , The Language and Thought of the Child, Third Edidation, Tr. By M. And R. Gabain, London: Routledge & Kegan Paul *Alev Sınar, Hikâye ve Romanımızda Çocuk, Alfa yay. İ*brahim Kıbrıs, Uygulamalı Çocuk Edebiyatı, Eylül Kitap yay. *Türk Dili Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ocak 1990 *Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 200 *M.Sabri Koz, Her Güne Bir Ninni, YKY. 2005 *Muhsine Helimoğlu Yavuz, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Kültür Bakanlığı yay. *Alemdar Yalçın-Gıyasettin Aytaş, Çocuk Edebiyatı, Akçağ yay. *Hasan Güleryüz, Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Pegem yay. *Cemil Meriç, Çocuk Edebiyatı?, Kültürden İrfana, İnsan yay. *Tacettin Şimşek, Erdoğan Erbay,Selahattin Tozlu, Potin ve Şiir, Emin Hâkînin Hayatı ve Eserleri, Suna yay., Erzurum 2005 *Tacettin Şimşek, Çocuk Edebiyatı, Rengarenk yay. *Orhan Veli, La Fontaine?in Masalları, YKY.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Dil eğitbilimi 2.” Çocuk” yazın” ve “ çocuk yazını” kavramları 3. Çocuk yazınının kaynakları 4. Çocukta bilişsel gelişim ve dil eğitbilimi 5. Çocukta dil-düşünme bağlamları ve dil eğitbilimi 6. Dil eğitbilimi bağlamında masallar 7. Dil eğitbilimi bağlamında çocuk şiirleri 8. Dil eğitbilimi bağlamında çocuk öyküleri 9. Dil eğitbilimi bağlamında çocuk romanları 10. Çocuk yazını yoluyla estetik edinim ve dil eğitbilimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 5 4 20
10 Tartışma 3 5 15
11 Soru-Yanıt 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk, genç, edebiyat ve dil eğitbilimi kavramları
2 Çocuk ve gençlik edebiyatının tarihçesi
3 Çocuk edebiyatı metinlerinde bulunması gereken özellikler
4 Örnek yazarlar üzerinden eleştiri
5 Eser eleştirisi. İçerik ve şekil açısından
6 Çocuk yazarlığının çocuk gerçekliği ve çocuğa görelik açısından eleştirisi
7 Çocuk ve gençlik kitabı çizerliği eleştirisi
8 Okuma öğretimi ve okuma kültürü kazandırma açısından müfredat eleştirisi
9 Çocuk edebiyatı eleştirisi
10 Ara Sınav
11 Farklı türlerdeki metinlerin (hikâye, masal, tiyatro, şiir vb.) incelemesi
12 Çocuk yazını ürünlerinin çocuğun dil, bilişsel, kişilik ve toplumsal gelişimine etkisi
13 Dil Eğitbilimi bağlamında çocuk yazını ürünlerinin dayanması gereken temel ilkeler
14 Dil eğitbilimi bağlamında çocuk yazını ürünlerinin incelenmesi, dil eğitbilimi bağlamında çocuk yazını ürünlerinin içerik ve şekil açısından değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126209 1201322 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı kavramlarını tanımlar. Diğer edebiyat alanları ile aralarındaki farkı belirler.
126210 1201325 Çocuk Edebiyatı ve Dil eğitbilimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplar.
126211 1201333 Dil Eğitimin amaçlarını, ilkelerini, yöntem ve düzgülerini inceler ve eğitim çalışmalarını kurallara bağlar.
126212 1201338 Yararlı veya zararlı çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerini ayıracak bilgiye sahip olur.
126213 1201351 Dil eğitbilimi ve çocuk yazını arasındaki bağlantıyı kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.