Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB611 Eski Türk Edebiyatında Eğitsel Yapıtlar ve Öğretimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitsel metin ve değerler eğitimiyle ilgili bilgi ve birikim sahibi olmalarını sağlamak. Eski Türk edebiyatı kapsamında değerlendirilebilecek eğitsel metinlerle ilgili birikimlerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yavuz Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Makaleler BAYRAM Yavuz, “Değerler Eğitiminde Unutulmuş Bir Değer: Divan Şiiri”, II.Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, (16-18 Kasım 2012), İstanbul. Yavuz BAYRAM, “Tahkiye Esaslı Metinlerin Çözümünde Biçimbilimsel Yöntem ve Hüsn ü Aşk Örneği”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Cem Dilçin Özel Sayısı, Ed.Zehra Toska, Harvard University Department of Near Eastern Languages and Civilizations, S.:33/1 2009, s.87-103. Yavuz BAYRAM, “Bildungsroman Örneği Olarak Hüsn ü Aşk”, İlmî Araştırmalar, S:23 (Bahar 2007), İstanbul 2007, s.7-28. Yavuz BAYRAM, “Bilimsel Araştırmalar ve Yazılar”, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2005, s.253-301. Kitaplar A.Atillâ ŞENTÜRK ve Ahmet KARTAL, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul 2004. Âgâh Sırrı LEVEND, “Divan Edebiyatında Hikâye I”, TDAY Belleten, s.71-117. Ahmet MERMER vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara 2008. Âmil ÇELEBİOĞLU, Türk Edebiyatında Mesnevi, Kitabevi Yay., İstanbul 1999. Gonca GÖKALP, “Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1999 Özel Sayı, s.185-202. Halûk İPEKTEN, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul 1994. Hasan KAVRUK ve İskender PALA, “Hikaye, Divan Edebiyatında Hikaye”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1998, C.17, s. 491-493. Hasan KAVRUK, “Klasik Türk Edebiyatında Hikâyenin Tarihî Gelişimi Hakkında”, Galender, Aylık Kültür Sanat Edebiyat ve Fikir Dergisi 1 (Aralık), 2003, s. 13-16. Hasan KAVRUK, “Mensur Hikayeler”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, C.2, s.307-315. Hasan KAVRUK, Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, MEB Yay., İstanbul 1998. Hasibe MAZIOĞLU, “Divan Edebiyatında Hikâye”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, AKM Yayınları, Ankara 1985. İsmail ÜNVER, “Mesnevi”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı-II (Divan Şiiri),TDK Yay., Ankara 1986, s.430-563. Orhan HANÇERLİOĞLU, Türk Hikâyeciliği, İstanbul 1957. Süleyman ÇALDAK, “Nergisi’de Tahkiye Tekniği”, EKEV Akademi Dergisi, S.3, Kasım1998, s.345-353. turkiyekulturportali.gov.tr 14.Yüzyılda Küçük Mesnevi/Hikâyecikler 15.Yüzyılda Hikâye ve Hikâye Külliyatları 16.Yüzyılda Hikâye ve Hikâye Külliyatları 17.yy.da Hikâye ve Hikâye Külliyatları 18.yy.’da Hikâye Külliyatları Mesnevilerde Hikâye

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Eğitsel metinler, değerler eğitimi, eski Türk edebiyatında eğitsel metin örnekleri ve bunların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 8 14 112

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitsel metin kavramının anlam çerçevesi. Metinlerin eğitsellik ekseninde değerlendirilmesi ve sınıflandırılması. Yararlanılabilecek kaynaklar.
2 Eğitsel metin-değerler eğitimi ilişkisi. İlgili çalışmalar.
3 Türk edebiyatında eğitsel metinler. Eski Türk edebiyatında eğitsel metinler.
4 Nazım şekillerinin eğitsel metinler ekseninde değerlendirilmesi.
5 Nazım şekillerinin eğitsel metinler ekseninde değerlendirilmesi.
6 Nazım türlerinin eğitsel metinler ekseninde değerlendirilmesi.
7 Ara sınav
8 Kasidelerin ve kasidelerden seçilmiş örnek beyitlerin eğitsel açıdan değerlendirilmesi.
9 Gazellerin ve gazellerden seçilmiş örnek beyitlerin eğitsel açıdan değerlendirilmesi.
10 Gazellerin ve gazellerden seçilmiş örnek beyitlerin eğitsel açıdan değerlendirilmesi.
11 Mesnevilerin eğitsel açıdan değerlendirilmesi.
12 Eğitsel bir metin olarak Hüsn ü Aşk mesnevisi ve incelenmesi.
13 Eğitsel bir metin olarak Hüsn ü Aşk mesnevisi ve incelenmesi.
14 Diğer nazım şekillerinin eğitsel metinler bağlamında değerlendirilmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126074 1202322 Eski Türk edebiyatı eserleri arasından, çocukların eğitimine uygun düzeyde ve içeriğe sahip olanları seçer ve tanır.
126075 1202361 Seçtiği eserleri çocuklara uygun hale getirip, sadeleştirir ve yeniden düzenler.
126076 1202376 Eserleri değerler eğitimi bağlamında ele alır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68063 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2 68064 Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3 68065 Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4 68066 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5 68067 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6 68070 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
7 68072 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
8 68077 Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9 68082 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 68083 Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
11 68069 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 68071 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
13 68076 Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14 68081 Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 68068 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
16 68075 Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17 68080 Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
18 68074 Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
19 68079 Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
20 68073 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
21 68078 Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.