Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK622 Aşılar ve Aşı Hazırlama Yöntemleri, Aşı Etkinlikleri ve Aşı Kontrol Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Konvansiyonel aşı çeşitleri, inaktif ve atenüe aşı hazırlama yöntemleri, aşı kontrolleri ve aşı etkinlikleri konularında bilgi sahibi olunmasını sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Oktay GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Immunology: A short course. 5 th ed., 2003. Richard Coico, Geoffrey Sunshine, Eli Benjamini. 2- İmmünoloji. Serdar DİKER 3- Veterinary Immunology, An introduction, 5 th ed., Tizard IR., 1996. 4- Vaccine Protocols. Methods in Molecular Medicine. Andrew Robinson, Graham H Farrar, Christopher N. Wiblin1996. 5- Clinical Immunology of the dog and cat. 2 nd ed., Michael J Day, 2008. 6- Practical Immunology,Frank C. Hay Olwyn M.R. Westwood,Fourth Edition, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnaktif, toksoid ve atenüe aşılar, aşılama yöntemleri, inaktif aşı hazırlama yöntemleri,ticari inaktif-toksoid ve atenüe aşıların sterilite, güvenlik, potens, immünite süresi (inaktif aşılarda), toksisite (toksoid aşılarda) kontrollerinin yapılması ve stabilite testleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 16 20 1
13 Deney 4 20 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
13 Deney 5 5 25
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
34 Okuma 3 3 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aşılama yöntemleri ve aşılar Bakteri kültürü hazırlanması
2 Konvansiyonel aşı çeşitleri Bakteri kültürünün inaktivasyonu
3 Atenüe aşı geliştilmesi, kontrolleri ve etkinlik tespiti Adjuvant ilavesi
4 Atenüe aşı geliştilmesi, kontrolleri ve etkinlik tespiti Sterilite, güvenlik, potens ve immun yanıtı uyarma süresi
5 İnaktif aşı geliştilmesi, kontrolleri ve etkinlik tespiti Sterilite, güvenlik, potens testleri
6 İnaktif aşı geliştilmesi, kontrolleri ve etkinlik tespiti Lyofilizasyon
7 Toksoid aşı geliştilmesi, kontrolleri ve etkinlik tespiti İnaktif ticari bir aşının kontroleri
8 Toksoid aşı geliştilmesi, kontrolleri ve etkinlik tespiti İnaktif ticari bir aşının kontroleri
9 Farklı aşı tiplerinin üretim yöntemleri Toksoid ticari bir aşının kontrolleri
10 Proses kontrolü, tohum suşun hazırlanması Toksoid ticari bir aşının kontrolleri
11 Üretim sırasında yapılan kontroller Stabilite tespiti
12 Her üründe uygulanan testler Atenüe ticari canlı bir aşının kontrolleri
13 Son ürün üzerinde uygulanan testler Atenüe ticari canlı bir aşının kontrolleri
14 Sınav Atenüe ticari canlı bir aşının kontrolleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219763 Aşılama ve aşı çeşitlerini öğrenir
2 1219775 Aşı etkinliklerini ve değerlendirilmesini kavrar
3 1219785 Aşılama stratejileri ve önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68260 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
2 68261 Temel araştırmaların yanı sıra patente konu olabilecek endüstriye yönelik çalışmaların planlanması, üniversitelerde yürütülen araştırmaların sanayinin problemleri ile örtüşmesi, problemlere çözüm getirmesi, Sanayi-üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konulara önem verilmesi sağlanacaktır.
3 68267 Bu program ile ülke genelinde Tarım Bakanlığı, serbest ve özel sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin, Mikrobiyoloji alanında karşılaştıkları sorunların ortaya konulması, mevcut problemlerde çözüm yollarının araştırılması ve olaylara bilimsel ve etkin yaklaşım metotlarının geliştirilmesi sağlanabilecektir.
4 68241 Bakterilerin üretilmesinde kullanılan besiyerlerini hazırlayabilme, bakterilerin identifikasyonunda kullanılan boyama teknikleri ile biyokimyasal testlerini ve antibiyogram testini uygulayabilme ve yorumlayabilme, katı ve sıvı kültürlerdeki bakteri sayısını hesaplayabilme becerisini kazanması
5 68242 İnfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden bakterileri izole ve identifiye edebilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve/veya hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
6 68243 İnfeksiyöz hastalıkların serolojik tanısında yararlanılan testlerde kullanılacak tüm hücre ve sonike antijenlerin hazırlanması, elde edilen antijenlerin titrasyonu, pozitif kontrol olarak kullanılacak immun ve hiperimmun serumların hazırlanması ve titrasyonu, ve infeksiyöz hastalıkların indirekt tanısında kullanılan serolojik teknikleri uygulama ve yorumlayabilme becerisini kazanması.
7 68244 Kanatlı hayvanların non-infeksiyöz ve infeksiyoz karakterdeki bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarının teşhisine yönelik olarak klinik, nekropsi ve laboratuvar muayenelerini uygulayabilme becerisini kazanması
8 68245 Bakteri ve virusların izolasyonu için gerekli olan canlı ve cansız ortamları hazırlayabilmesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabilmesi
9 68246 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
10 68247 Kazanılan teorik bilgilerin pratiğe ve saha koşullarına aktarılarak hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilmesi.
11 68256 Araştırma ve üretim faaliyetlerinde rol alma
12 68248 Laboratuvar koşullarında bakterileri izole ve identifiye edebilme, duyarlı oldukları antibiyotikleri saptayabilme ve kültürlerdeki bakteri miktarını hesaplayabilme.
13 68257 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemleri geliştirebilme
14 68258 Moleküler diyagnostik de kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesi
15 68262 Hayvanlarda meydana gelen immunolojik olayların yorumlanması
16 68259 Aşı etkinliklerinin tespiti amacıyla antijenlerin tespiti ve üretimi
17 68263 Bakteriyel infeksiyonlarda ortaya çıkabilecek antibiyotik dirençliliğini ve bunun doğuracağı sonuçları yorumlayabilmesi
18 68264 Enfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulması
19 68265 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilmesi
20 68266 Laboratuvar hayvanlarında patojenite, toksijenite, immunojenite testlerini yapabilmeli ve aşı etkinliklerini takip edebilmelidir
21 68268 Konusuyla ilgili alanda kesin bilgilere ulaşabileceği web adreslerini ve referans merkezleri takip edebilme yetkinliğine sahip olma
22 68254 Uzmanlık alanı ile ilgili kurslar, panel, sempozyum ve kongre düzenleyebilme
23 68255 Alanı ile ilgili dernek, kuruluş ve ilgili birimler ile temas halinde bulunabilme
24 68249 Enfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden inokulasyon yapabilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
25 68250 Kendi başına literatüre değerlendirebilme yeterliliğine sahip olması
26 68251 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
27 68252 İnaktif bakteriyel aşıları hazırlayabilme becerisine sahip olması ve atenüe aşıların nasıl hazırlandığını bilmesi
28 68253 Veteriner mikrobiyoloji, immunoloji alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda bölgesel veya uluslararası düzeyde ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgilerin verilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 2 1 2 2 2
2 2 3 2 2 3 3 3 2 3
3 3 4 3 4 5 4 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek