Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK605 Epidemiyoloji-I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tanımlayıcı epidemiyoloji, hastalık determinantları, konak-patojen ilşkilerini belirten terimler, infeksiyon tipleri, infeksiyöz ajanların bulaşma yolları, en uygun diyagnostik testler, populasyonlarda hastalık oranlarını belirleyen bazı oranlar, infeksiyöz hastalıkların kontrol yöntemleri, epidemiyolojik çalışma tipleri ve örnekleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Timur GÜLHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Epidemiyoloji Ders Notları, Ankara, 2010. Veteriner Epidemiyoloji (Temel Bilgiler). Erganiş, O., 2010. S.Ü. Veteriner Fakültesi, Mimoza Yayınları. Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji. 2011. K. Serdar DİKER, Mehmet AKAN, K. Tayfun ÇARLI, Hakan YARDIMCI, Ayşin ŞEN, Mihriban ÜLGEN, Barış SAREYYUPOĞLU, Cengiz ÇETİN. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2317

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner Epidemiyoloji, tanım, amaçları, bölümleri, sağlık ve hastalık kavramları, hastalık belirleyicileri, enfeksiyonların bulaşması ve yayılması, enfeksiyon tipleri, populasyonda hastalık seyirleri, hastalık ölçüleri, epidemiyolojik oranlar, ölçüm şekilleri, hastalıkların spasyal ve temporal dağılımı, ekolojik yaşlaşım, sağlık şemaları, hastalıklarla mücadele

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
8 Rehberli Problem Çözümü 5 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 8 32
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veteriner epidemiyolojiye giriş Hafta 1.pptx
2 Sağlık durumunu belirten ifadeler (insidens, prevalans ve diğer ifadeler) Hafta 2.pptx
3 İnfeksiyon tipleri ve bulaşma yolları Hafta 3.pptx
4 Dianostic tests, evaluation of tests and test performance Hafta 4.pptx
5 Diyagnostik testler, testlerin değerlendirilmesi ve test performansı Hafta 5.pptx
6 Örnek populasyon Hafta 6.pptx
7 Hastalık determinantları: (ekoloji, konak ve mikroorganizma) Hafta 7.pptx
8 Hastalık determinantları: (ekoloji, konak ve mikroorganizma) Hafta 8.pptx
9 İnfeksiyonların bulaşma ve yayılması Hafta 10.pptx
10 İnfeksiyonların bulaşma ve yayılması Hafta 11.pptx
11 İnfeksiyöz hastalıkların kontrol yöntemleri Hafta 11.pptx
12 İnfeksiyöz hastalıkların kontrol yöntemleri Sınav Hafta 12.pptx
13 Epidemiyolojik çalışma şekilleri (tanımlayıcı, analitik ve deneysel) Hafta 13.pptx
14 Dersin değerlendirilmesi Hafta 15.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274947 Populasyonda hastalık olup olmadığını ifade edebilme ve populasyondaki hastalık sıklığını ifade edebilme becerisi
2 1274948 Tarama, izleme ve doğrulama testlerinin prevalans oranına göre seçini bilir
3 1274949 Sensitivite, spesifite ile altın standart test varlığına göre diyagnostik testlerin seçimi
4 1274950 Hastalık determinantlarını bilir ve infeksiyonun nasıl oluştuğunu açıklar.
5 1274951 Hastalık kontrol önlemleri alabilir
6 1274952 Klinik gözlemlere, kohort çalışma, vaka kontrol ve kros-seksiyonal çalışmaların temel özelliklerine göre uygun olanın seçimini yapar.
7 1274953 Hastalık kontrol önlemlerinin alınması için infeksiyon tiplerini ve bulaşma yollarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68260 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
2 68261 Temel araştırmaların yanı sıra patente konu olabilecek endüstriye yönelik çalışmaların planlanması, üniversitelerde yürütülen araştırmaların sanayinin problemleri ile örtüşmesi, problemlere çözüm getirmesi, Sanayi-üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konulara önem verilmesi sağlanacaktır.
3 68267 Bu program ile ülke genelinde Tarım Bakanlığı, serbest ve özel sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin, Mikrobiyoloji alanında karşılaştıkları sorunların ortaya konulması, mevcut problemlerde çözüm yollarının araştırılması ve olaylara bilimsel ve etkin yaklaşım metotlarının geliştirilmesi sağlanabilecektir.
4 68241 Bakterilerin üretilmesinde kullanılan besiyerlerini hazırlayabilme, bakterilerin identifikasyonunda kullanılan boyama teknikleri ile biyokimyasal testlerini ve antibiyogram testini uygulayabilme ve yorumlayabilme, katı ve sıvı kültürlerdeki bakteri sayısını hesaplayabilme becerisini kazanması
5 68242 İnfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden bakterileri izole ve identifiye edebilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve/veya hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
6 68243 İnfeksiyöz hastalıkların serolojik tanısında yararlanılan testlerde kullanılacak tüm hücre ve sonike antijenlerin hazırlanması, elde edilen antijenlerin titrasyonu, pozitif kontrol olarak kullanılacak immun ve hiperimmun serumların hazırlanması ve titrasyonu, ve infeksiyöz hastalıkların indirekt tanısında kullanılan serolojik teknikleri uygulama ve yorumlayabilme becerisini kazanması.
7 68244 Kanatlı hayvanların non-infeksiyöz ve infeksiyoz karakterdeki bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarının teşhisine yönelik olarak klinik, nekropsi ve laboratuvar muayenelerini uygulayabilme becerisini kazanması
8 68245 Bakteri ve virusların izolasyonu için gerekli olan canlı ve cansız ortamları hazırlayabilmesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabilmesi
9 68246 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
10 68247 Kazanılan teorik bilgilerin pratiğe ve saha koşullarına aktarılarak hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilmesi.
11 68256 Araştırma ve üretim faaliyetlerinde rol alma
12 68248 Laboratuvar koşullarında bakterileri izole ve identifiye edebilme, duyarlı oldukları antibiyotikleri saptayabilme ve kültürlerdeki bakteri miktarını hesaplayabilme.
13 68257 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemleri geliştirebilme
14 68258 Moleküler diyagnostik de kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesi
15 68262 Hayvanlarda meydana gelen immunolojik olayların yorumlanması
16 68259 Aşı etkinliklerinin tespiti amacıyla antijenlerin tespiti ve üretimi
17 68263 Bakteriyel infeksiyonlarda ortaya çıkabilecek antibiyotik dirençliliğini ve bunun doğuracağı sonuçları yorumlayabilmesi
18 68264 Enfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulması
19 68265 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilmesi
20 68266 Laboratuvar hayvanlarında patojenite, toksijenite, immunojenite testlerini yapabilmeli ve aşı etkinliklerini takip edebilmelidir
21 68268 Konusuyla ilgili alanda kesin bilgilere ulaşabileceği web adreslerini ve referans merkezleri takip edebilme yetkinliğine sahip olma
22 68254 Uzmanlık alanı ile ilgili kurslar, panel, sempozyum ve kongre düzenleyebilme
23 68255 Alanı ile ilgili dernek, kuruluş ve ilgili birimler ile temas halinde bulunabilme
24 68249 Enfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden inokulasyon yapabilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
25 68250 Kendi başına literatüre değerlendirebilme yeterliliğine sahip olması
26 68251 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
27 68252 İnaktif bakteriyel aşıları hazırlayabilme becerisine sahip olması ve atenüe aşıların nasıl hazırlandığını bilmesi
28 68253 Veteriner mikrobiyoloji, immunoloji alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda bölgesel veya uluslararası düzeyde ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgilerin verilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 5
5 4 5
6 5 5
7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek