Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Epidemiyolojik bir çalışma düzenlenirken dikkate alınacak parametreler, parametrelerin toplanması, değerlendirilmesi, sağlık-hastalık durumlarının tablo, grafik, harita ile ifadesi, bazı önemli ulusal ve uluslar arası eradikasyon programları ve mikrobiyolojide yaygın olarak kullanılan istatistikler konularında bilgi sahibi olunması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Timur GÜLHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Excel, Winepiscope ve SPSS 13.0 gibi programları kullanabilmelidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-An Introduction to Veterinary Epidemiology. Mark Stevenson, EpiCentre, IVABS, Massey University Private Bag 11-222 Palmerston North New Zealand, 2005. 2-Veterinary epidemiology, 3 rd ed., Michael Thrusfield, Third edition 2007 by Blackwell Science Ltd, a Blackwell Publishing company 3- Epidemiology of Mycobacterium bovis Disease in Humans, the Netherlands, 1993-2007. Emerging Infectious Diseases • 4- Brucellosis Eradication: Uniform Methods and Rules, Effective October 1, 2003. United States Department of Agriculture, USDA APHIS 91–45–013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Epidemiyolojik çalışma şekilleri, epidemiyolojik veriler, verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sunumu, uygun sayıda ve uygun örnekleme yöntemi ile örnek alınması, sörvey ve sörvey amacıyla kullanılan yöntemler, sörveyans amacıyla kullanılan parametreler, epidemiyolojik çalışmalarda masraf fayda oranlarının hesaplanması, sağlık şemaları ile ulusal ve uluslararası bazı eradikasyon programlarının (tüberküloz, bruselloz) örneklenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
9 Problem Çözümü 5 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 5 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 10 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 5 3 15
12 Takım/Grup Çalışması 5 3 15
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sörveyans ve sörveyans amacıyla yapılan işlemler 1.pptx
2 Sörveyans ve sörveyans amacıyla yapılan işlemler
3 Veri toplanması ve değerlendirilmesi
4 Veri toplanması ve değerlendirilmesi
5 Sörvey ve sörvey amacıyla yapılan işlemler
6 Epidemiyolojik araştırmalar
7 Epidemiyolojik araştırmalar
8 Hayvan hastalıklarının ekonomik önemi
9 Hayvan hastalıklarının ekonomik önemi (masraf-fayda oranının belirlenmesi)
10 Sağlık şemaları
11 Sağlık şemaları Sınav
12 Veteriner hekimlik ve mikrobiyolojide istatistik
13 Ulusal ve uluslar arası eradikasyon programları (tüberküloz)
14 Ulusal ve uluslar arası eradikasyon programları (bruselloz)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
85031 1473186 Epidemiyolojik çalışmaların temel özelliklerini ve nasıl organizasyon yapılacağını bilir.
85033 1473187 Masraf fayda oranlarının nasıl hesaplanacağını bilir.
85034 1473188 Hastalık kontrol önlemlerini yerine getirir ve tüberküloz ve bruselloz gibi bazı önemli hastalıkların eradikasyon programını bilir.
85035 1473189 Sürü bazlı infeksiyonların aydınlatılabilmesi için yeterli bilgi edinmek amacıyla anket hazırlamasını bilir.
85036 1473190 Veri toplamayı ve şekil, grafik, tablo ve vb kullanarak sonuçların değerlendirmesini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75992 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
2 75993 Temel araştırmaların yanı sıra patente konu olabilecek endüstriye yönelik çalışmaların planlanması, üniversitelerde yürütülen araştırmaların sanayinin problemleri ile örtüşmesi, problemlere çözüm getirmesi, Sanayi-üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konulara önem verilmesi sağlanacaktır.
3 75999 Bu program ile ülke genelinde Tarım Bakanlığı, serbest ve özel sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin, Mikrobiyoloji alanında karşılaştıkları sorunların ortaya konulması, mevcut problemlerde çözüm yollarının araştırılması ve olaylara bilimsel ve etkin yaklaşım metotlarının geliştirilmesi sağlanabilecektir.
4 75973 Bakterilerin üretilmesinde kullanılan besiyerlerini hazırlayabilme, bakterilerin identifikasyonunda kullanılan boyama teknikleri ile biyokimyasal testlerini ve antibiyogram testini uygulayabilme ve yorumlayabilme, katı ve sıvı kültürlerdeki bakteri sayısını hesaplayabilme becerisini kazanması
5 75974 İnfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden bakterileri izole ve identifiye edebilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve/veya hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
6 75975 İnfeksiyöz hastalıkların serolojik tanısında yararlanılan testlerde kullanılacak tüm hücre ve sonike antijenlerin hazırlanması, elde edilen antijenlerin titrasyonu, pozitif kontrol olarak kullanılacak immun ve hiperimmun serumların hazırlanması ve titrasyonu, ve infeksiyöz hastalıkların indirekt tanısında kullanılan serolojik teknikleri uygulama ve yorumlayabilme becerisini kazanması.
7 75976 Kanatlı hayvanların non-infeksiyöz ve infeksiyoz karakterdeki bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarının teşhisine yönelik olarak klinik, nekropsi ve laboratuvar muayenelerini uygulayabilme becerisini kazanması
8 75977 Bakteri ve virusların izolasyonu için gerekli olan canlı ve cansız ortamları hazırlayabilmesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabilmesi
9 75978 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
10 75979 Kazanılan teorik bilgilerin pratiğe ve saha koşullarına aktarılarak hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilmesi.
11 75988 Araştırma ve üretim faaliyetlerinde rol alma
12 75980 Laboratuvar koşullarında bakterileri izole ve identifiye edebilme, duyarlı oldukları antibiyotikleri saptayabilme ve kültürlerdeki bakteri miktarını hesaplayabilme.
13 75989 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemleri geliştirebilme
14 75990 Moleküler diyagnostik de kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesi
15 75994 Hayvanlarda meydana gelen immunolojik olayların yorumlanması
16 75991 Aşı etkinliklerinin tespiti amacıyla antijenlerin tespiti ve üretimi
17 75995 Bakteriyel infeksiyonlarda ortaya çıkabilecek antibiyotik dirençliliğini ve bunun doğuracağı sonuçları yorumlayabilmesi
18 75996 Enfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulması
19 75997 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilmesi
20 75998 Laboratuvar hayvanlarında patojenite, toksijenite, immunojenite testlerini yapabilmeli ve aşı etkinliklerini takip edebilmelidir
21 76000 Konusuyla ilgili alanda kesin bilgilere ulaşabileceği web adreslerini ve referans merkezleri takip edebilme yetkinliğine sahip olma
22 75986 Uzmanlık alanı ile ilgili kurslar, panel, sempozyum ve kongre düzenleyebilme
23 75987 Alanı ile ilgili dernek, kuruluş ve ilgili birimler ile temas halinde bulunabilme
24 75981 Enfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden inokulasyon yapabilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
25 75982 Kendi başına literatüre değerlendirebilme yeterliliğine sahip olması
26 75983 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
27 75984 İnaktif bakteriyel aşıları hazırlayabilme becerisine sahip olması ve atenüe aşıların nasıl hazırlandığını bilmesi
28 75985 Veteriner mikrobiyoloji, immunoloji alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda bölgesel veya uluslararası düzeyde ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgilerin verilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
85031 4 5
85033 3 5
85034 5 5
85035 5 3
85036 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek