Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK612 Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Genel olarak bağışıklık kavramı, antikor aracılı immun yanıt, hücresel immun yanıt, immunsistemin kontrolü, bakteri, virus ve toksinlere karşı immunyanıt mekanizmaları, veteriner hekimlikte önemi olan aşı ve profilaktik yaklaşımlar, aşı etkinliklerinin izlenmesi amacıyla yapılan uygulamalar, tatbiki, aşırı duyarlıklık reaksiyonları konularında bilgi sahibi olunmasının sağlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Oktay GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Some technical notes: (Ag processing and presentation, Ag-Ab Reactions and Selected Tests, Aşı adjuvanları, Bağışıklık Antijenleri ve Aşı içeriği, Cytokines, Tolerance) Immunology: Kubby Mucosal vaccines: HIROSHI KIYONO, PEARAY L . OGRA, JERRY R. MCGHEE, 1996. Immunology for life scientists: LESLEY-JANE EALES, 2 nd ed., 2001. ISBN 0 470 84523 6 Immuntherapy for infectious diseases: Jeffrey M. Jacobson, 2002. Mount Sinai School of Medicine, New York, NY. Immunity against mucosal pathogens: Michael Vajdy, ISBN: 978-1-4020-8411-9, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Humoral ve selüler immünite, mikrorganizmalara karşı immun yanıt, hücreiçi, hücre dışı bakteriler ve toksinlere karşı aşılar, aşırı duyarlılık reaksiyonları ile immunolojik tolerans konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
7 Laboratuvar 1 15 1
54 Ev Ödevi 2 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 5 1 5
47 Laboratuvar Sınavı 1 1 1
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Humoral ve hüresel bağışıklık
2 Mukozal bağışıklık
3 ekstraselüler bakterilere karşı bağışıklık
4 hüreiçi bakterilere karşı bağışıklık
5 toksinlere karşı bağışıklık
6 aşırıduyarlılık reaksiyonları
7 ekstraselüler infeksiyonlarda aşılar
8 intraselüler infeksiyonlarda aşılar
9 toksin infeksiyonlarında aşılar
10 yeni jenerasyon aşılar
11 Sınav
12 humoral immunyanıtın tespiti
13 hücresel immunyanıtın tespiti
14 Immun tolerans, İmmunyetmezlik hastalıkları İmmunstimülasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82595 1274956 Bu ders sonunda ekstraselüler, intraselüler bakteriler ve toksinlere karşı immun mekanizmalar anlaşılacaktır.
82596 1274957 Hastalıklara göre en etkili korunma yöntemleri ve en yaygın aşılar öğrenilecektir.
82597 1274958 Bağışıklık ve infeksiyonun belirlenmesi veya izlenmesi amacıyla antikor tespitine dayalı olarak serolojik testlerin kullanımı öğrenilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68260 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
2 68261 Temel araştırmaların yanı sıra patente konu olabilecek endüstriye yönelik çalışmaların planlanması, üniversitelerde yürütülen araştırmaların sanayinin problemleri ile örtüşmesi, problemlere çözüm getirmesi, Sanayi-üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konulara önem verilmesi sağlanacaktır.
3 68267 Bu program ile ülke genelinde Tarım Bakanlığı, serbest ve özel sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin, Mikrobiyoloji alanında karşılaştıkları sorunların ortaya konulması, mevcut problemlerde çözüm yollarının araştırılması ve olaylara bilimsel ve etkin yaklaşım metotlarının geliştirilmesi sağlanabilecektir.
4 68241 Bakterilerin üretilmesinde kullanılan besiyerlerini hazırlayabilme, bakterilerin identifikasyonunda kullanılan boyama teknikleri ile biyokimyasal testlerini ve antibiyogram testini uygulayabilme ve yorumlayabilme, katı ve sıvı kültürlerdeki bakteri sayısını hesaplayabilme becerisini kazanması
5 68242 İnfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden bakterileri izole ve identifiye edebilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve/veya hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
6 68243 İnfeksiyöz hastalıkların serolojik tanısında yararlanılan testlerde kullanılacak tüm hücre ve sonike antijenlerin hazırlanması, elde edilen antijenlerin titrasyonu, pozitif kontrol olarak kullanılacak immun ve hiperimmun serumların hazırlanması ve titrasyonu, ve infeksiyöz hastalıkların indirekt tanısında kullanılan serolojik teknikleri uygulama ve yorumlayabilme becerisini kazanması.
7 68244 Kanatlı hayvanların non-infeksiyöz ve infeksiyoz karakterdeki bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarının teşhisine yönelik olarak klinik, nekropsi ve laboratuvar muayenelerini uygulayabilme becerisini kazanması
8 68245 Bakteri ve virusların izolasyonu için gerekli olan canlı ve cansız ortamları hazırlayabilmesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabilmesi
9 68246 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
10 68247 Kazanılan teorik bilgilerin pratiğe ve saha koşullarına aktarılarak hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilmesi.
11 68256 Araştırma ve üretim faaliyetlerinde rol alma
12 68248 Laboratuvar koşullarında bakterileri izole ve identifiye edebilme, duyarlı oldukları antibiyotikleri saptayabilme ve kültürlerdeki bakteri miktarını hesaplayabilme.
13 68257 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemleri geliştirebilme
14 68258 Moleküler diyagnostik de kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesi
15 68262 Hayvanlarda meydana gelen immunolojik olayların yorumlanması
16 68259 Aşı etkinliklerinin tespiti amacıyla antijenlerin tespiti ve üretimi
17 68263 Bakteriyel infeksiyonlarda ortaya çıkabilecek antibiyotik dirençliliğini ve bunun doğuracağı sonuçları yorumlayabilmesi
18 68264 Enfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulması
19 68265 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilmesi
20 68266 Laboratuvar hayvanlarında patojenite, toksijenite, immunojenite testlerini yapabilmeli ve aşı etkinliklerini takip edebilmelidir
21 68268 Konusuyla ilgili alanda kesin bilgilere ulaşabileceği web adreslerini ve referans merkezleri takip edebilme yetkinliğine sahip olma
22 68254 Uzmanlık alanı ile ilgili kurslar, panel, sempozyum ve kongre düzenleyebilme
23 68255 Alanı ile ilgili dernek, kuruluş ve ilgili birimler ile temas halinde bulunabilme
24 68249 Enfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden inokulasyon yapabilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
25 68250 Kendi başına literatüre değerlendirebilme yeterliliğine sahip olması
26 68251 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
27 68252 İnaktif bakteriyel aşıları hazırlayabilme becerisine sahip olması ve atenüe aşıların nasıl hazırlandığını bilmesi
28 68253 Veteriner mikrobiyoloji, immunoloji alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda bölgesel veya uluslararası düzeyde ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgilerin verilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
82595 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 1
82596 2 2 2 2 2 3 3
82597 5 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek