Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK617 Bakteriyel Virülens Faktörleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bakterilerin sahip olduğu adhezif, enzimatik, non-enzimatik ve hücreiçi yaşam için gerekli faktörler ile hastalıkların oluşumundaki rollerinin anlaşılmasının sağlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Oktay GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Virulence mechanisms of bacterial pathogens: Brogden et al.(eds), 2000 2- Bacterial disease mechanisms. An introduction to cellular microbiology. Wilson M., MacNab R., Henderson B.,Cambridge University Press, 2002. 3- Bacterial virulence factors and Rho GTPases. Rolf Lange (ed.).ISBN 3-540-23865-4 Springer Berlin Heidelberg New York, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bakterilerdeki virülens faktörlerinin lokalizasyonu, hastalık oluşumundaki rolleri, bakterilerden ayrılma yöntemleri, çeşitli yöntemlerle inaktivasyonları ve hücre kültürü sistemlerinde etkilerinin gösterilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 16 10 1
7 Laboratuvar 16 10 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 10 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
51 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 5 3 15
47 Laboratuvar Sınavı 2 1 2
48 Sözlü Sınav 3 1 3
54 Ev Ödevi 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteriyel adherens, invazyon, kolonizasyon ve hüreiçi yaşam Enzimatik virülens faktörlerinin belirlenmesi
2 Mukozal yüzeylerde konak hücre kaynaklı antimikrobiyal peptidlerden bakteriyel kaçış Adheziv özellikli virülens faktörlerinin belirlenmesi
3 Bakteriyel toksinlerin hastalık oluşumundaki rolleri-I Bakteriyel bazı toksinlerin tespiti -1
4 Bakteriyel toksinlerin hastalık oluşumundaki rolleri-II Bakteriyel bazı toksinlerin tespiti -2
5 Bakteriyel toksinlerin hastalık oluşumundaki rolleri-III
6 Pilus, flagella ve kapsülün hastalık oluşumundaki rolleri Anti-K99 varlığının gösterilmesi
7 Kromozomal ve ekstrakromozomal virülens faktörleri ve tespit yöntemleri Bazı mikroorganizmalarda virülens ile ilişkili genlerin PCR ile belirlenmesi-1
8 Virülens genler ve ekspresyon sistemleri-I Bazı mikroorganizmalarda virülens ile ilişkili genlerin PCR ile belirlenmesi-2
9 Virülens genler ve ekspresyon sistemleri-II Bazı mikroorganizmalarda virülens ile ilişkili genlerin PCR ile belirlenmesi-3
10 Virülens genler ve ekspresyon sistemleri-III
11 Sınav Bazı mikroorganizmalarda virülens ile ilişkili genlerin PCR ile belirlenmesi-4
12 Bakteriyel uyarılarda sitokin sekresyonunun önemi Virülens faktör hücre ilişkilerinin in vitro olarak gösterilmesi-1
13 Bakteriyel virülens mekanizmalarının moleküler analizi Virülens faktör hücre ilişkilerinin in vitro olarak gösterilmesi-2
14 Sinyal iletim mekanizmaları Virülens faktör hücre ilişkilerinin in vitro olarak gösterilmesi-3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80374 1275040 Bu ders sonunda virülens faktörlerinin neler olduğu anlaşılacak ve böylece enfeksiyon oluşum mekanizması anlaşılmış olacaktır.
80375 1275041 Enfeksiyöz hastalıkları önlemek amacıyla yapılacak profilaktik ve küratif yaklaşımlar anlaşılacaktır.
80376 1275042 Virülensde rol oynayan genlerde mutasyonlar oluşturularak atenüe suşların hazırlanması ve mutant özelliklerin takibinin nasıl yapılabileceği konularında bilgi sahibi olunulacaktır.
80377 1275043 Virülens faktörlerin in vitro olarak hücre kültürüne etkileri takip edebilecektir.
80378 1275044 Patojen mikroorganizmaların kesin olarak teşhisine olanak sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68260 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
2 68261 Temel araştırmaların yanı sıra patente konu olabilecek endüstriye yönelik çalışmaların planlanması, üniversitelerde yürütülen araştırmaların sanayinin problemleri ile örtüşmesi, problemlere çözüm getirmesi, Sanayi-üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konulara önem verilmesi sağlanacaktır.
3 68267 Bu program ile ülke genelinde Tarım Bakanlığı, serbest ve özel sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin, Mikrobiyoloji alanında karşılaştıkları sorunların ortaya konulması, mevcut problemlerde çözüm yollarının araştırılması ve olaylara bilimsel ve etkin yaklaşım metotlarının geliştirilmesi sağlanabilecektir.
4 68241 Bakterilerin üretilmesinde kullanılan besiyerlerini hazırlayabilme, bakterilerin identifikasyonunda kullanılan boyama teknikleri ile biyokimyasal testlerini ve antibiyogram testini uygulayabilme ve yorumlayabilme, katı ve sıvı kültürlerdeki bakteri sayısını hesaplayabilme becerisini kazanması
5 68242 İnfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden bakterileri izole ve identifiye edebilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve/veya hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
6 68243 İnfeksiyöz hastalıkların serolojik tanısında yararlanılan testlerde kullanılacak tüm hücre ve sonike antijenlerin hazırlanması, elde edilen antijenlerin titrasyonu, pozitif kontrol olarak kullanılacak immun ve hiperimmun serumların hazırlanması ve titrasyonu, ve infeksiyöz hastalıkların indirekt tanısında kullanılan serolojik teknikleri uygulama ve yorumlayabilme becerisini kazanması.
7 68244 Kanatlı hayvanların non-infeksiyöz ve infeksiyoz karakterdeki bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarının teşhisine yönelik olarak klinik, nekropsi ve laboratuvar muayenelerini uygulayabilme becerisini kazanması
8 68245 Bakteri ve virusların izolasyonu için gerekli olan canlı ve cansız ortamları hazırlayabilmesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabilmesi
9 68246 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
10 68247 Kazanılan teorik bilgilerin pratiğe ve saha koşullarına aktarılarak hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilmesi.
11 68256 Araştırma ve üretim faaliyetlerinde rol alma
12 68248 Laboratuvar koşullarında bakterileri izole ve identifiye edebilme, duyarlı oldukları antibiyotikleri saptayabilme ve kültürlerdeki bakteri miktarını hesaplayabilme.
13 68257 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemleri geliştirebilme
14 68258 Moleküler diyagnostik de kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesi
15 68262 Hayvanlarda meydana gelen immunolojik olayların yorumlanması
16 68259 Aşı etkinliklerinin tespiti amacıyla antijenlerin tespiti ve üretimi
17 68263 Bakteriyel infeksiyonlarda ortaya çıkabilecek antibiyotik dirençliliğini ve bunun doğuracağı sonuçları yorumlayabilmesi
18 68264 Enfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulması
19 68265 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilmesi
20 68266 Laboratuvar hayvanlarında patojenite, toksijenite, immunojenite testlerini yapabilmeli ve aşı etkinliklerini takip edebilmelidir
21 68268 Konusuyla ilgili alanda kesin bilgilere ulaşabileceği web adreslerini ve referans merkezleri takip edebilme yetkinliğine sahip olma
22 68254 Uzmanlık alanı ile ilgili kurslar, panel, sempozyum ve kongre düzenleyebilme
23 68255 Alanı ile ilgili dernek, kuruluş ve ilgili birimler ile temas halinde bulunabilme
24 68249 Enfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden inokulasyon yapabilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
25 68250 Kendi başına literatüre değerlendirebilme yeterliliğine sahip olması
26 68251 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
27 68252 İnaktif bakteriyel aşıları hazırlayabilme becerisine sahip olması ve atenüe aşıların nasıl hazırlandığını bilmesi
28 68253 Veteriner mikrobiyoloji, immunoloji alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda bölgesel veya uluslararası düzeyde ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgilerin verilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
80374 3 1 1 4 2 1 3 3 2 2 2 2 5 2 4 3
80375 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 3 2
80376 2 2 1 4 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 3 3
80377 4 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 4 2 4 2
80378 3 4 3 4 2 1 3 3 2 2 2 2 5 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek